nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.15..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-16 - 2018-05-24
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.15..) önkormányzati rendelete
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének

1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24.§ - 28.§-a valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), a Polgármesterre, a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal), a Jegyzőre és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

Bevételi és kiadási főösszegét                                      201 365 987 Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt                                             350 000 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                           3 112 900 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                           169 182 938 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                     171 016 280 Ft-ban

- a tartalékot                                                                  27 236 807 Ft-ban

- tárgyévi hiányt                                                            31 833 049 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                      31 833 049 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                            2 762 900 Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                               29 070 149 Ft-ban

- költségvetési létszámkeretet                                                       26 főben


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

(7) A Képviselő-testület 2017.01.01.-től az önkormányzat statisztikai átlaglétszámát 26 főben állapítja meg.

        Ebből :

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.2., mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 27 236 807 E Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait a 1. sz. tájékoztató tábla mutatja be.

(10) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 2. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(11) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 3. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(12) A Karancsalja Községi Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 4. sz. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.


4.§A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.


(2) A képviselők tiszteletdíja 2017. évben 50.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja 112.200 Ft/hó 2017. évben.


(3)A Képviselő-testület az Önkormányzatnál dolgozók részére a 2017. évre járó cafeteria juttatást az alábbiak szerint állapítja meg:

- köztisztviselők és a polgármester részére:                         bruttó  200.000 Ft/fő/év

- óvodai dolgozók és a védőnő részére:                               bruttó  200.000 Ft/fő/év.

 A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2017. évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni.

           

(4) A Képviselő-testület a munkába járáshoz szükséges buszbérletek árának – közlekedési költségtérítés címén történő – térítése mértékét 86 %-ban állapítja meg. Ez alól kivételt képeznek az 5 km-es távolsági buszbérletek, melyek árának 100 %-a kerül megtérítésre.


(5) A Képviselő-testület a községháza nagytermének bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg rendezvények esetén:

                       - fűtési szezonban (6 órát meghaladóan):                                   45.000 Ft,

                       - fűtési szezonon kívül (6 órát meghaladóan):                            35.000 Ft

                      - vásárok esetén:                                                                            7.000 Ft,

                      - 1-2 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :           5.000 Ft                                     

                      - 3-4 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :          10.000 Ft

                      - 5-6 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :          15.000 Ft                                        

                                                                                  

(6) A Képviselő-testület a községháza kistermének bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg :

                      - fűtési szezonban (6 órát meghaladóan):                                 15.000 Ft,

                      - fűtési szezonon kívül(6 órát meghaladóan):                           10.000 Ft,

                      - 1-2 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :        3.000 Ft                                       

                      - 3-4 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :        5.000 Ft

                      - 5-6 óra terjedelmű bérlet magáncélú rendezvény esetén :        7.000 Ft                                     

                    

(7) -A Képviselő-testület a közműfejlesztési hozzájárulás összegét ingatlanonként 

  1. csatornahálózatnál      60.000 Ft + áfában
  2. vízhálózatnál:           150.000 Ft + áfában

 állapítja meg egyösszegű befizetés és részletfizetés (max. 6 részlet) esetén is.


(8) Az ANIFER-ST Kft. által üzemeltetett konyhákon a gyermek és felnőtt étkeztetés napi nyersanyagköltsége ( Ft-ra kerekítve) és az intézményi térítési díj összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Étkeztetés típusa

Nyersanyag költség Ft/adag

Intézményi térítési díj ÁFA-val (Ft/adag)

Nyersanyag költség + 69 % rezsi ktg.  nettó (Ft/adag)

Óvodai étkeztetés
3 x étkezés

240,84

306

407,16

Iskolai étkeztetés
3 x étkeztetés

307,8

391

520,56

Menza

225,72

287

381,24

Szociális étkeztetés

272,16

346

460,08


(9) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, ennek keretein belül az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, átcsoportosíthatók.


(10) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt (minimum negyedévenként) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(11) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(12) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletét legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadást tárgyaló képviselő-testületi ülést megelőző ülésen december 31-i visszamenőleges hatállyal - módosítja.

 Az intézmény előirányzat felhasználási hatáskörében a személyi kiadások előirányzatát dologi kiadásokra, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett átcsoportosíthatja.  


(13) A Képviselő-testület a 8. és 9. §-ban jóváhagyott felújítási és fejlesztési feladatok közül a beszerzések megvalósítását - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményekre bízza a megállapított előirányzaton belül.


(14) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére maximum 100.000 Ft-ig előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. A Polgármester jogosult saját hatáskörben a költségvetésben jóváhagyott kerete terhére írásbeli kérelem alapján egyösszegű, vissza nem térítendő támogatást adni.


(15) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


(16) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. Az önkormányzat a gazdálkodás során az évközben átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél pénzlekötés útján is hasznosíthatja.


(17) A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján dönt a tartalék és a céltartalék felhasználásáról.


(18) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A nem működési célú kifizetésekről a Polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet


(19) Az Önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg, a hitelfelvételről testületi döntés szükséges. A hitelügylet lebonyolítását a Polgármester végzi.


(20) Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.


(21) Az Önkormányzat intézményei havonta előlegre jogosultak, melyből havi kiadásaikat fedezik.  Az intézményvezetők kötelesek előlegeiket azon célra felhasználni, melyre azt igényelték. A felvett előleggel kötelesek 30 napon belül elszámolni. Az intézményvezetők előre látható, havi kiadásaik várható összegét kötelesek írásban a Polgármesternek benyújtani, az előre nem látható, havi előleg keretein belül nem fedezhető kiadásaikat pedig akkor, mikor az felmerül. Az előleg kifizetését a Polgármester engedélyezi. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell az intézmények vezetőinek.


(22) A folyamatos gazdálkodás érdekében a közös fenntartású intézmények, a közösen felvállalt feladatok finanszírozásához tervezett átvett pénzeszközt rendszeres számlázással kell biztosítani.


(23) Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet.


(24) Az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladatok elvégzését – indokolással ellátott - írásos költségvetés-tervezet benyújtása után a Polgármester hagyja jóvá. Ezen feladatok megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.


(25) Az intézményvezetők kötelesek az általuk készített pályázatokat – amennyiben azok önerőt igényelnek – jóváhagyás céljából a Polgármesternek benyújtani.  (26) A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait – amennyiben lehetséges – arányosan csökkenteni kell. 


(27) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén köteles beszámolni. Ezen jogkörben a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetésben nem szereplő, szükséges kiadásokat teljesítheti.
5.§ Záró rendelkezések


(1)  Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 1. napjától- visszamenőleg – hatályosak. Karancsalja, 2017. február 15.

............................................                                          ………………..……

      Sulyok Oszkár Jánosné                                       dr. Behan Anett Éva

               Polgármester                                                           Jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1/2017.(II.15.) ör.
2.94 MB
1/2017.(II.15.) ör.
13.22 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!