nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 6/2020(VII.10.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-11 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 6/2020(VII.10.)önkormányzati rendelete
2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.25.)önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 20.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § (1) Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2019.(II.25.) rendelet, továbbiakban „R” 16.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését 404.600.878 Ft főösszeggel foglalja el az alábbi részletezés szerint:


314.741.737 Ft költségvetési bevétellel

254.773.574 Ft költségvetési kiadással

  89.859.141 Ft finanszírozási bevétellel

149.827.304 Ft finanszírozási kiadással


állapítja meg.


(2) A „R”18.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2019. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet szerint:



191.313.194 Ft működési költségvetéssel ebből:

29.385.079 Ft személyi juttatással

  4.197.841 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

74.177.717 Ft dologi kiadással

  2.053.253 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

19.868.791 Ft egyéb működési célú kiadások

62.107.735 Ft egyéb működési célú kiadások Óvodafenntartó Társulásnak

          - 477.222 Ft általános tartalék


149.827.304 Ft működési finanszírozási kiadással ebből:


107.811.013 Ft Kincstárjegy vásárlás

    4.248.291 Ft 2019. évi előleg visszakönyvelése

  37.768.000 Ft költségvetési szerv finanszírozása


63.460.380 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:


27.550.320 Ft beruházási célú kiadással

  7.523.382 Ft felújítási célú kiadással

17.846.235 Ft céltartalékkal

10.540.443 Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.




II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK



2.§ A „R” 1.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1., számú melléklete lép


3.§ A „R” 2.sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2., számú melléklete lép.


4.§ A „R” 3. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3., számú melléklete lép.


5.§ A „R” 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4., számú melléklete lép.


6.§ A „R” 6. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 5., számú melléklete lép.


7.§ A „R” 7. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 6., számú melléklete lép.


8.§ A „R” 10. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 7., számú melléklete lép.


9.§ A „R” 11. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 8., számú melléklete lép.


10.§ A „R” 1. sz. függeléke helyébe a jelen rendelet 1., számú függeléke lép.


11.§ A „R” 2. sz. függeléke helyébe a jelen rendelet 2., számú függeléke lép.


12.§ A „R” 3. sz. függeléke helyébe a jelen rendelet 3., számú függeléke lép.


13.§ A „R” 4. sz. függeléke helyébe a jelen rendelet 4., számú függeléke lép.



III. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések


14.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




 Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                          Csoboth Tamás

                                jegyző                                                                           polgármester





Jelen rendelet Somberek Község önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon

2020. július 10. napján kihirdetésre került.


Somberek, 2020. július 10.



Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

          jegyző





Csatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
198.71 KB
2_melléklet
333.62 KB
3_melléklet
193.47 KB
4_melléklet
170.6 KB
5_melléklet
194.79 KB
6_melléklet
200.88 KB
7_ melléklet
163.4 KB
8_melléklet
131.61 KB
1_fugg
487.14 KB
2_fugg
213.73 KB
3_fugg
314.66 KB
3.1_fugg
277.86 KB
4_fugg
190.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!