nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2014 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-16 - 2016-06-10
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 32/2014 (VII.15.) önkormányzati rendelete
a Városligeti építési szabályzatrólBudapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 7. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest közigazgatási területén fekvő, Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út, valamint a Magyar Államvasutak Zrt. 29737 és 29834/3 helyrajzi számú vasúti területe által határolt területre terjed ki (a továbbiakban: a terület).

(2) A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény alapján az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közel nulla energiaigényű épület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti költségoptimalizált szinten megvalósult vagy annál energiahatékonyabb épület, amelyben a primerenergiában kifejezett éves energiaigény legalább 25%-át olyan megújuló energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított.

2. Mikrocella: kisméretű (maximum 30 cm átmérőjű, 50 cm magasságú hengerbe foglalható) mobilhálózati bázisállomás.

3. Nagyrendezvény: közterület-használattal járó olyan kulturális, szabadidős, sport-, vagy egyéb társadalmi rendezvény, amelyen a résztvevők száma várhatóan meghaladja a 10 000 főt, és amely a zöldfelületek jelentős igénybevételével jár.

4. Ökológiai kockázatelemzés: kivágásra javasolt fák előzetes, egyedi elbírálású, településökológiai, dendrológiai, illetve élőhelyvizsgálaton és -értékelésen alapuló kockázatelemzése. A dendroló­giai vizsgálatnak tartalmaznia kell az egyed egészségi állapotára vonatkozó információkat. Az élőhelyi vizsgálatnak tartalmaznia kell az egyed élőhelyi szerepét, az állományban betöltött szerepét.

5. Önálló reklámhordozó: reklám közzététele céljából épületen kívül elhelyezett eszköz.

6. Pavilon: közterületen lévő, szilárd térelemekkel körülhatárolt, alapozás nélküli, talajhoz rögzített, illetve azon álló építmény.

7. Szintterületi mutató: az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa.

8. Teljes értékű zöldfelület: azon növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs más egyéb réteg.


II. FEJEZET

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

2. Építményekre vonatkozó előírások


3. § (1) A területen pavilon kizárólag a Nagyrendezvények idejére az építési övezetekre és övezetekre előírt legkisebb zöldfelület biztosítása mellett helyezhető el.

(2) Önálló pénzkiadó, illetve árusító automata a közterületen nem helyezhető el, kivéve a közlekedési eszközök használatához kapcsolódó automatákat.

(3) A területen telefonfülke és utasváró építmény közterület-alakítási terv alapján helyezhető el. A telefonfülke és utasváró építmény homlokzatfelületének legalább kétharmadát átláthatóan kell kialakítani.

(4) A Millenniumi Földalatti Vasút tengelyétől mért 8,0-8,0 méter széles sávon belül építmény csak kezelői hozzájárulással létesíthető, fa ültetése nem megengedett.


III. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK


4. § (1) Az 1. mellékleten jelölt áthelyezhető műemlék, a dodzsem védett tetőszerkezete a „G” jelű építési helyre helyezhető át.

(2) Az 1. mellékleten jelölt „A-E” jelű építési helyeken épület létesítése csak építészeti tervpályázat alapján megengedett.


IV. FEJEZET

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. A környezeti elemek védelme és a terhelő hatások csökkentése


5. § (1) Az 1. mellékleten jelölt kiemelten értékes fa, és facsoport csak ökológiai kockázatelemzés alapján vágható ki.

(2) Az 1. mellékleten az építési helyeken kívül jelölt kiemelten értékes fa, és facsoport csak növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okokból vágható ki.

(3) A tervezett térszín alatti beépítéseknél gondoskodni kell a talajvíz elleni védelemről, a talajvíz áramlásának lehetősége műszaki eszközökkel biztosítandó a talaj vízháztartásának, és ezáltal a faállomány védelmének, továbbá a térszín alatti épületszerkezetek károsodásának megelőzése céljából.


V. FEJEZET

EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

4. Telekalakítás


6. § Építési telek telekegyesítése és telekhatár-rendezése kivételével telket alakítani kizárólag csak építési övezet, övezet határa mentén lehet.


5. Közterület-alakítás


7. § A közterületekre, azok egységes megjelenése érdekében - szabadtér-építészetet, kertépítészetet, gyalogos, kerékpáros és gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni vízelvezetést, hírközlést is magába foglaló - közterület-alakítási tervet kell készíteni.


VI. FEJEZET

KÖZMŰVEK ELŐÍRÁSAI

6. Vízi és energiaközművek


8. § (1) Épületet elhelyezni csak teljes közművesítettség mellett lehet.

(2) Újonnan létesülő közműépítményt csak épületben vagy föld alatt lehet elhelyezni, a nyomvonalas létesítmények csak föld alatti kivitelben tervezhetőek és építhetőek.

(3) A meglevő közművek megszüntetésekor a feleslegessé vált közművezetéket, közműlétesítményt el kell bontani, amennyiben a bontási munkálatok nem veszélyeztetik a meglévő faállományt.

(4) Tűzcsap csak felszín feletti kivitelben létesíthető.

(5) A területen keletkező szennyvizeket és előkezelt szennyvizeket a közcsatornába kell vezetni.

(6) A területről új beépítés következtében elvezetésre kerülő csapadékvizek mennyisége nem nőhet.


7. Elektronikus hírközlés létesítményeinek elhelyezése


9. § (1) Épületen antenna és antennatartó szerkezet csak a városképi szempontok érvényesítésével, a környezethez illesztett módon helyezhető el.

(2) Mikrocella meglévő oszlopokon, épületek falain pedig takart módon helyezhető el.

(3) Önálló antennatartó szerkezet (torony) nem létesíthető.


VII. FEJEZET

ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

8. Tájékoztató- és hirdetőeszközök


10. § (1) A területen önálló reklámhordozó elhelyezése tilos.

(2) Reklám, hirdetés a köztárgyak közül csak a tömegközlekedési utasváró felületén helyezhető el.

(3) Kizárólag a területen lévő intézményekben és a parkterületen megtartott rendezvényekhez kapcsolódóan homlokzatra függesztve vagy a közterület felett átfeszítve csak idegenforgalmi, tudományos, kulturális, kiállítási, közösségi rendezvényeket, illetve időszakos ünnepi vásárokat hirdető reklámhordozó helyezhető el. Időszakos ünnepi vásár a rendezvény időtartama alatt, illetve azt két héttel megelőzően hirdethető.


9. A kerítés


11. § (1) Vi-K jelű építési övezet területén kerítés létesítése nem megengedett.

(2) Az övezetre előírtak figyelembevétele mellett a Z-Vl övezetben kerítés csak közterület-alakítási terv alapján építhető.


MÁSODIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI

VIII. FEJEZET

INTÉZMÉNYEK

10. Intézményi területek - Vi


12. § (1) A Vi-K jelű építési övezet kulturális rendeltetési egységek elhelyezésére szolgál.

(2) A Vi-V jelű építési övezet vendéglátó rendeltetés elhelyezésére szolgál.

(3) A Vi-Sz jelű építési övezet közösségi szórakoztató rendeltetési egység és az azt kiszolgáló fenntartási létesítmények, irodák elhelyezésére szolgál.

(4) A Vi-Sz jelű építési övezet területén létesülő új lapostetős épületek tetőfödémén zöldtetőt kell létesíteni. Ettől eltérni csak tetőfelülvilágítók és gépészeti berendezések elhelyezése miatt lehet.

(5) Az 1. mellékleten telek zöldfelületként fenntartandó részeként jelölt területen 90%-ban zöldfelületet kell kialakítani.

(6) A Vi jelű építési övezetek 1. melléklet szerinti építési övezeteinek határértékeit a 2. melléklet 1. pontja határozza meg.

13. § (1) A Vi-K jelű építési övezet területén a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(2) A Vi-V és Vi-Sz jelű építési övezetek területén a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy és

b) kerti építmény

helyezhető el.


11. Különleges - Állat- és növénykert területei - K-ÁN


14. § (1) K-ÁN-1 jelű építési övezet országos jelentőségű védett természeti területű, állat- és növénykert elhelyezésére szolgál.

(2) K-ÁN-2 jelű építési övezet állat- és növénykert, valamint ahhoz kapcsolódó oktatási-nevelési funkciók elhelyezésére szolgál.

(3) A Különleges - Állat- és növénykert területein a melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) hulladéktartály-tároló,

c) kerti építmény,

d) állatól, kifutó,

e) trágyatároló, komposztáló, valamint

f) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(4) K-ÁN jelű építési övezetek 1. melléklet szerinti építési övezeteinek határértékeit a 2. melléklet 2. pontja határozza meg.

(5) A K-ÁN-2 jelű építési övezet területén az előkert mérete 0 méter.

(6) A K-ÁN-2 jelű építési övezet területén létesülő új lapostetős vagy alacsony (20° alatti) hajlásszögű épületek tetőfödémén zöldtetőt kell létesíteni. Ettől eltérni csak tető-felülvilágítók és gépészeti berendezések elhelyezése miatt lehet.

(7) A K-ÁN-2 jelű építési övezet 5000 m2-t meghaladó új beépítésének közlekedési feltétele, a beépítés rendeltetésszerű használatát biztosító parkolóhelyszámon túl legalább 400 (a Fővárosi Állat- és Növénykert K-ÁN-1 jelű építési övezete, a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda használatát biztosító parkolómennyiségnek megfelelő) közhasználatú várakozóhely többletparkoló-kapacitás biztosítása, melyet legkésőbb az új beépítés elkészültéig meg kell valósítani.


HARMADIK RÉSZ

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI

IX. FEJEZET

VÁROSLIGETI PARK - Z-Vl

12. Általános rendelkezések


15. § (1) A városligeti park övezete jellemzően növényzettel fedett közterület, amely elsősorban település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, és a különféle rekreációs és kulturális igények kielégítését szolgálja.

(2) Az övezet területén

a) kulturális,

b) turisztikai,

c) vendéglátó,

d) közlekedési,

e) biztonsági

rendeltetésű épület, valamint parkoló és gépjárművek, illetve kerékpár elhelyezését biztosító építmény helyezhető el.

(3) A területen kereskedelmi szállás rendeltetésű épület nem létesíthető.

(4) Kiskereskedelmi funkció kizárólag a (2) bekezdés a)-c) pontjai szerint meghatározott rendeltetések kiegészítő funkciójaként létesíthető.

(5) Az övezet területén a melléképítmények közül

a) tároló kivételével kerti építmény,

b) közmű-becsatlakozási műtárgy, valamint

c) zászlótartó oszlop

helyezhető el.

(6) A Z-Vl övezet 1. melléklet szerinti övezetének határértékeit a 2. melléklet 4. pontja határozza meg.


13. Beépítésre vonatkozó rendelkezések


16. § (1) Kulturális rendeltetési egységek elhelyezésére az 1. mellékleten jelölt „A-G” jelű építési helyek biztosítanak lehetőséget.

(2) A „G” jelű építési hely kizárólag a műemléki védettséggel rendelkező dodzsem tetőszerkezetének áttelepítésére szolgál.

(3) A „H” jelű építési helyeken a park biztonsági, fenntartási épületei helyezhetők el.

(4) Az „IH” jelű építési helyeken csak illemhely létesíthető, a jelölt építési helyeken kívül az övezet területén közterület-alakítási terv alapján, további négy nyilvános illemhely létesíthető.

(5) A „V” jelű építési helyek vendéglátás-építmények számára szolgálnak, a jelölt építési helyeken kívül, közterület-alakítási terv alapján, legfeljebb további öt, 60 m2-nél nem nagyobb alapterületű létesítmény helyezhető el.

(6) Ahol az 1. melléklet az építési helyhez rendeltetést nem határoz meg, az övezetben megengedett rendeltetések helyezhetők el.

(7) Az „A” jelű építési helynek legfeljebb 75%-át foglalhatja el felszín feletti beépítés.

(8) A városligeti park területén kapuépítmény közterület-alakítási terv alapján helyezhető el.

(9) Az övezetben az 1. mellékleten jelölt építési helyeken megengedett legnagyobb párkánymagasság:

a) „A-E” jelű 25,0 méter

b) „G”, „H” 7,5 méter

c) „IH”, „V” 5,0 méter.

(10) Az „A-E” jelű építési helyekre vonatkozó párkánymagasság egyúttal az elhelyezhető épület legmagasabb pontja a (11) bekezdés szerinti kivétellel.

(11) Az 1. mellékleten jelölt „A” és „B” jelű építési helyeken belül elhelyezésre kerülő épület esetében olyan építészeti jel elhelyezése lehetséges, amelynek legmagasabb pontja 40 méter lehet. Az építészeti jelnek a 25 méteres párkánymagasság felett mért egyetlen vízszintes metszete sem haladhatja meg az elhelyezésre kerülő épület alapterületének 10%-át.

(12) Az „F” jelű építési helyen belüli épület eredeti állapotának megfelelően helyreállítható.

(13) Az (1) bekezdés szerinti létesítmények megvalósításáig az 1. mellékleten jelölt építési helyek területén tájékoztatási célú építmény is elhelyezhető.


14. A városligeti park zöldfelületi funkcióinak kialakítása


17. § (1) Az övezet területén pihenőkertet, díszkertet bárhol ki lehet alakítani.

(2) A különböző rendeltetésű parkterületeken az azok elsődleges rendeltetését zavaró, illetve korlátozó funkciók nem telepíthetők.

(3) A játszótér rendeltetésű parkterületek gyermekek biztonságát szolgáló, maximum 1,2 m magas, áttört kialakítású kerítéssel szegélyezhetők.

(4) A sportterület rendeltetésű parkterületek labdafogó hálóval, kerítéssel szegélyezhetők.

(5) A kutyafuttató rendeltetésű parkterületeken maximum 1,2 m magas, áttört kialakítású kerítés helyezhető el.

18. § (1) Az 1. mellékleten jelölt különleges rendeltetésű parkterület funkciója megőrzendő, használata csak időben korlátozható.

(2) Az övezet területén az „A-F” jelű építési helyeken tervezett intézmények építése idejét kivéve a közhasználat elől időszakosan elzárt terület nagysága nem haladhatja meg az 5%-ot.

(3) Az övezet területén legalább 2 km hosszú, rugalmas burkolatú futókör létesítendő.

(4) Két nagyrendezvény között annyi időt kell biztosítani, hogy a zöldfelület legalább az első nagyrendezvény előtti állapotának megfelelő helyreállítása és regenerálódása megvalósítható legyen.


15. A Városligeti tó kialakítása


19. § (1) A tó területén - a műjégpálya kivételével - állandó vízfelületet kell biztosítani. A tó 1. mellékleten jelölt partvonala 3 méter széles (+1,5-1,5 méter) sávban a partrendezés érdekében módosítható.

(2) A Felső-tó számára legalább 1,0 méteres vízmélységet kell biztosítani.

(3) A Széchenyi-sziget körbecsónakázhatóságát biztosítani kell.


16. Növényállomány védelme


20. § (1) Az 1. mellékleten jelölt, karakterében megőrzendő sétányok egységes megjelenése érdekében a fasorokat a sétányszakaszra jellemző fafajokkal ki kell egészíteni és ütemezett megújításukról gondoskodni kell.

(2) Az övezet területén az 1. mellékleten jelölt építési helyek kivételével minden, 1 méter magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágásának engedélyezése mindenkor ökológiai kockázatelemzés alapján történhet.

(3) A faállomány megújítását célzó fakivágásokat és egyidejűleg a fapótlásokat több évre ütemezve kell tervezni. Az ökológiai kockázatelemzésre alapozva meg kell határozni az évente kivágható fák mennyiségét, helyét, a fapótlás mennyiségi és minőségi paramétereit, illetve a telepítés helyét.

(4) Fapótlás az 1. mellékleten jelölt megőrzendő karakterű, nyílt szabadterületek jellegét nem veszélyeztetheti.

(5) Az „A-F” jelű építési helyeken tervezett intézmények építési ideje alatt az építési anyag és gépek tárolása (felvonulási terület) csak az 1. mellékleten jelölt építési hely és az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető részének határain belül megengedett.


17. Zöldfelületek kialakítása


21. § (1) A teljes értékű zöldfelület nem lehet kevesebb, mint az övezet területének 61%-a.

(2) A kizárólag térszín alatti beépítések fölött legalább 45%-ban 81 cm-nél vastagabb termőföldrétegű tetőkertet, vagy az OTÉK 5. mellékletében (a tetőkertek és a vízfelület beszámítása a telekre előírt zöldfelületbe) foglaltaknak megfelelően, ezzel egyenértékű zöldfelületet kell kialakítani.

(3) Új vagy bővített lapostetős épületek tetőfödémén zöldtetőt kell létesíteni. Ettől eltérni csak tető-felülvilágítók és gépészeti berendezések elhelyezése miatt lehet.


18. Burkolatok kialakítása


22. § (1) A Z-Vl övezetben a burkolatok átépítése során a gépjármű-közlekedés igényeinek megfelelően kialakításra kerülő burkolatok legnagyobb szélessége 8,0 m lehet.

(2) A Z-Vl övezetben a burkolatok átépítése során a Városligeti körút és Dvořák sétány közötti közvetlen (az Ötvenhatosok tere és a Dózsa György út igénybevétele nélküli) kapcsolatot biztosítani kell.


19. Közlekedési infrastruktúrára vonatkozó rendelkezések


23. § A Kós Károly sétány főúthálózati szerepköre megszüntetésének közlekedési feltételei

a) a Hungária körúton belüli területeket az átmenő forgalomtól védő, korlátozott behajtási övezet kijelölése és működtetése;

b) az M3 autópálya bevezető szakaszán Pest belső területeire irányuló forgalom számára legalább 600 P+R rendszerű parkolóhely létesítése;

c) a Nagy Lajos király útja és a Szegedi út között a vasútvonalak különszintű keresztezésével közvetlen közúti kapcsolat biztosítása;

d) a Hungária körút-Róbert Károly körút, az Ajtósi Dürer sor, a Dózsa György út és a Vágány utca csomópontjainak önálló közlekedésfejlesztési megvalósíthatósági tanulmány eredményeivel igazolt átalakítása.

24. § (1) A Dózsa György út melletti „B-D” jelű építési helyeken új beépítés létesítésének közlekedési feltételei

a) a Dózsa György útnak a terület felőli útpályáján autóbuszsáv kialakítása;

b) az Ötvenhatosok tere trolibusz-közlekedésének a Dózsa György útra történő áthelyezése;

c) a Dózsa György út mentén a Hősök tere és az Ajtósi Dürer sor között legalább 6 m szélességben összefüggő gyalogos-kerékpáros kapcsolat kialakítása;

d) a beépítés rendeltetésszerű használatát biztosító parkolási létesítmény(ek) befogadóképessége legalább 800 közhasználatú férőhely, amelyet a Dózsa György út mentén jelölt Építési hely kizárólag térszín alatt határain belül kell elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakat legkésőbb az új beépítés elkészültéig meg kell valósítani.

25. § A Hermina út melletti „A” jelű építési helyen új beépítés létesítésének közlekedési feltétele a beépítés rendeltetésszerű használatát biztosító parkolóhelyszámon túl legalább 80 (a Közlekedési Múzeum használatát biztosító parkoló mennyiségnek megfelelő) közhasználatú várakozóhely többlet parkoló-kapacitás biztosítása a Hermina út melletti parkolási létesítményben, melyet legkésőbb az új beépítés elkészültéig meg kell valósítani.


20. Épületenergetikai követelmények


26. § Közlekedési üzemhez kapcsolódó létesítmény kivételével új épület kizárólag közel nulla energiaigényű épületként tervezhető és kivitelezhető.


X. FEJEZET

BURKOLT KÖZTÉR - Kb-Bk


27. § (1) A burkolt köztér olyan reprezentatív közterület, amely a Nemzeti Emlékhely méltó helyszínéül szolgál.

(2) Az övezet területén a gépjárműforgalom megszüntetésére legkorábban a Kós Károly sétány főúthálózati szerepkörének megszüntetésével egy időben kerülhet sor.

(3) Az övezet területén a Kós Károly sétány főúthálózati szerepkörének megszüntetése után, annak gépjármű-közlekedési célú használata csak a közösségi közlekedés számára megengedett.

(4) Az övezet területén kiskereskedelmi árusító tevékenység nem folytatható.


XI. FEJEZET

KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK - KÖu

21. KÖu-1 főutak területe


28. § (1) A Dózsa György út hálózati szerepe II. rendű főút (B. IV. b.).

(2) A Dózsa György útról ingatlanok vagy parkolási létesítmények gépjármű kiszolgálására új útcsatlakozás vagy kapubehajtó nem létesíthető, azok gépjármű-közlekedési kapcsolatai csak a meglévő csomópontok felhasználásával biztosíthatóak.

(3) A Dózsa György úton felszíni parkoló nem alakítható ki.

(4) Az övezet területén új fasor csak útsorfa minőségű, előnevelt, magas törzsű, várostűrő fafajokból telepíthető. Az új fasornak útvonalanként egységesnek, azaz egy időben telepítettnek, azonos korúnak, fejlettségűnek és fajtájúnak kell lennie.

22. KÖu-2 mellékutak területe


29. § (1) A Gundel Károly út és az Állatkerti körút hálózati szerepe gyűjtőút (B.V.c.).

(2) Az övezet területén új fasor csak útsorfa minőségű, előnevelt, magas törzsű, várostűrő fafajokból telepíthető. Az új fasornak útvonalanként egységesnek, azaz egy időben telepítettnek, azonos korúnak, fejlettségűnek és fajtájúnak kell lennie.

XII. FEJEZET

A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

23. Parkolásra vonatkozó előírások


30. § (1) Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a vonatkozó előírás szerint számított személygépjármű-várakozóhelyek száma a helyi sajátosságok alapján az alábbiak szerint csökkenthető:

a) K-ÁN-2 jelű építési övezet esetében 40%-kal;

b) Vi-Sz jelű építési övezet esetében 100%-kal;

c) a Z-Vl jelű övezet „A” jelű építési hely esetében 40%-kal;

d) a Z-Vl jelű övezet „B-E” jelű építési helyek esetében 60%-kal;

e) a Z-Vl jelű övezet a)-d) pontba nem tartozó létesítményei esetében 100%-kal.

(2) A Z-Vl jelű övezet területén belül parkolási létesítményt az „Építési hely kizárólag felszín alatt”, és az azzal érintkező „Építési hely” jelölésű területeken belül lehet elhelyezni.

31. § (1) A Z-Vl jelű övezet „E” jelű építési helyén megvalósuló beépítés rendeltetésszerű használatához szükséges parkolókapacitást az 1. mellékleten a Dózsa György út mentén jelölt, Építési hely kizárólag térszín alatt határain belül kell elhelyezni.

(2) Az 1. mellékleten a Dózsa György út mentén jelölt, Építési hely kizárólag térszín alatt határain belül létesülő közhasználatú várakozóhelyek használatát legalább a 1800-0900 óra közötti időszakban biztosítani kell a lakosság számára.

(3) A Z-Vl jelű övezet területén a meglévő felszíni parkolókat - az 1. mellékleten jelöltek kivételével - a Z-Vl jelű övezet „B-E” jelű építési helyeinek beépítésekor, azok rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló számával arányos mértékben meg kell szüntetni.

(4) Az Állatkerti körúton lévő felszíni parkolók számát a K-ÁN-2 jelű építési övezet beépítésekor az 1. mellékleten szereplő érték figyelembevételével csökkenteni kell.

(5) A területen P+R rendszerű parkolási létesítmény nem alakítható ki, nem tartható fenn.

(6) A Vi-K jelű építési övezet területén az autóbusz-parkoló csak vele egyenértékű létesítmény megvalósítása és használatbavétele után szüntethető meg.


XIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Hatálybalépés


32. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
443.44 KB
2. melléklet
249.98 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!