nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018(XII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-29 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018(XII.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


a) bevételi főösszegét             562.470.000 forintban

b) kiadási főösszegét_______ 562.470.000 forintban

                                                               állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.


Működési és felhalmozási bevételek előirányzata összesen:

Ebből.


562.470.000,-Ft

- Intézményi működési bevételek

15.850.000,-Ft

- Önkormányzat sajátos működési bevétele

26.430.000,-Ft

- Támogatások, kiegészítések

122.863.000,-Ft

- Támogatásértékű bevételek

93.002.000,-Ft

 •  Felhalmozási bevételek

0.000,-Ft

 • Átvett pénzeszközök

7.300.000,-Ft

 • Pénzmaradvány

249.297.000,-Ft

 • Finanszírozási műveletek bevételei

700.000,-Ft

Működési költségvetési kiadások:

562.470.000,-Ft

Ebből:


 • Személyi juttatások

142.750.000,-Ft

 • Munkaadót terhelő járulékok

26.735.000,-Ft

 • Dologi kiadások

88.442.000,-Ft

 • Ellátottak pénzbeli juttatásai

29.091.000,-Ft

 • Egyéb működési kiadás

20.581.000,-Ft

 • Felhalmozási költségvetési kiadás

243.855.000,-Ft

 • Tartalékok

9.316.000,-Ft

 • Finanszírozási műveletek kiadásai

1.700.000,-Ft


2.§

A rendelet mellékletei helyébe e rendelet melléklete lép.3.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


           Szabó József  sk.                                                       Dr. Gyirán Zoltán sk.

            polgármester                                                                    jegyzőA rendeletet kihirdettem:

2018. december 28. napján


                                                           Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                  jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
táblázatok
866.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!