nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-01 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

 

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.


2.§

 

(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Alapszolgáltatási Központ

b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde.

 

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.


[1][2]3. §


A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2020. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 2 488 398 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege 2 441 727 eFt mely 679 480 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által, e rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.


[3][4]4. §


(1) Az Önkormányzat összevont 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről     669 935 eFt

            ebből önkormányzat működése állami támogatása   636 251 eFt   

b) közhatalmi bevétel                                                           554 914 eFt

c) működési saját bevételek                                                  143 231 eFt

d) működési célú átvett pénzeszközök                                             0 eFt

e) támogatás felhalmozási célra                                            129 999 eFt

                     ebből Európai Uniós forrásból                         2 312 eFt

f) felhalmozási saját bevételek                                              5 162 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés     17 050 eFt.

 

(2) Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételei előirányzataiból

a) működési célú bevételek                                                               1 368 080 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek                                                          152 211 eFt összegűek.

 

(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei előirányzata        968 107 eFt, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele                                   668 107 eFt

            ebből önkormányzati maradvány összege                 657 990 eFt

                      költségvetési szervi maradványok összege       10 117 eFt.

 

b) „ÖMÁK” Értékpapír értékesítéséből származó bevétel               100 000 eFt.

 

c) külső finanszírozási bevételként fejlesztési hitel igénybevétele a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében, támogatást kiegészítő önrészként 200 000 eFt.[5][6]5. §(1) Az Önkormányzat összevont, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a)  működési költségvetés kiadásainak összege                                         1 673 446 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege                                                                                599 945 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó összege                                                                          109 904 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege                                                                         609 591 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                 12 500 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások összege                                                              341 506 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege                                      18 695 eFt

ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege                                                     64 470 eFt.


b) felhalmozási célú költségvetési kiadás előirányzatok összege                 757 740 eFt, melyből

ba) beruházások, felújítások összege                                                            750 557 eFt,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás                                                        7 183 eFt,


c) a finanszírozási kiadás előirányzatok összege                                                      57 212 eFt,

 ca) finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre                   28 621 eFt.


 (2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata                                                      2 377 054 eFt,

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata                                               111 344 eFt,

d) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege                   83 165 eFt.


(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2020. évi kiadási előirányzata 12 500 eFt összegben kerül meghatározásra.


[7][8]6. §


Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában                305 366  eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában           605 529 eFt hiány,

c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában         910 895 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 668 107 eFt összegű 2019. évi maradvány igénybevételéből, és külső finanszírozásként 200 000 eFt összegben hitel felvételéből, továbbá 100 000 eFt „ÖMÁK” értékpapír tervezett értékesítéséből keletkezik, és  az a) és b) pontokban rögzített hiányt is finanszírozza.


7. §


(1) Az Önkormányzat 2020. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 134 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.


(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.


8. §


Az Önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése” beruházás megvalósítása érdekében a felhalmozási jellegű kiadások tervezett összege 390 582 eFt, működési jellegű kiadások között 103 144 eFt. A jelen pont szerinti beruházás 2020. évi tervezett felhalmozási támogatási bevétele 2 312 eFt.


9. §


Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:

a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 100 eFt összegben kamat törlesztése.

b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 4 500 eFt kamatkiadás.

c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése, folyamatban lévő beruházás megnövekedett önerőigénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 200 000 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben2 800 eFt kamat és díjköltség.


10. §


(1) Az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban e rendelet 5.,6.,7.,8. számú mellékletei tartalmazzák.


(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.


(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2020. évi tervezett kiadásait e rendelet 13. számú melléklete célonként tartalmazza.


(11) Az Önkormányzat 2020. évi támogatásainak előirányzatait e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.


(12) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.


(13) Az Önkormányzat által, a 2020. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.


(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.


11. §[9](1)               A Képviselő-testület a 2020. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 130%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 65%-ban hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a 2020. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül - biztosítja a 326/2013.Korm.rendelet 32/A.§ (1) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére illetmény kiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.


(3) A Képviselő-testület 2020. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül – 12 600 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§ alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.


(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda valamennyi munkavállalója számára 60 000-Ft/fő/év nettó összegben, béren kívüli, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2020. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.


(5) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a (4) bekezdésben rögzített juttatás mértékét 200 000-Ft/fő/év összegre kiegészítve állapítja meg. Jelen bekezdés szerinti összeg a kapcsolódó közterhek fedezetét is tartalmazza.Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.


(6) Kistarcsa Város Önkormányzata éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 384 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§ alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.


(7) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.


(8) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.


[10](9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2020. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.


(10) A Képviselő-testület 2020. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül 4 620 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77.§ alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a szociális és egészségügyi területen foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.


(11) A 2020. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 200.000-Ft/fő/év.


(12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2020. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.


(13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- az intézményi elemi költségvetés K1101 rovaton megtervezésre kerülő előirányzat összegre tekintettel biztosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133.§ (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is szükséges fedezetet. A vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel a hivatkozott előirányzat terhére - az egyes munkavállalók teljesítménye értékelése alapján - a jegyző önállóan jogosult az illetmény összegének eltérítésére.


(14) A 2020. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:

a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.

b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül a Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 4 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.

c) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 1 500 eFt összeg kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között.


(15) A (10) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások ( egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.


(16) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2020.évre a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.


(17) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosult megállapítani a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.


(18) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140.§ (4) bekezdése alapján, gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.


(19) A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyévben havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.


(20) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra, továbbá havi 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre és 60 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli, „ SZÉP kártya” juttatást biztosít a 2020. évi költségvetésében.


12. §


(1)  Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit -a 12.§ (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a Képviselő-testület gyakorolja.


(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását, a számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény (továbbiakban ÖMÁK) értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről az Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.


(3) A működési jellegű kiadások között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú tartalék és az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a  polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.


b) A polgármester a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános és /vagy fejlesztési célú tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében, jogosult a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.


c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert- összeghatárra tekintet nélkül- kötelezettségvállalásra, a tárgyévi költségvetésben elkülönített tartalék előirányzatokok terhére, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061” azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése megnevezésű, Európai Uniós forrásból is támogatott projekttel összefüggésben folyó peres eljárásokban, a döntéshozatalra jogosult Bíróság által elrendelt egyes fizetési kötelezettség biztosítása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről azok vállalását/elrendelését követő rendes képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.


(4) A polgármester az (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl, nettó 1 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére a forrásfelhasználásról saját hatáskörben dönteni, továbbá legfeljebb 3 millió Ft egyedi értékhatárig a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 20) és 24) pontjaiban részére átruházott hatáskörök gyakorlása során.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi költségvetés 13. számú mellékletében a ”Könyvtár és Emlékhely létrehozása” megnevezésű beruházási célt szolgáló keretösszeg terhére, a beruházás érdekében szükséges egyes, a beruházási cél megvalósulását, illetve a kivitelezés előkészítését, vagy lebonyolítását szolgáló feladatokra vonatkozó kötelezettségvállalásra, legfeljebb 5 millió Ft nettó egyedi összegben. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.


(6)  A Pénzügyi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.


13. §

 

(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1 000 eFt egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatelmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

 

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében, a költségvetési szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.

 

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv, ill. a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.

 

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

 

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

 

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2020. évben első alkalommal július 31-ig, -a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

 

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

 

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.


14. §


 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 14. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig, elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kössön. A Képviselő-testület az egyes civil szervezetek, egyesületek, kivételesen magánszemélyek támogatására vonatkozó döntés jogát, a 14. számú mellékletben meghatározott, együttesen 8 600 eFt éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra és a Sport, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.


(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.


 (3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.


15. §

 

(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

 

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.

 

(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:

a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .


16.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 13/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[2]

A rendelet szövegét a 19/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.08.28-tól

[3]

A rendelet szövegét a 13/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[4]

A rendelet szövegét a 19/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.08.28-tól

[5]

A rendelet szövegét a 13/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[6]

A rendelet szövegét a 19/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.08.28-tól

[7]

A rendelet szövegét a 13/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[8]

A rendelet szövegét a .19/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020.08.28-tól

[9]

A rendelet szövegét a 19/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2020.08.28-tól

[10]

A rendelet szövegét a 13/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
12. sz. melléklet
104.21 KB
16. sz. melléklet
135.4 KB
17. sz. melléklet
138.06 KB
1. sz. melléklet
123.96 KB
2. sz. melléklet
122.04 KB
3. sz. melléklet
119.75 KB
4. sz. melléklet
223.02 KB
5. sz. melléklet
149.53 KB
6. sz. melléklet
148.8 KB
7. sz. melléklet
155.51 KB
8. sz. melléklet
155.56 KB
9. sz. melléklet
152.47 KB
10. sz. melléklet
168.19 KB
11. sz. melléklet
150.61 KB
13. sz. melléklet
188.35 KB
14. sz. melléklet
132.78 KB
15. sz. melléklet
144.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!