nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009 (XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2010-01-01 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009 (XII.30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Pácin Község Önkormányzat
 Képviselő-testületének

10/2009. (XII. 30.)  önkormányzati rendelete
a 2/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

a helyi iparűzési adóról

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, valamint 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.1
 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy a Htv. 37. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban szabályozott ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
2. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap
      1,4 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 3000,-Ft/nap.
 
3. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló   
     többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
helyi iparűzési adóról szóló 9/2007. (XII. 7.) önkormányzati rendelete.

(3)2

    
                  Barati Attila                                                             Csonka István              
                  polgármester                                                                 jegytő1 Módosította: 2/2011. (II. 18.). Hatályos: 2011. II. 19.

2 Hatályon kívül helyezte: 2/2011. (II. 18.). Hatálytalan: 2011. II. 19.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!