nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-17 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Megyaszó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A  rendelet 1. § (1) bekezdésében a „polgármesteri hivatalra” szövegrész helyébe a „közös önkormányzati hivatalra” szöveg lép.

2. §


(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     

         (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:módosított költségvetési bevételét

583.547.244,- Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

615.285.522,- Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

  31.738.278,- Ft-ban

  27.914.361,- Ft

    3.823.917,- Ftállapítja meg.


(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


           260.820.836 Ft Önkormányzat működési támogatásai

           186.773.047 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

             25.207.961 Ft Működési bevételek

 25.499.400 Ft Közhatalmi bevételek

             85.246.000 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


             40.517.462 E Ft Finanszírozási bevételek


A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


     526.215.605 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

          268.587.148 Ft

Személyi juttatások

            58.492.300 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

          147.752.640 Ft

Dologi kiadások

            26.358.517 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

            25.025.000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

              7.232.600 Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

            10.200.000 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

              5.998.400 Ft

 1.594.000 Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

                   Tartalékok     89.069.917 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

           10.053.917 Ft

Beruházások

               0 Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

        79.016.000 Ft

Felújítások

                        0 Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás          8.779.184 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


3. §


  1. A rendelet 2.§ (2) bekezdése 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
  2. A rendelet 2.§ (3) bekezdése 1.2. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
  3. A rendelet 2.§ (4) bekezdése 2.1. és 2.2. melléklete helyébe a 2.1. és 2.2. melléklet lép.4. §


(1)       A rendelet 3.§ (5) bekezdése 7.1. …7.5. mellékletei helyébe a 7.1. ….7.5.    mellékletek lépnek.

5.§


(1)       Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


..............................................

.........................................

Lengyelné Bús Zita

jegyző

Hajdú Istvánné

polgármesterA rendelet kihirdetésének napja 2016. október 17.                                                                                  Lengyelné Bús Zita

                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!