nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020(III.30.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-31 -tól
Somberek Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020(III.30.)önkormányzati rendelete
Településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.)önkormányzati rendelet módosításáról


A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017.(IX.12.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII.tv. (katasztrófavédelmi törvény) 46.§(4)bek. szerint „a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.)Korm.rendelet alapján Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotom meg:


1.§ A településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.


2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Csoboth Tamás                                               Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

              polgármester                                                                    jegyző

                                                          


Záradék:


Jelen rendelet Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon 2020. március 30-án 14.oo órakor kihirdetésre került.Somberek, 2020. március 30.

                                   

              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
147.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!