nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2010 (IX.10..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-01-01 - 2016-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2010 (IX.10..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSÉRŐL

[2] Gyöngyöstarján Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) b) pontjára, illetve a 147. § (1) bekezdésére, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 7. § (1) bekezdésére, 57. § (1) c) pontjára, 62. §-ára, valamint 116. §-ára – az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §    
(1)    [2] A rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzat intézményeinél a gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottakra, 
b) a szociális étkeztetésben részesülőkre, 
c) alkalmazottak:
ca) köztisztviselőkre,
cb) közalkalmazottakra, 
cc) a köztisztviselői törvény hatálya alól kiszervezett fizikai alkalmazottakra,
d) családi napköziben ellátottakra,
e) kívülálló (vendég) étkezőkre.
(2)    [5] Az (1) bekezdésében meghatározott személyek tekintetében az étkeztetést Gyöngyöstarján Község Önkormányzata kizárólag az Önkormányzat Konyha szervezeti egysége (továbbiakban: Konyha) biztosítja.


2. §     
(1)    Az önkormányzat által fenntartott konyha köteles az étkeztetést az intézményi nyersanyagnorma alapján - az életkornak megfelelően kikalkulált kalória és tápanyagszükséglet figyelembevételével - az egészségügyi előírások betartásával biztosítani.
(2)    [2] A vendégétkeztetés kizárólag a gyermek, szociális, valamint a alkalmazotti étkeztetés biztosítása felett rendelkezésre álló szabad kapacitás alapján lehetséges. 
(3)    Amennyiben a konyha engedélyezett kapacitását a tényleges kihasználtság folyamatosan egy hónapon keresztül 10 %-kal meghaladja, úgy vendégétkeztetést szüneteltetni kell mindaddig, amíg a tényleges kihasználtság nem éri el az engedélyezett kapacitás értékét.
(4)    A (3) bekezdésben meghatározott szüneteltetés függetlenül attól, hogy a túllépés, illetve a kapacitás kihasználás engedélyezett számára való visszatérés időpontja mikorra esik, kizárólag teljes hónapra, illetve hónapokra vonatkozhat.
(5)    [5] A jelen rendelet 1. § hatálya alá tartozó személyek akkor jogosultak az ellátásra, ha a Konyha üzemel.


Intézményi élelmezési nyersanyagnorma


3. §    
(1)    [7] A Képviselő-testület az intézmények nyersanyagnormáit a következők szerint állapítja meg:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

Nyersanyagköltség

1.

Óvodai gyermekellátás (reggeli)

57 Ft

2.

Óvodai gyermekellátás (ebéd)

177 Ft

3.

Óvodai gyermekellátás (uzsonna)

57 Ft

4.

Családi napköziben ellátottak

291 Ft

5.

Iskolai menza (csak ebéd)

264 Ft

6.

Iskolai napközi ellátás (reggeli)

86 Ft

7.

Iskolai napközi ellátás (ebéd)

264 Ft

8.

Iskolai napközi ellátás (uzsonna)

86 Ft

9.

Alkalmazottak ebéd

355 Ft

10.

Vendég  ebéd

355 Ft

12.

Szociális alapellátás keretén belüli étkezés (csak ebéd)

355 Ft

(2)    Az engedélyezett normákat éves átlagban be kell tartani.
(3)    A nyersanyagköltséget (normát) – az árváltozáshoz igazodva – az önkormányzat évente legfeljebb két alkalommal határozza meg.


Dolgozók munkahelyi étkeztetése


4. §    [2] Az 1. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó alkalmazásban álló személy a biztosított egy adag ebédre – az 5.§ (3) 9.-10. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett – kizárólag akkor jogosult, ha az adott munkanapon munkavégzési kötelezettségének eleget tesz.


Térítési díj


5. §    
(1)    Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2)    A gyermekétkeztetésben ellátottak térítési díjának megfizetésére a törvényes képviselő köteles. 
(3)    [7] Az intézményi térítési díj összege:

Ssz.

Étkeztetésben részesülők megnevezése

nyersanyag költség

(Ft)

Felszámított rezsi

Fizetendő nettó díj

(Ft)

%

forint

1.

Óvodai gyermekellátás (reggeli) 

57

0

0

57

2.

Óvodai gyermekellátás (ebéd)

177

0

0

177

3.

Óvodai gyermekellátás (uzsonna)

57

0

0

57

4.

Családi napköziben ellátottak

291

0

0

291

5.

Iskolai menza (csak ebéd)

264

0

0

264

6.

Iskolai napközi ellátás reggeli

86

0

0

86

7.

Iskolai napközi ellátás ebéd

264

0

0

264

8.

Iskolai napközi ellátás uzsonna

86

0

0

86

10.

Alkalmazottak ebéd

355

0

0

355

11.

Vendég ebéd

355

90

320

675


(4)    [7] A szociális étkeztetésben részesülők térítési díj összege:

Megnevezés

Fizetendő nettó

térítési díj

Ft/adag

nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

230

nyugdíjminimum. 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén kiszállítással

308

nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén

277

nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén kiszállítással

385

nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén

355

nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén kiszállítással

472


(5)    A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás (étkeztetés) igénybevételének részletes szabályait a mindenkor hatályos szociális tárgyú központi jogszabályok, illetve Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának ugyanilyen tárgyú helyi rendelete határozzák meg.
(6)    A szolgáltatás igénybe vevőjének az 5. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott nettó térítési díjak valamint az arra számított mindenkori áfa mértékével növelt (bruttó) térítési díjat kell megfizetnie.
(7)     [7] Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda családi napközijében ellátottak után a fizetésre kötelezett 240 Ft/nap gondozási díjat köteles fizetni. A gondozási díj mentes az ÁFA alól.
(8)    [3] A családi napköziben ellátottak a gyermekétkeztetésért az 5. § (3) 4. pontjában meghatározott díjat kötelesek fizetni benntartózkodási órák mennyiségétől függetlenül. E rendelkezés alól kivételt képez, ha az ellátottnak nincs napi ellátása.


5/A. §  [5] A fizetésre kötelezett a jelen rendeletben meghatározott személyi térítési díjat számla alapján havonta utólag köteles megfizetni.


5/B.§[6]
(1)    A gyermekétkeztetés esetében az ellátás igénybevétele a térítési díj határidőre történő befizetésével biztosítható.
(2)    Iskolai gyermekétkeztetés esetében amennyiben a térítési díj tartozás az egyhavi térítési díjat meghaladja, az ellátást a Konyha felfüggeszti és tájékoztatja a szülőt az igénybe vehető szociális ellátásokról.
(3)    Gyermekétkeztetés díjhátraléka csak abban az esetben engedhető el, ha a kötelezett egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.


5/C.§[6]
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés térítési díj hátralékának behajtásával kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés díjhátralékának elengedésével kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.


Záró rendelkezések


6. §    
(1)    [5] A Konyha élelmezésvezetője felel a jelen rendelet 2. § (1)-(4) bekezdésében, 3. § (1), (2) bekezdésében, foglalt előírások betartásáért.
(2)    [5] A Konyha élelmezésvezetője köteles a jelen rendelet 3. §, 5. § (3) bekezdésében meghatározott normákat, és díjakat betartani.
(3)    [5] A Konyha élelmezésvezetője élelmezési szabályzatot köteles készíteni, jelen rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, amelyet a polgármester és a jegyző jóváhagy.
(4)    Ez a rendelet 2010. szeptember 13. napján lép hatályba.
(5)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(6)    Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 15/2009. (VII. 17.) rendelettel, a 2/2009.(I. 29.) rendelettel, a 10/2008.(VI. 20.) rendelettel, és a 3/2008.(II.1.) rendelettel módosított 2/2007.(II.16.) rendelet.


[1]    A 11/2010. (IX. 10.) rendelet kihirdetve: 2010. szeptember 10. 
[2]    A 22/2010. (XII. 22.) rendelet kihirdetve 2010. december 22-én, hatályba lép 2011. január 1-jén.
[3]    A 19/2012. (IX. 7.) rendelet hatályos 2012. szeptember 8-tól.
[4]    A 27/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jétől.
[5]    Az 5/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. április 1-jétől.
[6]    A 18/2013. (IX. 9.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. szeptember 10-én.
[7]    A 16/2014. (XII. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2015. január 1-jén.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!