nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015 (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-01-01 - 2016-05-19
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015 (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. §     A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. §            

[3] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 288.953 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 281.312 e Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 288.953 ezer forintban állapítja meg.

A 2015. évi költségvetés hiánya 7.641 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  7.641 ezer forint.

A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.


3. §

[3] Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

a)  önkormányzat általános működésének támogatása         156.190 e Ft,

b) egyéb költségvetési támogatások   12.887 e Ft

c) közhatalmi bevételek             40.893 e Ft

e) intézményi működési bevételek        18.998 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz      6.303 e Ft

g) felhalmozási célú támogatások       16.041 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra            7.641 e Ft

i) finanszírozási bevételek        30.000 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:         281.312 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:           0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:          0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:              254.694 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:        26.618 e Ft.


4. §

(1) [3] Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

a) működési költségvetés         222.927 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:        113.585 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          30.096 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:             68.746 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.237 e Ft

        ae) egyéb működési célú kiadások:            4.790 e Ft

b) felhalmozási költségvetés   26.618 e Ft

         ba) beruházások, 18.718 e Ft

         bb) felújítások       7.900 e Ft

c ) kölcsönök   30.000 e Ft

                                                                        

(2) [3] Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai           288.953 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai            0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:          0 e Ft.


(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett  beruházási kiadások beruházásonként

a)    Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 12.468 e Ft,

b)    Virág utca 1. sz. megvásárlása 1.500 e Ft,

c)    MLSZ műfüves sportpálya önrész 2.450 e Ft

d)    Térfigyelő kamerák 1.500 e Ft

e)    Sportöltöző felújítás 3.000 e Ft

f)    Művelődési ház lépcső felújítás 1.500 e Ft

g)    Védőnői épület felújítás 400 e Ft

h)    Közvilágítás hálózat részleges felújítás 3.000 e Ft,

i)    Képviselői laptop 800 e Ft.

(4)    A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:

a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 200 e Ft

b) Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás 2.588 e Ft

c) Temetési segély 500 e Ft

d) Bursa Hungarica támogatás 310 e Ft

e) Közgyógyellátás 50 e Ft

f). Rendszeres szociális segély 966  e Ft

g).Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.144 e Ft

h).Lakásfenntartási támogatás 1.157 e Ft

(5)    A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (14. melléklet)


5. §

[3] A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint  bevétel:    262.335 e Ft

                               kiadás:   262.335 e Ft,

                               egyenlege: 0 Ft

b) felhalmozási cél szerint   bevétel:      26.618 e Ft

                               kiadás:     26.618 e Ft,

                              egyenlege: 0 Ft

A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.§

(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:

    a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 39 fő,

    b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.


7.§    Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek

    a) bevétele     4.573 e Ft,

    b) kiadása      7 026 e Ft


8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  1000   e Ft, a céltartalék  0 eFt, melyet a 12. melléklet tartalmaz.


3. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9. §   [5]  Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 63.935 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)


10. §  [5]   A Közös Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás               57.502 e Ft

b) működési bevétel     130 eFt

b) működési célú támogatásértékű bevétel      6.303 e Ft

   

11. §  [5]   A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés         63.935 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:        42.437 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok            11.679 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:             9.819 e Ft


12. §

(1)     A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2)     A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13. §  [5]   Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 48.436  ezer forintban állapítja meg.


14. §  [5]   A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás               47.329 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    0 e Ft,

c) intézményi működési bevétel            1.107 e Ft


15. §   [5]  A költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:        48.436 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:        33.126 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          9.151 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:             6.159 e Ft


16. §

(1)     A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12 fő.

(2)     A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17. §

(1)    Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2)    Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


18. §     A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

    a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

    b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő,

    c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.


19. §     Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.


20. §     Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


6. Egyéb rendelkezések


21.§ [4]

(1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  bruttó 155 forint/óra.

(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 355 forint/minden megkezdett 10 oldal.

(3)    A Közös Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4200 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1715 Ft/megjelenés.

(5)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 285 Ft/oldal.

(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.


7. Módosító rendelkezések


22. § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jelen rendelet 2. §-a 2015. december 31-én hatályát veszti.”


8. Hatályba léptető rendelkezések


23. §

(1)     Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)     Az Önkormányzat 2015. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

(3)     A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2015. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.


[1] Az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet kihirdetve 2015. február 19.

[2] A 12/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2015. szeptember 28.

[3] A 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2015. november 28.

[4] 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2016. január 1-jén.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-17. melléklet
160.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!