nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 22/2009 (XII.9..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2010-01-01 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 22/2009 (XII.9..) önkormányzati rendelete
Az idegenforgalmi adóról

az IDEGENFORGALMI ADÓRÓL


-  egységes szerkezetben a 21/2013. (X.31.) KT rendeletben foglalt módosításokkal -


Mikepércs Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény (Htv.) l.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


Az adókötelezettség, az adó alanya


1. §Adómentesség


2. §


(1) Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott mentességi körön túlmenően a 70. életévét betöltött magánszemély.

(2) Amennyiben a vendégéjszakát igénybe vevő az (1) bekezdésben foglalt adómentességre igényt tart, a mentességre való jogosultságot a bejelentkezéssel egyidejűleg a szállásadónál igazolnia kell. Mentesség kizárólag az igazolt időtartamra adható.Az adó alapja és mértéke


3. §


(1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.Az adó beszedése


4. §(1) hk.

(2) hk.


5. §


(l) Az adóbeszedésre kötelezett adóbevallásában az adómentes és az adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz és egyidejűleg a beszedett idegenforgalmi adót az önkormányzat tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizeti.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységet annak keletkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóságnak köteles  írásban bejelenteni.


Nyilvántartási kötelezettség


6. §


 (1) Az adóbeszedésre kötelezett kereskedelmi szálláshely az általa beszedett adóról az adó

alapjának, a mentesség jogcímének, az adó összegének megállapítására alkalmas analitikus nyilvántartás vezetésére kötelezett. A havi analitikához ellenőrizhető módon meg kell őriznie a kibocsátott számlát és a sorszámozott Bejelentő lapot is.

(2) A fizetővendéglátó szálláshely az önkormányzati adóhatóság által hitelesített vendégnyilvántartó-könyv vezetésére kötelezett.

(3) A vendégnyilvántartó-könyvnek tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő személy nevét, lakcímét, állampolgárságát, útlevelének, vagy személyi igazolványának, vagy vezetői engedélyének sorszámát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött napok számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(4) A szállásadónak az adómentességre jogosító tartózkodásról megfelelő adattartalmú „Nyilatkozatot" kell beszereznie, ennek hiányában az adót az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel minden esetben meg kell fizetni.

(5) Életkor miatti (18. életévet be nem töltött és 70. életévet betöltött) adómentesség esetében a kereskedelmi szálláshelyen a „Bejelentő lap", fizetővendéglátó szálláshelyen a „Vendégnyilvántartó-könyv" születési dátum bejegyzésével és a vendég saját (vagy szülő) aláírásával ellátva a (4) bekezdésben foglalt „Nyilatkozat" mellőzhető.

(6) Munkavégzés miatti mentesség esetén a munkáltató által kiadott igazolás felmentést ad a (4) bekezdésben foglalt „Nyilatkozat" kitöltése alól. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vendég (alkalmazott) nevét, az érkezés és távozás napját, az adómentesség jogcímét, a munkáltató adatait.


Hatályba léptető és értelmező rendelkezések


7. §


8.§


(1) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) A rendelet a 17/2012. (XII.20.) számú KT rendelettel módosítottan egységes szerkezetben kihirdetve 2012. december 21-én.Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.                                                              Tímár Zoltán sk.

jegyző                                                 ph.                             polgármester


A rendelet a 21/2013.(X.31.) KT rendeletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetésre került 2013. november 04-én.


ph.                  Dr. Dászkál Tibor Ákos

jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!