nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-23 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendelete
A temetőről és a temetkezésről

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban Ttv.) 6. § (4) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés, 40.§ (3) bekezdés, 41.§ (3) bekezdés, 42.§ foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések

1.§


(1) A rendelet célja Kistarcsa településen az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával.


[1](2) A rendelet hatálya kiterjed Kistarcsa Város közigazgatási területén fekvő  köztemetőkre.


[2](3) Kistarcsa Város közigazgatási területén az alábbi köztemetők helyezkednek el:

Kistarcsa Város közigazgatási területén az alábbi köztemetők helyezkednek el:

a)         a 2225. hrsz.-ú, 15003 m2 nagyságú Kistarcsai Temető, melyet az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján üzemeltet,

b)         a 0270 hrsz.-ú, 980 m2 nagyságú Kistarcsai Zsidó Temető, ami nem működő, lezárt temető, abban új temetési hely nem hozható létre.


(4) Kistarcsa Város közigazgatási területén az alábbi temető helyezkedik el továbbá:

a 2228. hrsz.-ú, 13.565 m2 nagyságú temető, melynek tulajdonosa a kistarcsai Római Katolikus Egyházközség.


(5) Hatályon kívül helyezte a 9/2011. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése


(6) Hatályon kívül helyezte 25/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja


[3](7) Az önkormányzat által fenntartott Kistarcsai Temető köztemető, abban az önkormányzat köteles az elhunyt személy tekintetében, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamint faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni az eltemetést.


(8) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét a temettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.


(9) Hatályon kívül helyezte 25/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja


(10) Hatályon kívül helyezte 25/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja


A temető létesítményei és azok használata

[4]2.§


[5](1) Az önkormányzat a Kistarcsai Temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a)         kiépített utak, sírhelytáblák megközelítése;

b)         ravatalozó, hűtő;

c)         fásított, bekerített temetőkert;

d)        a vízvételi lehetőség biztosítása vízvezeték útján.


(2) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.


(3) Az önkormányzat a Kistarcsai Zsidó Temetőt bekeríti, hulladéktárolóval látja el.


A temető használatának és igénybevételének szabályai

3.§


[6](1) A temető nyitvatartási idejét az üzemeltető, ennek hiányában az önkormányzat állapítja meg, amelyet a temető bejáratainál jól látható helyen ki kell függeszteni.


[7](2) A látogatók számára a temető bejáratainál az üzemeltető, ennek hiányában az önkormányzat tájékoztató táblát függeszt ki a temető rendjéről és vázlatos térképéről.


(3) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani.


(4) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.


(5) A temető tisztaságának megőrzése és környezetvédelme valamennyi temetőlátogató kötelezettsége, így különösen tilos sírokat, azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, burkolatokat, növényeket piszkítani, rongálni, virágot letépni, illetve azokat illetéktelenül elvinni.


(6) Az elhervadt koszorút, virágot és egyéb hulladékot csak az erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő helyen lehet elhelyezni.


(7) Tíz éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.


(8) Temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.


(9) A sírhelyek és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.


(10) A temető területére gépjárművel behajtani, a tulajdonos és az üzemeltető, valamint a halott és szemétszállító, súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, temetkezési tevékenységben részt vevő, és az üzemeltető által kiadott engedéllyel rendelkező gépjárművek kivételével nem lehet.


(11) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.


(12) A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet.


(13) A temetőben bármilyen fa kivágásához Kistarcsa Város Önkormányzatának hozzájárulása szükséges.


(14) A temetőből virágot vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.


Kegyeleti tárgyak és növényzet elhelyezése

4.§


(1) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélkül, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.


(2) Tilos a temetési helyen, mellette vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása.


(3) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhullató fát ültetni nem lehet.


(4) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.


(5) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.


A sírgondozás szabályai

5.§


(1) A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

          a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit,

          b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza,

          c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza,

          d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást,

          e) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltést végezni.


A temetési hely

6.§


[8](1) A működő köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a köztemető tulajdonosa jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.


(2) A temetkezésre használt helyek a temetőben a következők lehetnek:

           a) egyes sírhely,

           b) kettős sírhely,

           c) gyermeksírhely,

           d) sírbolt (kriptasírhely).

     Hamvasztásos temetésnél:

           e) urnasírhely,

           f) egyes urnafülke,

           g) kettős urnafülke.


3) A temetési helyek megváltási díját, valamint az újraváltás díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


7.§


(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely, gyermeksírhely, és sírbolt.


(2) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményekből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki.


[9](3) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnasírhely, egyes urnafülke és kettős urnafülke. Az urna egyes vagy kettős koporsós temetési helyre rátemethető, továbbá kettős sírhelyen koporsó mellé is elhelyezhető. Urna teljesen üres kettős sírhelyre abban az esetben temethető, ha a sírhely megváltója akként nyilatkozik, hogy a későbbiekben a kettős sírhelyen koporsó elhelyezésére sor kerül és vállalja, hogy a sírhelyen nem helyez el urnasírkövet. Ebben az esetben a kettős sírhelyen kizárólag koporsós temetkezési helyhez illő síremlék, sírkő helyezhető el.


(4) Új urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a befogadó belső mérete legalább 30x30 cm legyen, és szilárd lappal légmentesen lezárhatónak kell lennie. Urnafülke építmények kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.


(5) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet.


[10](6) A Kistarcsai Temetőben kialakítható kizárólag gyermekek temetési helyéül szolgáló (sírhelytábla) parcella , amely parcellában gyermeksírhelybe gyermek hamvait tartalmazó urna is temethető.


A sírhelyek elhelyezése, méretezése

8.§


(1) A sírhelyek elhelyezése:

           a) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4 méter széles utat kell hagyni.

           b) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter.

           c) A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter.


(2) A sírdombok magassága 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező.


(3) A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,2 méter, urna földbetemetése esetén 1,00 méter.


(4) Egy koporsó rátemetésére van lehetőség, ebben az esetben a felső koporsó aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie.


(5) A koporsó rátemetés után még kettő darab, egymás mellé helyezendő urnarátemetésre van lehetőség, ekkor a mélység 1,00 méter.


(6) A gyermekkoporsós sírhely mélysége 2,00 méter.


(7) A sírhelyek további méretezése:

            a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter,

            b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,9 méter,

            c) a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter,

            d) az urnasírhely hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter,

            e) kriptahely mérete max. 3,6x2,4 méter.


(8) Ülőhely, pad a sírhelysorok között elhelyezhető olyan méretben és kivitelben, hogy a közlekedést ne akadályozza.


Díszsírhelyek

9.§


(1) Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek, akik a város közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.


(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.


(3) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét értesíteni kell.


(4) A díszsírhelybe az elhalt özvegye, szülei és gyermekei is eltemethetők.


(5) Amennyiben az elhaltnak hozzátartozója nincs, vagy az a díszsírhelyet nem gondozza, a díszsírhely gondozásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.


[11](6) Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete díszsírhelyet adományozhat az első vagy a második világháborúban elhunyt, hősi halált halt katonák sírhelyéül, illetve katonai síremlék állítása céljából. A hősi halált halt katona díszsírhelyére, katonai síremlékre nem vonatkoznak a (3)-(5) bekezdésben foglaltak, a Képviselő-testület az adományozással egyidejűleg dönt a díszsírhely gondozására köteles személyről.


10.§


(1) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési jog felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult, vagy annak örököse, illetve általa megbízott köteles megfizetni. A megváltási díjat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.


(2) A temetési hely használatának joga – a sírbolt kivételével – magánszemélyek között nem ruházható át, nem örökölhető.


(3) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy a megváltási díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételeket alapul véve – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak az üzemeltetőnél tett nyilatkozattal lehet lemondani.


[12][13]10/A.§

Szociális temetés
Temetési helyek használati időtartama

11.§


(1) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

              a) sírhely esetén 25 év,

              b) sírbolt esetén 60 év,

              c) urnasírhely és urnafülke esetén 10 év.


(2) A képviselő-testület által díszsírhelynek minősített sírokat, a temető fennállásáig meg kell hagyni.


(3) A temetési hely újbóli megváltása esetén a rendelkezési jog időtartama újra kezdődik, illetve meghosszabbodik az újbóli megváltás idején érvényes időtartammal.


A sírjelek alkalmazásának szabályai

12.§


(1) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.


(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helyeknél nagyobb méretet, magassága anyagától függően:

           a) műkő, terméskő legfeljebb 1,5 méter lehet,

           b) kopjafa legfeljebb 2,2 méter lehet.


(3) A sírjel vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.


(4) A felállításra kerülő síremlék tervét a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. Az engedélyezés során vizsgálni kell a környező sírok megközelíthetőségét.


A temető üzemeltetése

13.§


(1) A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, illetve kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.


(2) A jelen rendelet hatálybalépése idején működő temető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint az ott folyó temetkezési szolgáltatás és e rendelet szerinti egyéb tevékenység végzéséről az önkormányzat kegyeleti közszolgálati szerződés útján gondoskodik. A temetőben építési engedélyhez kötött építmények tekintetében az építési engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos tulajdonosi jogokat a temető tulajdonosa gyakorolja.


(3) Hatályon kívül helyezte 25/2013. (V. 16.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja


[14]A Kistarcsai Temetőben végzett temetkezési szolgáltatások és egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai

[15]14.§


(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni.

(1a) A temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.


(2) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni.


(3) A temetőben síremlék, valamint sírbolt bontási, építési, javítási, felújítási munkát és egyéb sírköves tevékenységeket a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni vagy társas vállalkozás végezhet. A munkavégzést a munka megkezdése előtt be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.


(4) A temetőben temetések alkalmával vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket – fagymentes időszak kivételével – 60 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos. Ezek elszállításáról az eltemettető és a megrendelő köteles gondoskodni.


(5) A temető területén kizárólag a kijelölt helyen, jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díj megfizetése ellenében lehet temetkezési szolgáltatást reklámozni, hirdetni. A temetőben a látogatókat szolgáltatások reklámozásával megzavarni tilos.


(6) Síremlékkel, sírbolttal kapcsolatos sírköves kivitelezői munkák hétköznap 07.00 órától 18.00 óráig végezhetők a temetőben. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint munkaszüneti napokon szakipari munka nem végezhető.


(7) A temetőben munkát végző vállalkozók tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.


(8) A temetőben munkát végző vállalkozó köteles munka közben és a munkálatok befejezését követően a törmeléket, hulladékot elszállítani vagy elszállíttatni és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni.


Közigazgatási bírság

15.§


(1) Aki e rendelet 3.§ (4)-(10) bekezdésben, valamint 3.§ (13) bekezdésében foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(2) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult.


Záró rendelkezések

16.§


[16](1) Jelen rendelet 1. számú mellékletében a Kistarcsai Temető tekintetében kerül megállapításra:

            a)         a temetési helyek megváltásának, illetőleg újraváltásának díja,

            b)         a vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási napidíja,

            c)         a létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak,

            d)        egyéb díjak.


(2) E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a temetőről szóló 8/2002. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


1. számú melléklet:


[17]I.      A temetési helyek megváltási, valamint újraváltási díjai:


1. Egyes sírhely:                     25.000,- Ft + ÁFA /25 év

2. Kettős sírhely:                     50.000,- Ft + ÁFA/ 25 év

3. Gyermeksírhely:     ingyenes

4. Sírbolt (kriptasírhely):                    250.000,- Ft + ÁFA/ 60 év

5. Urnasírhely:                        15.000,- Ft + ÁFA/ 10 év

6. Egyes urnafülke a ravatalozó előtti urnafalakban:                        15.000,- Ft + ÁFA/ 10 év

7. Kettős urnafülke a ravatalozó előtti urnafalakban:                        30.000,- Ft + ÁFA/ 10 év

8. Egyes urnafülke a kerítésként is funkcionáló urnafalban:              25.000,- Ft + ÁFA/ 10 év

9. Kettős urnafülke a kerítésként is funkcionáló urnafalban:              40.000,- Ft + ÁFA/ 10 év


[18][19]II. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:


1. Általános temető-fenntartási díj temetésenként: 13.490,- Ft + ÁFA

2. Ravatalozó helyiség használati díja temetésenként: 13.490,- Ft + ÁFA

3. Halott hűtés alapdíja (3 napra): 4.460,- Ft + ÁFA

4. Halott hűtés minden további megkezdett nap: 1.125,- Ft + ÁFA

5. Ravatalozás, koporsós temetésnél: 14.550,- Ft+ÁFA/alkalom

6. Ravatalozás, urnás temetésnél: 10.620,- Ft+ÁFA/alkalom

7. Sírásás, sírhelynyitás:

Felnőtt sírhely: a.) nyári időszakban (III.21.-X.31.): 21.980,- Ft+ÁFA

nyári időszakban mélyített sírásás: 24.530,- Ft+ÁFA

b.) téli időszakban (XI.1.-III.20.): 22.300,- Ft+ÁFA

téli időszakban mélyített sírásás: 28.990,- Ft+ÁFA

Gyermek sírhely 2,0 méter mélységben: 10.090,- Ft+ÁFA

Gyermek sírhely 1,6 méter mélységben: 9.030,- Ft+ÁFA

Urnasírhely 1,0 méter mélységben: 5.840,- Ft+ÁFA

8. Elhunyt szállítása temetőn belül: 5.310,- Ft+ÁFA

9. Hamvak szállítása temetőn belül: 3.820,- Ft+ÁFA

10. Elhunyt sírhelybe helyezése, földbe: 4.890,- Ft+ÁFA

11. Elhunyt sírhelybe helyezése, kriptába: 17.100,- Ft+ÁFA

12. Hamvak sírhelybe helyezése, földbe: 1.590,- Ft+ÁFA

13. Hamvak sírhelybe helyezése, kriptába: 3.400,- Ft+ÁFA

14. Hamvak sírhelybe helyezése, urnafalba: 1.590,- Ft+ÁFA

15. Hantolás, koporsós sírhely: 8.280,- Ft+ÁFA

16. Hantolás, gyermek sírhely: 4.460,- Ft+ÁFA

17. Hantolás, urna sírhely: 3.190,- Ft+ÁFA

18. Szórás: 74.340,- Ft+ÁFA

19. Újratemetés: 10.620,- Ft+ÁFA

20. Exhumálás: 31.860,- Ft+ÁFA/elhunyt


III. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja:

Napidíj: 1.060,- Ft + ÁFA[1]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[2]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[3]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[4]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése egészítette ki. Hatályos 2019.03.29-től

[5]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[6]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.)) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[7]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[8]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[9]

A rendelet szövegét a 8/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.03.25-től

[10]

A rendelet szövegét kiegészítette a 8/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.03.25-től.

[11]

A rendelet szövegét kiegészítette a 8/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.03.25-től.

[12]

A hatálybalépés dátumát a 31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 4/2016. (I.28.)) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan: 2016. 01.29-től

[14]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[15]

A rendelet szövegét kiegészítette a 21/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.06.30-tól.

[16]

A rendelet szövegét a 9/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2019.03.29-től

[17]

A rendelet szövegét a 23/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.28-tól

[18]

A rendelet szövegét a 31/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01-től

[19]

A rendelet szövegét a 16/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.08.01-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!