nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-13 - 2014-04-30
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2013.évi költségvetésről szóló 4 /2013. (II.15.) rendelet módosításáról

Jászapáti város Önkormányzata az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény / továbbiakban: Áht./ 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 111. § (1-4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Jászapáti Város Önkormányzat Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1.§  Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1.§ (1) a) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét


                                                           1.601.541 eFt költségvetési bevétellel

                                                           1.645.273 eFt költségvetési kiadással

                                                                43.732 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.


               b) A költségvetési hiány 43.732 eFt felhalmozási költségvetési hiányból tevődik össze.

              

               c) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét

                                                                  43.732 eFt finanszírozási bevétellel állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a város összesített költségvetés bevételeit és kiadásait a 2. és 3. számú táblázat szerinti részletezésben

                                       1.645.273 eFt-ban határozza meg.”
2.§ 1. A Rendeletnek a bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését tartalmazó 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
 2. A Rendelet 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
 3. A Rendelet 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
 4. A Rendelet 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
 5. A Rendelet 4.2.3. számú mellékletének helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
 6. A Rendelet 4.2.4. számú mellékletének helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
 7. A Rendelet kiegészül a 4.2.5. számú melléklettel, mely e rendelet 7. számú melléklete.
 8. A Rendelet kiegészül a 4.2.6. számú melléklettel, mely e rendelet 8. számú melléklete.
 9. A Rendelet 4.5. számú mellékletének helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
 10. A Rendelet 4.6. számú mellékletének helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
 11. A Rendelet 4.7. számú mellékletének helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
 12. A Rendelet 4.9. számú mellékletének helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
 13. A Rendelet kiegészül a 4.14. számú melléklettel, mely e rendelet 13. számú melléklete.
 14. A Rendelet 5. számú mellékletének helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
 15. A Rendelet 5.1. számú mellékletének helyébe e rendelet 14.1. számú melléklete lép.
 16. A Rendelet 6. számú mellékletének helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
 17. A Rendelet 7. számú mellékletének helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
 18. A Rendelet 8. számú mellékletének helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.3.§
E rendelet 2013. december 13. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!