nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról


Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 10.§ (1) bekezdésben, 26.§-ban, 32.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 32.§ (3) bekezdésében, a 48.§ (4) bekezdésében, a 45.§-ban, 62. § (2) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 134/E. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

 1. fejezet

Általános rendelkezések

 1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőpáhok község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2)A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.)  7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Felsőpáhok területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Felsőpáhok közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 1. Értelmező rendelkezések

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában

a) a jövedelem,

b) a vagyon,

c) a család,

d) a közeli hozzátartozó,

e) az egyedül élő,

f) a keresőtevékenység

fogalmára az Szt. rendelkezései az irányadók.

(2) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem számítása tekintetében az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. Eljárási rendelkezések

3.§ (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó települési támogatás iránti kérelmet a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és a Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltségén (továbbiakban Hivatal) lehet benyújtani. 

(2) Jövedelemigazolásként a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről

a) munkáltató által havi nettó munkabérről, fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről az állami adóhatóság igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről tett nyilatkozattal,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel, bankszámlakivonattal,

d) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,

e) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal, vagy f) az összeg átadásáról, átvételéről szóló büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,

g) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,

h) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,

i) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal,

j) alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyvvel, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával  

lehet igazolni.

4.§ (1)  A kérelmezőt a havi rendszerességgel nyújtott támogatás a kérelme benyújtásának első napjától illeti meg.

(2) A rendleletben megállapított ellátások folyósítása pénztári kifizetéssel a házipénztárból történik.

(3) A havi rendszerességgel megállapított támogatást utólag, minden hónap 5. napáig kell kifizetni.

(4) A jogosult a jogerős döntésből származó igényét a kifizetés esedékességétől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

5.§ A rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy a rendelet megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell pénzeli ellátást visszafizetésére, a természetben nyújtott ellátás esetében a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére.

 1. Ellátások formái

6.§ (1) A jogosult részére a rendeletben meghatározottak szerint

a) települési támogatás

    aa) gyógyszertámogatás

b) rendkívüli települési támogatás

  ba.[1]) temetési segély

c) [2]egyéb önkormányzati támogatás

    ca) időskorúak támogatása,

    cb) iskolakezdési támogatás

    cc.) karácsonyi támogatás

    cd.) születési támogatás

    ce.) óvodakezdési támogatás


pénzbeli ellátás állapítható meg.

(2)  A képviselő-testület a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a következő alapellátási formákat:

a) falugondnoki szolgáltatás,

b) étkeztetés,

c) házi segítségnyújtás,

d) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.


II. Fejezet

Egyes ellátások


 1. Települési támogatás

7.§ (1) A Képviselő-testület a szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként települési támogatást nyújt a gyógyszerkiadások viseléséhez (továbbiakban gyógyszertámogatás).

(2) [3]Gyógyszertámogatásra jogosult

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át és igazolt vényköteles havi gyógyszerköltsége a 6000 Ft-ot meghaladja és kérelmező nem részesül közgyógyellátásban.

b. ) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át és igazolt vényköteles havi gyógyszerköltsége a 20.000 Ft-ot meghaladja és kérelmező nem részesül közgyógyellátásban.

 (3)  A települési gyógyszertámogatás összege havi 5000 Ft, amely egy évre állapítható meg és legkésőbb egy összegben a kérelem elbírálását követő hónap 30. napjáig jogosult részére kifizetésre kerül.

(A gyógyszertámogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell a jövedelemigazolást, valamint a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kiadott háziorvosi igazolást a vényköteles gyógyszerköltségekről.

(4) A képviselő-testület a gyógyszertámogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházza.

 1. Rendkívüli települési támogatás

8.§[4] (1) A képviselő-testület rendkívüli települési támogatás nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére, és akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni.

(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül:

a) 30 napot meghaladó betegség miatti jövedelem kiesés,

b) százezer forintot meghaladó elemi kár,

c) százezer forintot meghaladó baleseti kár,

d) lakhatással kapcsolatos húszezer forintot meghaladó többletkiadás

e) gyermek iskoláztatásával összefüggő többletkiadások,

f) betegség miatt jelentkező eseti gyógyszer többletköltség, gyógyászati segédeszköz beszerzése.

g) közeli hozzátartozó halála.

(3) A létfenntartásról átmenetileg vagy tartósan nem tud gondoskodni az, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

9.§ [5](1) A rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 3000 Ft, legmagasabb összege 20000 Ft, a támogatás összegét a képviselő-testület az eset összes körülményeinek vizsgálata alapján állapítja meg.

 (2) A képviselő-testület különös méltánylást igénylő esetben a jogosultsági feltételekkel nem rendelkező kérelmező részére is állapíthat meg települési rendkívüli támogatást.

(3) Rendkívüli települési támogatás egy kérelmező vagy család részére évi legfeljebb hat alkalommal állapítható meg.

(4) A rendkívüli települési támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható, a folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(5) Természetbeni ellátás az élelmiszer, étkezési utalvány, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve az étkeztetés térítési díjának kifizetése, de a képviselő-testület kérelemre más formát is megállapíthat.

(6) A rendkívüli települési támogatási kérelem a 3. melléklet szerint nyomtatványon nyújtható be, a kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást és a kérelem alapjául szolgáló támogatási ok igazolására szolgáló iratokat.

Temetési segély

9/a §  [6](1) Temetési segélyre jogosult az a  felsőpáhoki lakóhellyel rendelkező személy közeli hozzátartozója temetési költségeihez, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

             a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy

             b) tartásra köteles hozzátartozó, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja             létfenntartását veszélyezteti. 

(2)[7] A temetési költségek viselése akkor veszélyezteti a kérelmező, illetve a családja létfenntartását, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  800 %-át.

 

(3) A temetési segély összege legalább a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15 %-ával megegyező összeg, de elérheti annak teljes összegét.

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének tizenkétszerese.

(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

- jövedelemnyilatkozatot, valamint a háztartásban élők jövedelemigazolásait,

-  a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

 - a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy vele azonos lakcímen élő közeli

 hozzátartozója nevére kiállított számlák eredeti példányát.

(6)     A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.


9/b § Felsőpáhok község Önkormányzata évi egy alkalommal december hónapban a községben lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 65 éven felüli lakói és a 18 év alatti gyermekek részére pénzbeli vagy természetbeni támogatást(továbbiakban karácsonyi támogatást) nyújt, amennyiben a jogosult nyilatkozata alapján a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét. A karácsonyi támogatásra  fordítható összeget a képviselő-testület minden évben külön határozatban határozza meg.


9. /c § (1) Születési támogatásra jogosult minden felsőpáhoki lakóhelyű magyar és Európai Uniós állampolgár újszülött, akinek mindkét szülője vagy örökbefogadó szülője – kivéve az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermeket- felsőpáhoki állandó lakos és életvitelszerűen  Felsőpáhokon él a család az ellátás igénylésének időpontjában. Az ellátás a születést követő 30 napon belül, legfeljebb tárgyévet követő év január 30. napjáig igényelhető. A születési támogatás összege 30.000 Ft/gyermek, mely pénzbeli ellátásként kerül megállapításra.

(2) A születési támogatás  megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

(3) A születési támogatás iránti kérelem az 7. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatáról készített másolatot, valamint a szülők és a gyermek lakcímkártyájának másolatát csatolni kell.


7. Időskorúak támogatása10.§  (1)[8] A képviselő-testület évente egy alkalommal a Felsőpáhokon élő 65 év feletti állampolgárok részére támogatást állapíthat meg a téli időszakban felmerülő többletkiadásaik enyhítése céljából.

 (2) A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát.

(3) Az időskorúak támogatására vonatkozó kérelem a 4. melléklet szerint nyomtatványon nyújtható be, a kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást.

(4) Az támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, a folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.


(5) [9][1]A képviselő-testület az időskorúak támogatásának elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.8. Iskolakezdési támogatás[10]


11.§[9] (1) A Képviselő-testület valamennyi Felsőpáhokon lakóhellyel rendelkező, alapfokú, vagy középfokú vagy felsőfokú végzettséget adó oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek részére évente egy alkalommal iskolakezdési támogatást állapíthat meg.

 (2) Az iskolakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatszorosát.

(3) Az iskolakezdési támogatás gyermekenkénti összegét a képviselő-testület évente állapítja meg.

 (4) Az iskolakezdési támogatásra alapfokú oktatásban résztvevő gyermek legfeljebb 16 éves koráig, középfokú oktatásban résztvevő gyermek legfeljebb 20 éves koráig, felsőfokú tanulmányokat folytató személy legfeljebb 24 éves koráig jogosult.

 (5) Nem jogosult iskolakezdési támogatásra az a gyermek, aki

a) bármely okból tanévet, évfolyamot  ismétel, ugyanazon évfolyamon tanul,

b) középfokú képzésben részesül, de már középfokú képzettséggel rendelkezik,

c.)felsőfokú képzésben részesül, de már felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

(6) Az iskolakezdési támogatást a képviselő-testület döntését követően október 31. napjáig lehet igényelni az 5. melléklet szerinti nyomtatványon, amelyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat és az intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolást. Az alsópáhoki általános iskolában tanuló gyermekek esetében az iskolalátogatási igazolást az önkormányzati hivatal kéri meg.

(7) A képviselő-testület az iskolakezdési támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.


11./a §  (1) A Képviselő-testület valamennyi Felsőpáhokon lakóhellyel rendelkező óvodai nevelésben résztvevő gyermek részére évente egy alkalommal óvodakezdési támogatást állapíthat meg.

 (2) Az óvodakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatszorosát.

(3) Az óvodakezdési támogatás gyermekenkénti összegét a képviselő-testület évente állapítja meg.

 (4) Az óvodakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha az adott nevelési év október 1-jén óvodai nevelésben részt vesz .

 (5) Az óvodakezdési támogatást a képviselő-testület döntését követően október 1. és október 15. napja között lehet igényelni a 9. melléklet szerinti nyomtatványon, amelyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat és az óvoda által kiadott , óvodai nevelésben való részvételről szóló igazolást. Az alsópáhoki óvodába beíratott gyermekek esetében az igazolást az önkormányzati hivatal kéri meg. A támogatás kifizetésére október 16. és október 31. között kerül sor.

(6) A képviselő-testület az iskolakezdési támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.


III. Fejezet

9. Köztemetéssel kapcsolatos önkormányzati rendelkezések


12.§  (1) A képviselő-testület részben vagy egészben elengedheti a köztemetés költségeit, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át és a családnak vagyona nincs.

(2) A képviselő-testület a köztemetéssel kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre átruházza.

IV. Fejezet

  Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások


10.Falugondnoki szolgálat

13.§ (1) A képviselő-testület falugondnoki szolgálatot tart fenn.

(2) A falugondnoki szolgálatról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.


11.Étkeztetés

14.§ (1) Étkeztetés szempontjából életkoruk miatt szociálisan rászorultnak azokat a személyeket kell tekinteni:

a) akik a 65. életévüket betöltötték, vagy

b) egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,

c) vagy hajléktalanságuk miatt

önmaguk, illetve eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt, illetve a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni.

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni és fogyatékosságát az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel igazolja.

(4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, és a településen életvitelszerűen tartózkodik.

15.§ (1) Az étkeztetés iránti kérelem az 6. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást és a 11.§ (2)-(4) bekezdésben meghatározott, a kérelem tartalmának megfelelő igazolást.  

(2)  Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre.

(3) Az étkeztetés térítési díja csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben az étkeztetést igénybevevő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.

(4) Az étkeztetéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátását a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

16.§ (1) A képviselő-testület az étkeztetési feladatát megállapodás alapján az Alsópáhok Önkormányzatával kötött megállapodással, az Alsópáhoki Gazdasági Ellátó Szervezet közreműködésével látja el.

(2) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


12.Házi segítségnyújtás

 

17.§ A képviselő-testület a házi segítségnyújtás feladatát a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása( 8790 Zalaszentgrót, Dózsa u. 1.) útján látja el.

(2) A házi segítségnyújtásért az e rendelet 9. melléklete szerinti térítési díjat kell fizetni.
(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítés díj - amennyiben az ellátásban részesülő jövedelme nem haladja meg a 85500 Ft/hó jövedelmet - 50 %-kal csökkenthető, különös méltánylást érdemlő esetben elengedhető.
(4) A (3) bekezdés szerinti térítési díj mérséklés megállapítható meghatározott időtartamra, vagy a házi segítségnyújtás idejére folyamatosan.

13. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás


18.§  [11]A képviselő-testület a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát társulási formában, a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása( 8790 Zalaszentgrót, Dózsa u. 1.) útján látja el.


V. Fejezet

14. Záró rendelkezések

19.§ (1) A rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 13/2013. (V.27.) önkormányzati rendelet.


                  Dr. Prótár Henrietta                                                      Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                                        polgármester

            

Kihirdetve: Felsőpáhok,  2015. február 25.

[9] Módosította: 1/2016.(II.6.) ÖR, hatályos: 2016.02.06.-tól
                      Dr. Prótár Henrietta

                             jegyző


 1. melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

Tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

Állampolgársága: ........................................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):


2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

 A kérelmező családi körülménye:

□ egyedül élő,

□ nem egyedül élő.

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.


 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 
1.

 Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

 
Anyja neve

 Születési helye, ideje (év, hó, nap)

 Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

 Családi kapcsolat megnevezése

 Közeli hozzátartozó születési ideje

 
Megjegyzés

 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:


 A

 B

 C

 1.

 A jövedelem típusa

 Kérelmező

 A családban élő közeli hozzátartozók

 2.

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
 ebből közfoglalkoztatásból származó: 3.

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4.

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5.

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6.

 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7.

 Egyéb jövedelem 8.

 Összes jövedelem4.Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy sem alanyi, sem normatív jogcímen közgyógyellátásban nem részesülők, és  a  közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti.


Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplő adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történő felhasználásához.

A kérelemhez mellékelem a jövedelemigazolásokat és a háziorvosi igazolását a gyógyszerköltségekről.

Kelt: ............................................................................., ......................................... .................


...................................................................

 ..................................................................

 kérelmező aláírása

 kérelmező házastársának/élettársának
aláírása

 1. melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS  GYÓGYSZERTÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ A RECEPTKÖTELES GYÓGYSZERKÖLTSÉGEKRŐL


Kérelmező neve:…………………………………………………………………………………

Születési neve:……………………………………………………………………………………

Születési helye:……………………………..Születési idő:……………év…………..hó……nap

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:…………………………………………………………….

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik-e:  igen           nem

Kérelmező rendszeresen szedett havi receptköteles gyógyszerei:

Gyógyszer neve                                                           A biztosított által fizetendő térítési díj

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

………………………………                                         …………………………………...Ft

                                                             Összesen:               _________________________   Ft


…………………,…………………év…………….hónap…….nap


                                                                         P.H.                 ………………………………….

                                                                                                  háziorvos aláírása, pecsétszáma 1. melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

Tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Életvitelszerűen a ………………………………………………………………… címen élek.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága: ........................................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):


        2. A támogatási kérelem jogcíme: (kérem aláhúzással jelölje)

 1. 30 napot meghaladó betegség miatti jövedelem kiesés,
 2. százezer forintot meghaladó elemi kár,
 3. százezer forintot meghaladó baleseti kár,
 4. lakhatással kapcsolatos húszezer forintot meghaladó többletkiadás
 5. gyermek iskoláztatásával összefüggő többletkiadások,
 6. betegség miatt jelentkező eseti gyógyszer többletköltség, gyógyászati segédeszköz beszerzése.
 7. közeli hozzátartozó halála.


         3.A kérelem indoklása:………………….………………………………………………….

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………………………………………………………

4. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

 A kérelmező családi körülménye:

□ egyedül élő,

□ nem egyedül élő.A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A  kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ..................................... fő.


 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 
1.

 Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

 
Anyja neve

 Születési helye, ideje (év, hó, nap)

 Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

 Családi kapcsolat megnevezése

 Közeli hozzátartozó születési ideje

 
Megjegyzés

 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:


 A

 B

 C

 1.

 A jövedelem típusa

 Kérelmező

 A családban élő közeli hozzátartozók

 2.

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
 ebből közfoglalkoztatásból származó: 3.

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 4.

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások 5.

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6.

 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 7.

 Egyéb jövedelem 8.

 Összes jövedelem
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)…………............Ft


Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv  ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Kérelmemhez mellékelem
Felsőpáhok,  ................................................

                                                                                        

                                                                                         ……………………………………

                                                                                                              kérelmező aláírása


4.melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez[12]
5. melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez[13]
6. melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM  ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ


1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név:_______________________________________________________________________

Születési neve:                                                                                                                                   

Anyja neve:                     

Születési helye, időpontja:                                                                                                                                              

Lakóhelye:                                                                                                                                              

Tartózkodási helye:                                 

Állampolgársága:                                                                                                                                              

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:                                                                                                                             

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:                                                         ___________________________________

2. Tartására köteles személy

a) neve:                                                                                                                             

b) lakóhelye:     ___________________________________________________

c) telefonszáma:___________________________________________________

Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)

a) neve:                                                                                                                             

b) lakóhelye:     ___________________________________________________

c) telefonszáma:___________________________________________________

Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:                                                                                                                     

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:                                                               __________________________

Az étkeztetést  határozatlan ideig                                                                                                                                      □

                       határozott időpontig, 201……… napjáig igénylem.                                       □3. Az 1993. évi III. törvény 117/B.§-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e ( a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):


                    igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni,


                    nem4.Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

               

A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó


Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó


Táppénz, gyermekgondozási támogatások


Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások


Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások


Egyéb jövedelem


Összes jövedelem5. Kijelentem, hogy más szolgáltatónál, intézménynél alapszolgáltatást (étkezés, házi 

    segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás)


¨  nem veszek igénybe  - ebben az esetben a nyilatkozat további részét nem kell                                                       kitölteni,   


¨  igénybe veszek:

       ¨ étkeztetést

       ¨ házi segítségnyújtást

       ¨ jelzőrendszeres házi segítségnyújtást

       ¨ támogató szolgáltatás


Szolgáltató / intézmény megnevezése és címe: _____________________________________


___________________________________________________________________________Nyilatkozat


Hozzájárulok, hogy háziorvosom (kezelőorvosom) az egészségi állapotomról a szociális étkezési igénybevételi eljárás során adatot szolgáltasson (csak 70 év alatti igénylő esetén kell nyilatkozni)


Hozzájárulok továbbá személyes adataimnak az eljárás során történő felhasználásához, kezeléséhez.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.


Felsőpáhok, 20____ év _____________ hó ____ nap


                                                                                    __________________________

                                                                                                    Az ellátást igénybe vevő

                                                                                           (törvényes képviselő) aláírásaHÁZIORVOSI IGAZOLÁS

 ÉTKEZETETÉSI KÉRELME ELBÍRÁLÁSÁHOZ

(csak 65 év alatti korú kérelméhez kell mellékelni)
Étkezést kérelmező neve:


Lakóhelye:


TAJ száma:


Igazolom, hogy fenti kérelmezőt egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni, mivel  betegsége, fogyatékossága miatt mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni.


Állapota – végleges,  átmeneti.


Átmeneti jelleg esetén az ok megszűnésének várható időpontja:

............................................., 201.................................
                                                                   P.H.

                                                                                                                                                                                                                      ............................................................

                                                                                                                 háziorvos aláírása


7. melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM  SZÜLETÉSI TÁMOGATÁSHOZ


Születési támogatást kérelmező adatai:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

Állampolgársága: ........................................................................................................................

Születési támogatásra jogosult gyermek adatai:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 

Állampolgársága: ........................................................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):


A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.


 A

 B

 C

 D

 E

 

 Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)

 
Anyja neve

 Születési helye, ideje (év, hó, nap)

 Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

 Családi kapcsolat megnevezése

1.


 2.


 3.


 4.


 5.


Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.


Kijelentem továbbá, hogy a születési támogatásra jogosult személy és az azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók életvitelszerűen a …………………………………………………………………..  lakcímen élnek.


Kérelmemhez csatolom a születési anyakönyvi kivonat másolatát és a közeli hozzátartozók lakcímkártyájának másolatát.


Kelt: Felsőpáhok, 20………                                                                          aláírás
8. melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez


Szolgáltatást igénybe vevők

Norma Ft-ban

Térítési díj Ft-ban

Nettó

Bruttó (ÁFÁ-val növelt)

Nettó

Bruttó (ÁFÁ-val növelt)

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (ebéd)

346,46

440,00

472,44

600,00

9. melléklet az 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethezIntézményi térítési díj egy órára megállapított összege a személyi gondozás esetében: 170,- Ft


Intézményi térítési díj egy órára megállapított összege a szociális segítés esetében:        0,- Ft[1]

Módosította: 12/2015.(X.30.) ÖR, hatályos: 2015.11.01.

[9] Módosította: 1/2016.(II.6.) ÖR, hatályos: 2016.02.06.-tól


[2]

Módosította : 1/2016.(II.5.) ÖR, hatályos: 2016.02.06.-tól

[3]

Módosította: 12/2015.(X.30.) ÖR, hatályos: 2015.11.01.

[4]

Módosította: 12/2015.(X.30.) ÖR, hatályos: 2015.11.01.

[5]

Beiktatta:12/2015.(X.30.)ÖR, hatályos: 2015.11.01.

[6]

Módosította:6/2016.(III.21.)ÖR., hatályos 2016.03.22.-től

[7]

Módosította: 1/2016.(II.6.) ÖR, hatályos: 2016.02.06.-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
4
17.28 KB
5
16.87 KB
9
15.38 KB
indoklás
31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!