nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-28 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

 (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a./  565 134 E Ft Költségvetési bevétellel

b./  553 898 E Ft Költségvetési kiadással

c./   42 705 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

 (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

(2) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.-6.4. és a 7.1. - 7.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4) A Testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1—8.1.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását
        a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                        Dr. Tóth Rita sk.                                            Kovács Gábor sk.

                               Jegyző                                                         Polgármester


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet  12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2016. május 27. napján a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.

Járdánháza, 2016. május 27.

                                                                                              Dr. Tóth Rita sk.

                                                                                                   Jegyző


  1. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

195 311

170 023

170 023

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 084

53 603

53 603

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 442

40 012

40 012

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 495

58 240

58 240

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 136

2 136

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

23 154

16 032

16 032

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

260 163

340 022

343 982

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

260 163

340 022

343 982

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 889

25 021

15 177

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 381

2 978

2 978

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

95 508

22 043

12 199

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

12 928

13 934

9 933

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó


841

379

4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

7 200

9 593

7 778

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 728

3 500

1 776

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 224

24 479

23 067

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900

6 164

6 574

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

11 784

11 835

10 271

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 424

3 845

3 534

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5

5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

116

2 445

2 493

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

583 515

576 431

565 134

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


3 350

3 350

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 667

31 566

31 566

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 667

31 566

31 566

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)5 365

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések5 365

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

42 667

34 916

40 281

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

626 182

611 347

605 415


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

525 441

575 362

530 174

1.1.

Személyi  juttatások

326 224

328 492

310 785

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 898

56 695

53 797

1.3.

Dologi  kiadások

98 806

136 814

124 863

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 059

31 630

31 568

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 454

21 731

9 161

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

3 080

4 995

4 995

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 244

16 031

3 461

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130

705

705

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

100 741

27 173

23 724

2.1.

Beruházások

96 508

23 724

23 724

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

4 233

3 449


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

626 182

602 535

553 898

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


3 350

3 350

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


3 350

3 350

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


5 462

5 462

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 462

5 462

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


8 812

8 812

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

626 182

611 347

562 710


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-42 667

-26 104

11 236

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

42 667

26 104

31 4691.2 számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

195 311

170 023

170 023

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 084

53 603

53 603

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 442

40 012

40 012

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 495

58 240

58 240

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 136

2 136

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

23 154

16 032

16 032

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

260 163

340 022

343 982

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

260 163

340 022

343 982

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 889

25 021

15 177

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 381

2 978

2 978

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

95 508

22 043

12 199

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

12 928

13 934

9 933

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó


841

379

4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

7 200

9 593

7 778

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 728

3 500

1 776

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 224

24 479

23 067

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900

6 164

6 574

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

11 784

11 835

10 271

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 424

3 845

3 534

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5

5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

116

2 445

2 493

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. Célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

583 515

576 431

565 134

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


3 350

3 350

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 667

31 566

31 566

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 667

31 566

31 566

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)5 365

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések5 365

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

42 667

34 916

40 281

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

626 182

611 347

605 415


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

525 441

575 362

530 174

1.1.

Személyi  juttatások

326 224

328 492

310 785

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 898

56 695

53 797

1.3.

Dologi  kiadások

98 806

136 814

124 863

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 059

31 630

31 568

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 454

21 731

9 161

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

3 080

4 995

4 995

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 244

16 031

3 461

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130

705

705

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

100 741

27 173

23 724

2.1.

Beruházások

96 508

23 724

23 724

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

4 233

3 449


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

626 182

602 535

553 898

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


3 350

3 350

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


3 350

3 350

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


5 462

5 462

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 462

5 462

7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


8 812

8 812

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

626 182

611 347

562 710


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor – költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-42 667

-26 104

11 236

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor – finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

42 667

26 104

31 469  1. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

761

761

726

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

761

761

726

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

761

761

726

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

761

761

726


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

761

761

726

1.1.

Személyi  juttatások

480

480

480

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117

117

117

1.3.

Dologi  kiadások

159

159

129

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások

5

5


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

761

761

726

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

761

761

726


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


  1. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 206

23 904

23 842

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 206

23 904

23 842

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 853

7 726

7 726

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 853

7 726

7 726

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 059

31 630

31 568

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

29 059

31 630

31 568


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2015. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

29 059

31 630

31 568

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 059

31 630

31 568

1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

29 059

31 630

31 568

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

29 059

31 630

31 568


KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázatEzer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)
2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)2.1 számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
 Ezer forintban !

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

195 311

170 023

170 023

Személyi juttatások

326 224

328 492

310 785

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

260 163

340 022

343 982

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54 898

56 695

53 797

2.-ból EU-s támogatás
Dologi kiadások

98 806

136 814

124 863

Közhatalmi bevételek

11 076

13 934

3 538

Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 059

31 630

31 568

Működési célú átvett pénzeszközök

16 224

24 479

23 067

Egyéb működési célú kiadások

16 454

21 731

9 161

5.-ből EU-s támogatás
Tartalékok
Egyéb működési bevételek


800

800

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

482 774

549 258

541 410

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

525 441

575 362

530 174

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

42 667

31 566

36 931

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
   Költségvetési maradvány igénybevétele

42 667

31 566

31 566

Likviditási célú hitelek törlesztése


3 350

3 350

   Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
   Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
   Egyéb belső finanszírozási bevételek5 365

Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


3 350

3 350

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


3 350

3 350

Betét elhelyezése
   Értékpapírok bevételei
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 462

5 462

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

42 667

34 916

40 281

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)


8 812

8 812

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

525 441

584 174

581 691

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

525 441

584 174

538 986

Költségvetési hiány:-

Költségvetési többlet:


-

11 236

Tárgyévi  hiány:


-

-

Tárgyévi  többlet:


-

42 705


2.2 számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek
Kiadások
Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Megnevezés

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

95 508

22 043

12 199

Beruházások

96 508

23 724

23 724


1.-ből EU-s támogatás
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

3 381

2 978

2 978

Felújítások

4 233

3 449Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

1 852

2 152

2 152


Közhatalmi bevételek (komm.adó, pótlék)6 395


Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

100 741

27 173

23 724

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

100 741

27 173

23 724


Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele
Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

100 741

27 173

23 724

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

100 741

27 173

23 724


Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-


Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

-

-3. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és

 befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig

2015. évi

 Módosított

 előirányzat

2015. évi

 teljesítés

Összes

 teljesítés

2015. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Közfoglalkoztatási programok keretében megvalósuló ber.

95 508

2015.


23 724Óvodai szennyvízelvezető tartály

1 000

2015.
ÖSSZESEN:

96 50823 724
                                                                                                                                                              

4. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

            Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2014. XII.31-ig

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi teljesítés

Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Vis Maior pályázat révén megvalósuló felújítás (Akácos út)

2 759

2015.


2 759Vis Maior pályázat révén megvalósuló felújítás (Bányász út)

999

2015.


690Diamit Zrt. volt Egészségház bontása

475

2015.
ÖSSZESEN:

4 2333 449

5. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


EU-s projekt neve, azonosítója: NEMLEGES !!!

 Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2015. előtt

2015. évi

2015. után

2015. előtt

2015. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás


Források összesen:


Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségekKiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!


Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése
 Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:


6.1. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

195 311

170 023

170 023

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 084

53 603

53 603

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 442

40 012

40 012

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 495

58 240

58 240

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 136

2 136

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

23 154

16 032

16 032

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

255 310

332 205

336 165

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

255 310

332 205

336 165

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 889

25 021

15 177

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 381

2 978

2 978

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

95 508

22 043

12 199

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

12 928

13 934

9 933

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó


841

379

4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

7 200

9 593

7 778

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 728

3 500

1 776

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 224

24 479

23 067

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900

6 164

6 574

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

11 784

11 835

10 271

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 424

3 845

3 534

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek5

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

116

2 445

2 493

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

578 662

568 614

557 317

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


3 350

3 350

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 667

30 845

30 845

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 667

30 845

30 845

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)5 365

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések5 365

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

42 667

34 195

39 560

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

621 329

602 809

596 877Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

412 712

468 277

424 513

1.1.

Személyi  juttatások

267 852

269 005

251 299

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 640

40 371

37 473

1.3.

Dologi  kiadások

81 358

127 945

117 355

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 408

9 225

9 225

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 454

21 731

9 161

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

3 080

4 995

4 995

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 244

16 031

3 461

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130

705

705

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

99 741

27 173

23 724

2.1.

Beruházások

95 508

23 724

23 724

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

4 233

3 449


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

512 453

495 450

448 237

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)


3 350

3 350

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


3 350

3 350

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

108 696

104 009

103 706

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 462

5 462

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

108 696

98 547

98 244

7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

108 696

107 359

107 056

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

621 149

602 809

555 293Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


3

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
241
6.2. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

195 311

170 023

170 023

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

70 084

53 603

53 603

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 442

40 012

40 012

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 495

58 240

58 240

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136

2 136

2 136

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

23 154

16 032

16 032

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

255 310

332 205

336 165

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

255 310

332 205

336 165

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

98 889

25 021

15 177

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 381

2 978

2 978

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

95 508

22 043

12 199

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

12 928

13 934

9 933

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó


841

379

4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

7 200

9 593

7 778

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 728

3 500

1 776

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 224

24 479

23 067

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

900

6 164

6 574

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

11 784

11 835

10 271

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 424

3 845

3 534

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek5

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek

116

2 445

2 493

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

578 662

568 614

557 317

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


3 350

3 350

10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

42 667

30 845

30 845

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 667

30 845

30 845

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)5 365

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések5 365

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

42 667

34 195

39 560

    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

621 329

602 809

596 877Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

412 712

468 277

424 513

1.1.

Személyi  juttatások

267 852

269 005

251 299

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 640

40 371

37 473

1.3.

Dologi  kiadások

81 358

127 945

117 355

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 408

9 225

9 225

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 454

21 731

9 161

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

3 080

4 995

4 995

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 244

16 031

3 461

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130

705

705

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

99 741

27 173

23 724

2.1.

Beruházások

95 508

23 724

23 724

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

4 233

3 449


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

512 453

495 450

448 237

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)


3 350

3 350

5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


3 350

3 350

5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

108 696

104 009

103 706

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 462

5 462

7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

108 696

98 547

98 244

7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

108 696

107 359

107 056

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

621 149

602 809

555 293
Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


3

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)
241
6.3. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

761

761

726

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

761

761

726

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

761

761

726

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

761

761

726Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

761

761

726

1.1.

Személyi  juttatások

480

480

480

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117

117

117

1.3.

Dologi  kiadások

159

159

129

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5

Egyéb működési célú kiadások

5

5


1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

761

761

726

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

761

761

726


                                                                                                                                            

Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)6.4. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

4 400

9 225

9 225

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 400

9 225

9 225

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.

Működési célú központosított előirányzatok
1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek
5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.

Készletértékesítés ellenértéke
5.2.

Szolgáltatások ellenértéke
5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak
5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek
5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Egyéb működési bevételek
6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése
6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 400

9 225

9 225

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
    17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 400

9 225

9 225Kiadások

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 400

9 225

9 225

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 400

9 225

9 225

1.5

Egyéb működési célú kiadások
1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.

Beruházások
2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások
2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 400

9 225

9 225

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.

 Pénzügyi lízing kiadásai
8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 400

9 225

9 225Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)7.1. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

4 853

7 817

7 817

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 853

7 817

7 817

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

4 853

7 817

7 817

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

70 254

59 034

58 933

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


499

499

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

70 254

58 535

58 434

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

75 107

66 851

66 750Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

75 107

66 851

65 865

1.1.

Személyi  juttatások

31 281

31 914

31 913

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 943

8 860

8 860

1.3.

Dologi  kiadások

14 232

3 672

2 749

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 651

22 405

22 343

1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

75 107

66 851

65 865Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


11

11

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

0

07.2. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

4 853

7 817

7 817

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 853

7 817

7 817

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

4 853

7 817

7 817

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

70 254

59 034

58 933

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


499

499

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

70 254

58 535

58 434

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

75 107

66 851

66 750Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

75 107

66 851

65 865

1.1.

Személyi  juttatások

31 281

31 914

31 913

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 943

8 860

8 860

1.3.

Dologi  kiadások

14 232

3 672

2 749

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 651

22 405

22 343

1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

75 107

66 851

65 865
Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


11

11

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

0

0
7.3. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)7.4. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

4 853

7 726

7 726

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 853

7 726

7 726

2.4.

 - 2.3-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

4 853

7 726

7 726

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

15 798

14 679

14 617

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 798

14 679

14 617

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

20 651

22 405

22 343Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 651

22 405

22 343

1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 651

22 405

22 343

1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

20 651

22 405

22 343
Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


11

11

11

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

0

08.1. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

38 442

40 234

40 032

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


222

222

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

38 442

40 012

39 810

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

38 442

40 234

40 032Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 442

40 234

39 796

1.1.

Személyi  juttatások

27 091

27 573

27 573

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 315

7 464

7 464

1.3.

Dologi  kiadások

3 036

5 197

4 759

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 0002.1.

Beruházások

1 0002.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

38 442

40 234

39 796Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

0

0
8.1.1. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok

02

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

38 442

40 234

40 032

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


222

222

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

38 442

40 012

39 810

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

38 442

40 234

40 032Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 442

40 234

39 796

1.1.

Személyi  juttatások

27 091

27 573

27 573

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 315

7 464

7 464

1.3.

Dologi  kiadások

3 036

5 197

4 759

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 0002.1.

Beruházások

1 0002.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

38 442

40 234

39 796Éves tényleges állományi  létszám  (fő)


10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)


0

0

08.1.2. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)8.1.3. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Ezer forintban !

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.

Készletértékesítés ellenértéke
1.2.

Szolgáltatások ellenértéke
1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.

Tulajdonosi bevételek
1.5.

Ellátási díjak
1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.

Kamatbevételek
1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.

Egyéb működési bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s támogatás
3.

Közhatalmi bevételek
4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás
5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.

Immateriális javak értékesítése
5.2.

Ingatlanok értékesítése
5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.

Működési célú átvett pénzeszközök
7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.

Személyi  juttatások
1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.

Dologi  kiadások
1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.

Egyéb működési célú kiadások
2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.

Beruházások
2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)


Éves tényleges állományi  létszám  (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)9. számú melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Járdánháza Község Önkormányzata

41 584


41 584

41 584


2.

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

885


885

885


3.

Járdánházi Óvoda

236


236

236


4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.Összesen:

42 705


42 705

42 705
1. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


B E V É T E L E K

1. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi tény

2015. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

208 441

170 023

170 023

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

90 049

53 603

53 603

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 280

40 012

40 012

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

63 346

58 240

58 240

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 115

2 136

2 136

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

6 5361.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8 115

16 032

16 032

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

287 550

340 022

343 982

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

287 550

340 022

343 982

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 952

25 021

15 177

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 952

2 978

2 978

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


22 043

12 199

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

6 772

13 934

9 933

4.1.

Építményadó
4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó


841

379

4.5.

Talajterhelési díj
4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

6 267

9 593

7 778

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

505

3 500

1 776

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

23 875

24 479

23 067

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

32

59

59

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 228

6 164

6 574

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

77

131

131

5.4.

Tulajdonosi bevételek
5.5.

Ellátási díjak

15 875

11 835

10 271

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 316

3 845

3 534

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése5

5.8.

Kamatbevételek

135.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1 6765.10.

Egyéb működési bevételek

658

2 445

2 493

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


2 152

2 152

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése


1 640

1 640

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


512

512

6.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


800

800

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


800

800

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

542 590

576 431

565 134

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

24 500

3 350

3 350

10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

24 500

3 350

3 350

10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

26 436

31 566

31 566

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

26 436

31 566

31 566

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 462


5 365

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 462


5 365

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

56 398

34 916

40 281

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

598 988

611 347

605 415

K I A D Á S O K

2. sz. táblázatEzer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2014. évi tény

2015. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

517 484

575 362

530 174

1.1.

Személyi  juttatások

258 010

328 492

310 785

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 876

56 695

53 797

1.3.

Dologi  kiadások

119 944

136 814

124 863

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

88 122

31 630

31 568

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 532

21 731

9 161

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

6 820

4 995

4 995

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

500

16 031

3 461

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.

   - Kamattámogatások
1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

212

705

705

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 076

27 173

23 724

2.1.

Beruházások

10 322

23 724

23 724

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások

45

3 449


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

12 7092.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.

Általános tartalék
3.2.

Céltartalék
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

540 560

602 535

553 898

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

24 500

3 350

3 350

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

24 500

3 350

3 350

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

296.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

296.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

2 316

5 462

5 462

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


5 462

5 462

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

2 3168.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

26 845

8 812

8 812

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

567 405

611 347

562 7102. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban !

Sorszám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2015. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2016.

2017.

2018.

2018. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.


13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

NEMLEGES3. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2017. után

2016.

2017.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú2.

............................3.

............................4.

............................5.

............................6.

............................7.

............................8.

Hosszú lejáratú9.

............................10.

............................11.

............................12.

............................13.

............................15.

Összesen (1+8)

NEMLEGES!!4. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én
Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások
2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.

TB alapokkal szembeni tartozás
5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.

Szállítói tartozás

342

5 109


251

1 083

6 443

6 785

7.

Egyéb adósság (társulások felé )
3 552

6 523

10 075

10 075

Belföldi összesen:

342

5 109


3 803

7 606

16 518

16 860

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók
2.

Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

342

5 109


3 803

7 606

16 518

16 8605. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen6.

-ebből:            Építményadó7.

Telekadó8.

Magánszemélyek kommunális adója9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után10.

Idegenforgalmi adó épület után11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség15.

Egyéb kedvezmény16.

Egyéb kölcsön elengedése17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Összesen:
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.6. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Járdánházi Polgárőr Egyesület

működési kiadások

80

80

2.

Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület

működési kiadások

20

20

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:


100

1007.1. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.
Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsültállományi érték


A

B

C

D

E


 I. Immateriális javak

01.


45II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.


597 3701. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.


564 2141.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.


255 3681.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
       vagyoni értékű jogok

05.


103 3701.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.


205 4761.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.


33 1562.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
       felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.


33 1562.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
       értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.


3051. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.


3051.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.


3051.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
       megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
       eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
     (01+02+28+44)

45.


597 720I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.


295III. Forintszámlák

51.


39 298IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.


39 593I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.


4 740II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.


200D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.


4 940I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.


965II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.


965F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.


5 365ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61)

62.


648 583

7.2. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


2015. évAdatok: ezer forintban!


FORRÁSOK

Sorszám

állományi
értékA

B

C


I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

891 102


II. Nemzeti vagyon változásai

02.III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

30 898


IV. Felhalmozott eredmény

04.

-302 482


V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-12 556


G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

606 962


I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

20 549


II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

5 365


III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

3 494


H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

29 408


I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

12 483


FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

648 853
7.3. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.Készletek

4.01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.


  

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.Bérbe vett befektetett eszközök

7.Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9. 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.


  

 Bérbe vett készletek

11. Letétbe bizományba átvett készletek

12. Intervenciós készletek

13.Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.


  

Közgyűjtemény

15. Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16. Régészeti lelet

17. Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):


  

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök
7.4. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.Egyéb függő követelések

2.Biztos (jövőbeni) követelések

3.Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.


  

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.El nem ismert tartozások

7.Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.Egyéb függő kötelezettségek

9.Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.


  


11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.Összesen (4+10)+(11+…+33):


  
8. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


A Járdánháza Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben


Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
 (Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

       ÖSSZESEN:

NEMLEGES !!9. számú tájékoztató tábla az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám

Megnevezés

Összeg  ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2015. január 1-jén
ebből:


2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege


3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege


4.

Bevételek   ( + )


5.

Kiadások    ( - )


6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)


7.

Záró pénzkészlet 2015. december 31-én
ebből:


8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege


9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!