nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 1/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-12-08 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 1/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Somberek község 2020. évi költségvetéséről

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 20.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)f. és (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet alapján, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt, a polgármester feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályi rendelkezésre figyelemmel - az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


1.§ A rendelet célja Somberek Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a

bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő

korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) Költségvetési tv.: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi

LXXI. törvény

c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.

rendelet

g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet


A rendelet hatálya


3.§ (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.


II. fejezet


RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


4.§ A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2020. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1.-11. sz. mellékletek és az 1-4.számú függelékek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2020. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2020. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.


5.§ (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.


(2) Az Áht.23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:


a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1. sz. melléklete és 1. számú függeléke

b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

c.) Az önkormányzat szociális kiadásait a 1. számú függelék részletezi.6.§ (1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését és az Áht. 23.§(2)b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.


(2) Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban 2. sz. függelék tartalmazza.


(3)A Közös Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások a 22.§(2)bekezdése szerint megállapított alapilletmény feletti összeg teljesítményértékelés alapján használható fel illetményemelésre. Teljesítményértékelés alapján illetménykiegészítésben nem részesülő személyek az előirányzat szerinti jutalomban részesíthetők.


(4) Sombereki Óvoda és Konyha mérlegét az 4. sz. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait telephelyeként bontásban mutatja be. Kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónként a 3.sz. függelék részletezi.


(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. sz. melléklet, kiadásait és bevételeit bontásban a 4. sz. függelék tartalmazza.


(6) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Somberek Község Önkormányzata a 2/2020 (II. 10.) számú, Görcsönydoboka Község Önkormányzata   a 4 /2020 (II. 10. ) határozataival fogadta el.7.§ A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2020. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 7. sz. melléklete és az 1 függelék részletezése alapján hagyja jóvá.


8.§ (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a.) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá, részletezve egyben a forrást is, illetve az önerő mértékét.

b.) a beruházási kiadásokat beruházásonként e rendelet 7. sz. melléklete szerint állapítja meg.

    c.) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1.sz. melléklet szerint határozza meg, részleteiben     

            a 7. sz. melléklet szerint.


       (2)A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24.§. (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 7. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.9.§ Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek működéséhez engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervekként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.


10.§ (1) A Képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatát is a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2020. évben működési és beruházási hitelt sem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.


11.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2020. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.


12.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 3. és 4. sz., 5. melléklet szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 1.sz. függelék szerint állapítja meg.


(2) a költségvetési szervek részletes feladatait – kormányzati funkció szerinti előirányzatait a 2., 3., 4., függelék részletezi.


(3) Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2020. évi támogatási kiadásait célonként a 1. sz. függelék szerinti tartalommal határozza meg.


13.§ Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. sz. melléklet tartalmazza.14.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés előirányzat 268.377.000 Ft felhasználási tervét e rendelet 11. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.A költségvetés bevételei és kiadásai


15.§ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését 337.500.079 Ft főösszeggel fogadja el az alábbi részletezés szerint:


217.091.190 Ft költségvetési működési bevétellel

172.365.291 Ft költségvetési működési kiadással

  15.289.000 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel

 59.871.503 Ft költségvetési felhalmozási kiadással

  74.777.224 Ft finanszírozási működési bevétellel

 105.263.285 Ft finanszírozási működési kiadással

  30.342.665 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel

                  0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással

állapítja meg.


16.§ (1) A bevételi fő összegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. melléklete és 1.sz. függeléke tartalmazza.


(2) Somberek Község Önkormányzat 2020. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.


(3) Sombereki Óvoda és Konyha 2020. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 2. sz melléklet részletezi, telephelyekként az összes támogatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.


17.§ A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. számú melléklet szerint:

 


172.365.291 Ft működési költségvetéssel ebből:

31.141.967 Ft személyi juttatással

  4.088.186 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

62.393.048 Ft dologi kiadással

  2.360.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

  8.957.042 Ft egyéb működési célú kiadások

59.520.845 Ft egyéb működési célú kiadások Óvodafenntartó Társulásnak

          3.904.203 Ft általános tartalék105.263.285 Ft működési finanszírozási kiadással ebből:


 60.000.000  Ft Államkötvény vásárlás

   4.628.285  Ft 2020. évi előleg visszakönyvelése

 40.635.000  Ft költségvetési szerv finanszírozása


59.871.503 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:


   39.406.000     Ft beruházási célú kiadással

     4.034.600     Ft felújítási célú kiadással

   12.928.903     Ft céltartalékkal

     3.502.000     Ft egyéb felhalmozási kiadással állapítja meg.A költségvetés végrehajtásának szabályai


18.§ (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).


(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.


(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.


(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c. B4 működési bevételek,

d. B5 felhalmozási bevételek,

e. B6 működési célú átvett pénzeszközök,

f. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

g, B8 Finanszírozási bevételek

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.


(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.


(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.


(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (Áht.34§.)


(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35.§ szerinti bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.19.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.


(2) A Képviselő-testület a, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.


(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.


(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.


20.§ Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51.§ (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, polgármester döntése alapján történhet.21.§ (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234.§ (3)b. pontja és (4)bekezdése alapján 20 %.


(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46.380.-Ft.


(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231.900.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000.-Ft/év.22.§ (1)A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyed évenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.


(2) a Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Állam által kibocsájtott, jelen rendelet szerinti összegben Állampapírt, kötvényt kincstárjegyet vásároljon.


(3) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot- víziközmű beruházás, karbantartás céljára, a DRV Zrt megkeresése alapján- negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft. összeghatárig a polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő -testületi ülésen tájékoztatást nyújt.23.§ A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.


24.§ A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.


25.§ Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.


26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.


27.§ (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.


(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.


(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.


28.§ Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.29.§ (1) Az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során – az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül az értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell - a kisösszegű követelés értékhatára 100.000, - Ft, melyet a 2019. évi LXXI tv. 68.§ határoz meg.


(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.


30.§ A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.


31.§ (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál – nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

Jelenleg a Takarékbank Zrt kezeli az Önkormányzat és intézményei bankszámláit.


(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

- a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,

- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

- értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.


32.§ (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.


33.§ (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.


(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a segélyek előirányzataira.


(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.


34.§ A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


III. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések


35.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                         Csoboth Tamás

               jegyző                                                                     polgármester 


Záradék:

Jelen rendelet 2020. február 18. napján Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2019. 02.18.

                                                                                  Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                jegyző  Csatolmányok

Megnevezés méret
6_melléklet
146.8 KB
8_melléklet
202.68 KB
9_melléklet
184.41 KB
10_melléklet
235.83 KB
11_melléklet
237.85 KB
2_függelék
233.82 KB
3_függelék
240.4 KB
3_függelék
253.21 KB
4_függelék
157.98 KB
4_melléklet
164.51 KB
4_melléklet
176.14 KB
5_melléklet
195.48 KB
1_fugg
477.61 KB
3_melléklet
189.06 KB
7_mell
217.28 KB
1_ melléklet
193.99 KB
2_melléklet
289.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!