nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (VI.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-17 -tól
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (VI.16.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) Jelen rendeletalkotás célja, hogy a Ságvár község településfejlesztési és -rendezési, a településkép-védelmi dokumentumai megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága, oly módon, hogy mindez hatékony módon segítse a település fenntartható fejlődését.


(2) E rendelet hatálya Ságvár község közigazgatási területére, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet és a településrendezési eszközök dokumentumaira, valamint a dokumentumok kidolgozása során az eljárásban közreműködő partnerekre terjed ki.


(3) E rendelet értelmében érintett partner:

a) Ságvár község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Ságvár község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások,

c) a településen bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezetek,

d) a településen működő egyházak.2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2. § (1) A partnerségi egyeztetés szabályait e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(2) A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a település honlapján, és az önkormányzat hirdetőtábláján a tájékoztató megjelenése előtt minimum 4 munkanappal.


(3) A hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról, valamint a javaslatok, vélemények beadásának határidejéről és módjáról.(4) A véleményezési eljárás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt, az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezés módjáról és határidejéről.


(5) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv, emlékeztető tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


(6) A tájékoztató tervezet az önkormányzat honlapján, ill. munkaidőben az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg.3. A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje


3. § (1) Javaslat, vélemény írásos formában (személyesen vagy postai vagy elektronikus levél formájában, a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8654 Ságvár, Fő u. 16.) a dokumentum (tájékoztató, tervezet) megjelenésének első napjától számítva az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 napig, a véleményezési szakaszban a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia esetén 15 napig, a településarculati kézikönyv és településképi rendelet esetén 15 napig, a településrendezési eszköz teljes eljárás esetén 30 napig, ill. egyszerűsített eljárás esetén, valamint tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén 15 napig adható.


(2) A javaslatnak, véleménynek tartalmazni kell az érintett természetes személy partner esetében nevét, címét, gazdálkodó szervezet, civil szervezet, egyház esetében a szervezet nevét, címét, képviselőjének nevét. A javaslatot, véleményt nyomtatott formában, aláírással ellátva a 3. § (1) bekezdésben meghatározott módon lehet benyújtani. 


(3) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.


(4)  A partner az előzetes tájékoztatási szakaszban a 3. § (1) bekezdésében meghatározott időben és módon nyújthatja be előzetes javaslatait.


4. § (1)  Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további – azaz a véleményezési – szakaszában nem vesz részt.


(2) A partner a véleményezési szakaszban a 3. § (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül kifejheti a dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét.


(3) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi és azokat az önkormányzati hivatal a tervező felé továbbítja.


(4)  Valamennyi véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, település arculati kézikönyvről, településképi rendeletről és a településrendezési eszközökről, a döntés meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


5. § (1)  A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.


(2) A válaszokról a képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, település arculati kézikönyvről, településképi rendeletről és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott határozatával egyidejűleg dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.


(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.4.  Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


6. §  Az elfogadott koncepció, stratégia, településarculati kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz az elfogadástól számított egy hónapon belül nyomtatott formában olvasható a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve felkerül a település honlapjára.
5. Záró rendelkezések


7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kecskés Gábor

polgármester

Budainé Vajk Ildikó

jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. június 16. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2017. június 16.                                                                                                      Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                    jegyző1. melléklet a 9/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A partnerségi egyezetés szabályairól

Dokumentum

eljárás típusa

előzetes tájékoztatás módja

elfogadás előtti véleményezés

Településfejlesztési koncepció

készítése

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Településfejlesztési koncepció

módosítása

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Pe. van,

Módja: hirdetőtáblán

Integrált településfejlesztési stratégia

készítése

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Integrált településfejlesztési stratégia

módosítása

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Pe. van,

Módja: hirdetőtáblán

Településarculati kézikönyv

Készítése, módosítása

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Településképi rendelet

Készítése, módosítása

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Településrendezési eszközök:

-Településszerkezeti terv,

-Szabályozási terv,

-Helyi építési szabályzat


Teljes eljárásban történő készítése, módosítása

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Településrendezési eszközök:

-Településszerkezeti terv,

-Szabályozási terv,

-Helyi építési szabályzat


Egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása

  -

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Településrendezési eszközök:

-Településszerkezeti terv,

-Szabályozási terv,

-Helyi építési szabályzat


Tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása

 (Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, vagy Képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen megvalósítandó beruházás érdekében)


-

Pe. van,

Módja:

-hirdetőtáblán,

- önkormányzat honlapján,

- lakossági fórumon

Településrendezési eszközök:

-Településszerkezeti terv,

-Szabályozási terv,

-Helyi építési szabályzat


Tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása,

(Kormányrendeletben kihirdetett vészhelyzet

esetén)
-

Pe. van,

Módja: hirdetőtáblán

Településrendezési eszközök:

-Településszerkezeti terv,

-Szabályozási terv,

-Helyi építési szabályzat


Állami főépítészi eljárásban történő módosítás
-

Pe. van,

Módja: hirdetőtáblán
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!