nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-03 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről

                                                   Rönök Község  Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről/az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg/Rönök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban Áht.) 23. §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


2.§  /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

            - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rönöki Kerekerdő Óvoda


      /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2018. évi költségvetése


3.§/1/1  Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési

            a) kiadási főösszegét                                        90.905 ezer   forintban állapítja meg,

                melyből:        - működési :                            64.285 ezer   forint

           

                Ebből:         - kötelező feladat:                    56.949 ezer    forint

                                     - önként vállalt feladat:              7.336 ezer    forint

                                     - állami feladat:                               0   ezer    forint

           

                                  - felhalmozási:                            26.620 ezer   forint


                   Ebből:      - kötelező feladat:                            0   ezer   forint

                                     - önként vállalt feladat:             26.620 ezer   forint

                                     - állami feladat:                                0   ezer   forint


            b) bevételi főösszegét                                      90.905 ezer   forintban állapítja meg,

                 melyből:   - működési:                               64.285 ezer   forint

                  

                   Ebből: - kötelező feladat:                          50.805 ezer    forint

                              - önként vállalt feladat:                   13.480  ezer    forint

                              - állami feladat:                                      0   ezer    forint


                                  - felhalmozási:                           26.620 ezer    forint.


                     Ebből:    - kötelező feladat:                             0   ezer    forint

                                     - önként vállalt feladat:            26.620  ezer    forint

                                     - állami feladat:                                 0   ezer    forint


3.§/2/  Az Önkormányzat intézményének 2018. évi költségvetési

            a) kiadási főösszegét                                     17.608 ezer     forintban állapítja meg,

                melyből:        - működési :                          17.608 ezer     forint

           

                Ebből:         - kötelező feladat:                   17.125 ezer     forint

                                     - önként vállalt feladat:                483 ezer     forint

                                     - állami feladat:                                       0     forint

           

                                  - felhalmozási:                                          0     forint


                   Ebből:      - kötelező feladat:                                   0     forint

                                     - önként vállalt feladat:                           0     forint

                                     - állami feladat:                                       0     forint


            b) bevételi főösszegét                                   17.608 ezer    forintban állapítja meg,

                 melyből:   - működési:                           15.770 ezer    forint

                  

                   Ebből: - kötelező feladat:                       17.125 ezer    forint

                              - önként vállalt feladat:                     483 ezer    forint   

                              - állami feladat:                                      0   ezer    forint


                                  - felhalmozási:                                           0   forint.


                     Ebből:    - kötelező feladat:                                    0    forint

                                     - önként vállalt feladat:                            0    forint

                                     - állami feladat:                                        0    forintI. A költségvetési bevételek


4.§ /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

             csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


      /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező
               feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
               bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.


      /3/  Az Önkormányzat és  költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a

             a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.


      /4/ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet 
             mutatja be.


      /5/  Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.


      /6/  Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési   

           bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.


    /7/   Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási

           bevételeit a 6.1. számú melléklet tartalmazza.II. A költségvetési kiadások


5.§ /1/   Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

             csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.


       /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező
              feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
              bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

      

      /3/  Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a

             7. és  a  7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.


      /4/  Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési

             kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.


      /5/.  Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a  9. számú melléklet

             tartalmazza.


6.§/1/   Az Önkormányzat 2018. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú       

             melléklet részletezi.

         


     /2/   Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú

            pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.III. A költségvetési kiadások és bevételek


7.§  Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 2.228 eFt-ban képez.

           

8.§  Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az

       Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem

       tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak

       nincs.


9.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

            a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 11.  számú melléklet szerint.

            b)Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1. számú melléklet
                szerint

            c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.


      /2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.


10. §. Ezen rendelet 17. számú melléklete képezi az önkormányzat 2018. évi és az azt követő
          két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó
          hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - .11.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. és 14.1. számú melléklet

         tartalmazza.


12.§  Rönökön Német Nemzetiségi önkormányzat működik.


IV. Költségvetési létszámkeret


13.§ /1/  A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

                        - 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.        


       /2/  Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:

                        - 3 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

                       

      

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


14.§  Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az   
         Áht. 28.A §. /2/ bekezdése az irányadó.


15.§  A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.


16.§  Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a

         költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1/.-/2/ bekezdései

         szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


17.§  A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet

         módosítása az Áht. 34.§. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.


18.§  A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az

         Ávr. 43/A. §-ában foglaltak szerint.


19.§  Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. számú melléklet

         tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző

         gondoskodik.


20.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány

             finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető 

             pénzintézettől lehet felvenni.

       /2/  A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület

             500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a

             hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles

             tájékoztatást adni.

       /3/  Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a

             Képviselő-testületet illeti meg.


21.§  Az Önkormányzat és költségvetési szerve a fizetési számlájukon lévő 

         szabadpénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán

         kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és

         intézménye általános tartalék képzésére fordítja.


22. §. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti
          adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


23.§  Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht.

         40.§. /5/ bekezdése az irányadó.


24.§  A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /1/ bekezdésében

         meghatározottak alapján rendeli el.


25.§   (1) A Polgármester - figyelemmel az Mötv. 68.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

          (2) A polgármester - figyelemmel az Áht. 34.§ (2) bekezdésébe foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.


Záró és átmeneti rendelkezések


26.§ /1/   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.

               január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.


        /2/  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdetőtáblára

              való kifüggesztéssel gondoskodik.


Pékó Tamás Lajos                              Dr. Kelemen Marcell

  polgármester                                               jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2018. február 16. napján

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dr. Kelemen Marcell

                                                                                              jegyző

MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

 12. számú melléklet:              Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege

 2.3 számú melléklet:              Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása
                                               kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint

 2.1. számú melléklet:             Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei
                                               kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban

 34. számú melléklet:              Az Önkormányzat költségvetési bevételei

 3.1. számú melléklet:             Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei

 4.5 számú melléklet:              Központi állami támogatások részletezése

 5. számú melléklet:                Az Önkormányzat helyi adóbevételei

 6.6 számú melléklet:              Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési

                                                bevételek

6.1.számú melléklet                Felhalmozásra átvett pénzeszközök, támogatásértékű felhalmo-

                                                zási bevétel

 7.7 számú melléklet:              Az Önkormányzat költségvetési kiadásai

 7.1. számú melléklet:             Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai

 8. számú melléklet:                Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési

                                               kiadások

 9. számú melléklet:                Ellátottak pénzbeli juttatása

10.számú melléklet:                Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú

                                               pénzeszköz átadások

11.8 számú melléklet:             Az Önkormányzat költségvetési mérlege

12.9 számú melléklet:             Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

12.1. számú melléklet:            Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási
                                                ütemterve

13. számú melléklet:               Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

14.10 számú melléklet:                        Az Önkormányzat likviditási terve

14.1. számú melléklet             Az Önkormányzat intézményének likviditási terve

15. számú melléklet:               Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve

16.11 számú melléklet:                        Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

17.12 számú melléklet             Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások
                                               2018-2019-2020. alakulását bemutató mérleg1 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a

2 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

3 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

4 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

5 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

6 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

7 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

8 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

9 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése

10 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése

11 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése

12 Módosította az 5/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdéseCsatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
19.29 KB
rendelet
85.22 KB
Egységes szerkezetbe foglalt rendelet
20.22 KB
mellékletek egységes
75.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!