nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
Hatályos:2014-03-05 - 2013-11-01
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
14/2013.(X.01.) önkormányzati rendelete Táplánszentkereszt község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 25/2003.(VIII. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § (3) és 13. §(1) bekezdése (a továbbiakban: Étv.), – az Étv. 9. § (3) bekezdésében előírt véleményeztetési eljárás lefolytatását követően - az alábbiak szerint szabályozza:


1.§


Táplánszentkereszt község Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2003.(VIII. 21.)

önkormányzati rendelete a Táplánszentkereszt község helyi építési szabályzatról és

szabályozási tervéről (továbbiakban: HÉSZ) 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint

módosulnak:

 „(3) Szabályozási terv kötelező elemei:

·     szabályozási vonalak,

·     építési vonalak,                                                  

·     övezeti jelben foglaltak közül,

·     beépítési %,

·     építmény magasság,

·     legkisebb telekterület,

·      beültetési kötelezettséggel terhelt terület határa”.


2.§


(1) A HÉSZ 5.§ (4)-(5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(4) A területen az utcai, illetve közterület határán létesítendő kerítés csak 1,80 m-es maximális magassággal, alul maximum 60 cm-es tömör lábazattal, felül áttört kivitelben létesíthető.

(5) Ha a telek jelenlegi beépítettsége korábbi előírásoknak megfelelően, illetve jogerős építési vagy fennmaradási engedély alapján az építési övezet előírásait és a szabályozási terv utasításait meghaladóan eltér, a telken álló főépület felújítható, de a beépítettség, az épület szintterülete, az építménymagasság nem növelhető.”(2) A HÉSZ 5.§. (8)-(9) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(8) A területen telekosztás a szabályozási terven jelöltektől eltérhet a szabályozási terven feltüntetett tervezett teleknagyságok betartása mellett.”

(9) A területek parkolási igény kielégítését a jogszabályi előírások szerint elsődlegesen saját területen kell biztosítani.


3.§


A HÉSZ 6.§ -a (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

d) kerti építmény,

e) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.”4.§


(1) A HÉSZ 7.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

d) kerti építmény,

e) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.”


5.§


A HÉSZ kiegészül egy új 7/A.§ (1)-(6) bekezdéseivel, alcíme „Falusias lakóterület (Lf1)”:

„(1) Jellemzően falusias 4,5 m-es építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Területén az OTÉK 14.§ (2) bekezdésében foglalt építmények helyezhetők el, kivéve az üzemanyagtöltőt.

(3) A területre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,5.

(4) Területén csak olyan épület engedélyezhető, amely legalább 3,0, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú, magas-tetős.

(5) Elhelyezhető melléképítmények:

„a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

d) kerti építmény,

e) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

f) trágyatároló,

g) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

h) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.”

 (6) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.”


6.§


A HÉSZ 8.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 „(5) Elhelyezhető melléképítmények, ha a Szabályozási terv másként nem rendelkezik

„a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

d) kerti építmény,

e) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

f) trágyatároló,

g) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló,

h) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.”7.§A HÉSZ 9.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Elhelyezhető melléképítmények:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) - épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény,

d) kerti építmény,

e) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.”8.§


A HÉSZ kiegészül egy új 10/A.§-(1)-(7) bekezdéseivel, a fejezet alcíme „Kereskedelmi,

szolgáltató gazdasági terület (Gksz):

„(1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

 (2) Területén az OTÉK 19.§.(2)-(3) bekezdésében építmények helyezhetők el, minimum 1000 m2-es teleknagyságon.

(3) A területre vonatkozó megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 0,6.

(4) A területen a telek  területének legalább 25%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.”


9.§


A HÉSZ kiegészül egy új 11.§-(1)-(7) bekezdéseivel, a fejezet alcíme „Különleges terület”,

Mezőgazdasági üzemi terület (Kmü)”:

„(1) A Kmü jelű területen a mezőgazdasági üzemi területek építményei helyezhetők el.

(2) A területen a telek  területének legalább 40%-át zöldfelületként (jellemzően fákkal, cserjékkel beültetett kertként) kell fenntartani, illetve kialakítani.

(3) A területen az építménymagasságot az építési övezetek területenként tartalmazzák. Ahol az építési övezet 12(25) m-ben jelöli az építménymagasságot, ott a terület legfeljebb 10 %-án elhelyezhető legfeljebb 25 m építménymagasságú építmény is (pl: siló, szárító, stb...)

(4) Az építési helyet a szabályozási terv jelölése, annak hiányában a hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani.

(5) A legkisebb zöldfelület 40%.

(6) a beépítési mód szabadonálló.

(7) A megengedett legnagyobb szintterületsűrűség1,0.”


10.§


A HÉSZ 19.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A vasút területén csak a vasúti közlekedéssel kapcsolatos épületek-, és azt kiszolgáló építmények, közművek helyezhetők el. Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályban előírt feltételek szerint helyezhető el.”


11.§


A HÉSZ 26.§ alcíme „Gyep, rét, legelő terület ( Mko )” elnevezésre változik.


12.§


A HÉSZ 28.§ alcíme „Vízgazdálkodási terület” elnevezésre változik.


13.§


A HÉSZ 32.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 „(3) A villamos közművek védőtávolságát a vonatkozó rendeletek, szabványok adják meg.

Nagyfeszültségű föld feletti vezeték esetén a védőtávolság

                          20 kV-os        5,0 -5,0 m,     belterületen   2,5 - 2,5 m.

            Kisfeszültségű föld feletti vezeték esetén  1,0 - 1,0 m.

            Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon 35 kV-ig 1,0 m.  

            Védőtávolságon belül épület, építmény elhelyezése nem engedélyezhető.”


14.§


A HÉSZ 33.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A gázlétesítmények biztonsági övezetét a hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni.15.§


A HÉSZ 35.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(5) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén, annak közelében földmunkát csak a régészeti kutatás elvégzése után, a Savaria Megyei Hatáskörű Városi Múzeum a szakmai felügyelete, irányítása mellett lehet földmunkát végezni. A régészeti hatástanulmány szerint említett lelőhely(hrsz) területén az építés megkezdése előtt régészeti kutatást kell végezni. A község területén az ismert és nyilvántartásba vett  régészeti lelőhelyek felsorolását az 1. sz melléklet tartalmazza.”


16.§


A HÉSZ 37.§ új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásokat a vonatkozó jogszabályok alapján kell besorolni. A közlekedési zajterhelés-csökkentő intézkedésre kijelölt szakaszon (szabályozási terven jelölt) forgalomszabályozási eszközökkel (sebesség-, időbeli korlátozás), zajcsökkentő zöldsövény telepítése mellett a helységekre vonatkozó passzív zajvédelemmel (hangszigetelt nyílászárók-, épületszerkezetek) kell a zajterhelést csökkenteni.”


17.§


A HÉSZ 38.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A község területén jelenleg nincs olyan légszennyező forrás, melynek légszennyezettségi értéke meghaladja az érvényben lévő légszennyezettségi határértéket. Új létesítmények engedélyezése során a hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.”


18.§


A HÉSZ 39.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A veszélyes és egyéb technológiai hulladékok gyűjtése, tárolása és elszállítása a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történhet.- ( a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet előírása szerint) a környezetvédelmi hatóság és szakhatóságok által előírt módon- az egyes üzemeknél külön történik. Az ipari és veszélyes hulladékot a fenti rendeletben foglaltak szerint kell minősíteni, kezelni és elszállítani.”19.§


A HÉSZ kiegészül egy új 41/A.§-al és annak részletes szabályaival:

„(1) A község a hatályos előírások alapján településrendezési kötelezettség körébe tartozó beültetési kötelezettséget rendel el a 75/2 és 75/3 hrsz ingatlanok déli oldalán 10 m szélességben.

(2) A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani:      - terület gyepesítését,

            - a telepítési sávban legalább 3 szintű növényállomány létrehozásával, nem invazív, nem allergizáló fajok, lehetőség szerint őshonos növények telepítésével.

  1. Az ültetést az építési engedély mellékleteként benyújtott telepítési terv alapján a használatbavételig kell elvégezni figyelembe véve a kiültetési időszakokat (pl.: tavasz, ősz).”20.§


A HÉSZ 42.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4)       Táplánszentkereszt község Szabályozási terve az alábbi tervlapokat tartalmazza:

            Belterület szabályozási terv Munkaszám: 010/2012             Rajzszám: 10.

            Külterület szabályozási terv Munkaszám: 010/2012             Rajzszám: 11.”


21.§


A HÉSZ új 1. számú melléklete és annak alcíme. „1.sz. Ismert és nyilvántartásba vett lelőhelyek felsorolásáról:”Záró rendelkezések

22.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon 2013. október 31. napján             lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.


(2) Hatályukat vesztik:

a) a HÉSZ 2. §. (5) bekezdésének c) pontja.

b) a HÉSZ 3.§. (1)-(3) bekezdései.

c) a HÉSZ 5.§ (11) bekezdése

d) a HÉSZ 6.§ (8) bekezdése

e) a HÉSZ 7.§ (8) bekezdése

f) a HÉSZ 9.§ (6) bekezdése

g) a HÉSZ 11. § (1)-(4) bekezdései

h) a HÉSZ 20.§ (4) utolsó bekezdése

i) a HÉSZ 20.§ (7) bekezdése

j) a HÉSZ 35.§ (4) bekezdése

k) a HÉSZ 37.§ (3) bekezdése.Táplánszentkereszt, 2013. október 1.
             Ifj Perl János sk.                                            Családi Anita sk.

     polgármester                                                        jegyzőA rendelet 2013. október 1-én kihirdetésre került.
                                                                                              Családi Anita sk.

                                                                                                      jegyző2. számú függelék


Ismert és nyilvántartásba vett régészeti lelőhelyek:

azonosító

megye

település

lelőhelyszám

név

HRSZ

43170

Vas

Táplánszentkereszt

1

Szent Kereszt Rk. templom

454, 451/2, 453

49137

Vas

Táplánszentkereszt

2

Táplánszentkereszt településrészeinek történelmi magja

0227/15, 0227/16, 7, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 712/3, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 716, 104/2, 0227/17, 0227/47, 0251, 0254, 0259/2, 0262, 0264, 10, 104/1, 11/1, 11/10, 11/11, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 11/7, 11/9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 717, 718, 719/1, 719/2, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 722, 723, 724, 725/2, 725/3, 725/4, 726/1, 726/2, 727, 728, 729, 730/1, 730/2, 731/1, 731/3, 731/4, 732, 733/1, 8, 9, 20/2, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 4, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 46, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 5/1, 50/4, 50/6, 50/7, 50/8, 6, 657, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 685/1, 685/2, 688, 689/1, 689/2, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 690, 691, 692/1, 692/10, 692/11, 692/12, 692/13, 692/14, 692/15, 692/16, 692/3, 692/5, 692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 693, 694/1, 694/2, 695/1, 695/2, 696, 697, 698/1, 698/2, 699

56114

Vas

Táplánszentkereszt

3

Gyöngyös-pataktól É-ra 

50/8, 51, 52, 53, 54

56115

Vas

Táplánszentkereszt

4

Almafasor melletti táblák I.

0306/2, 0306/3, 0306/4

56117

Vas

Táplánszentkereszt

5

Almafasor melletti táblák II.

0308/21, 0308/12, 0308/13, 0308/14, 0308/15

56118

Vas

Táplánszentkereszt

6

Almafasor melletti táblák III.

0308/1, 0308/2, 0308/3, 0308/4

56119

Vas

Táplánszentkereszt

7

Ér és Cséve között I.

020

56120

Vas

Táplánszentkereszt

8

Ér és Cséve között III.

018/1, 015, 014, 016, 017/1, 017/2

56121

Vas

Táplánszentkereszt

9

Alsókajdi-sarok   

028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 028/1, 095/2

56122

Vas

Táplánszentkereszt

10

Országút és Ér között

03/2, 086/5

62118

Vas

Táplánszentkereszt

11

Sárdi nyugati dűlő 

0213/20, 0217/12, 0215/3, 0213/19

62140

Vas

Táplánszentkereszt

12

Alsó réti legelő I.    

0292/10

62142

Vas

Táplánszentkereszt

13

Alsó réti legelő II.

0301

62432

Vas

Táplánszentkereszt

14

Mohácsi mezőtől keletre 

0155/1

68663

Vas

Táplánszentkereszt

15

Országút és Ér közötti dűlő, 22. oszlophely

011, 012, 018/1, 03/2

69349

Vas

Táplánszentkereszt

16

Belterület-Szent Lőrinc templom

697, 695/1, 696, 69/4, 24/1, 23, 69/1, 693

69353

Vas

Táplánszentkereszt

17

Alsókajdi sarok és Rangut major között

065/1

69357

Vas

Táplánszentkereszt

18

Külterület-Bogáti földek

0206/6, 0206/4, 0206/5, 0207

69359

Vas

Táplánszentkereszt

19

87-es út Gyöngyöshermánt elkerülő szakasza

0198, 0199/1, 457/2, 467, 468, 475, 476/1, 476/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 483/3, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494/1, 494/2, 494/3, 496, 498/1, 498/2, 499, 502, 503/6, 503/7, 504, 505/1, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 506, 507/1, 507/2, 508, 510, 511, 512/1, 512/2, 513, 514, 515, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 517, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520, 521, 522/1, 522/2, 522/3, 522/4, 523, 524/1, 524/2, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 0199/2, 0200/1, 423/10, 423/11, 423/12, 423/13, 423/3, 423/4, 423/5, 423/6, 423/8, 423/9, 426, 427, 428, 431, 432, 433/2, 433/3, 434/1, 434/2, 434/3, 435, 436/2, 438, 439, 440, 441, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 446, 457/1

69365

Vas

Táplánszentkereszt

20

Országút és Ér között III.

03/4, 03/5, 03/6


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!