nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-19 - 2016-03-31
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról

POLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2015. (XI.19.)

önkormányzati rendelete


a szociális célú tűzifa támogatásról


 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. §


 1. Polány község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít hivatalból azon Polányi állandó bejelentett lakóhelyükön életvitelszerűen élő lakos részére, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.
 2. Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra, függetlenül a lakásban élő családok és háztartások számától
 3. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
 4. A kérelmeket Mernyei Közös Önkormányzati Hivatalba (Mernye, Fő utca 14.) lehet benyújtani.
 5. A kérelmekhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett, a kérelem beadását megelőző havi jövedelmekről szóló igazolást.


2.§


A kérelem elbírálása során előnyt élveznek:


aa.) aktív korúak ellátásában részesülők, vagy
ab.) időskorúak járadékában részesülők, vagy 
ac.) lakásfenntartási támogatásban részesülők.


 1. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család


3.§


 1. A támogatás megállapításáról Polány község Képviselő-testülete dönt legkésőbb 2015. december 15. napjáig.
 2. A tűzifa juttatás az állami támogatás keretében biztosított 29 m3 tűzifa kimerüléséig adható, jogosultanként maximum 2 m3 tűzifa mennyiségben.
 3. A tűzifa házhoz szállításáról az önkormányzat gondoskodik.


 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


4. §


A rendelet 2015. november 19. napján lép hatályba és 2016. március 31. napján hatályát veszti.


Polány, 2015. november 18.


Ellenberger Tamás                                             Göndöcs Edina

                                          polgármester                                                          jegyző


Rendelet kihirdetve.


Mernye, 2015. november 19.


                                                                                                   Göndöcs Edina

                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!