nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
1/2016 (I.28..)
Hatályos:2016-01-29 -tól
1/2016 (I.28..)
Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendelet módosításáról

Vérteskethely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1), (2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A  szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig a temetési költségek viseléséhez - jövedelemre tekintet nélkül - települési támogatást nyújt.


2. § A Rendelet  12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás összege: 30.000,- Ft.


3. § A Rendelet  13. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig a jövedelmi viszonyok figyelembevétele nélkül 30.000,- Ft települési támogatás illeti meg a gyermeket szülő anyát. A kérelmet a szülést követő 30 napon belül kell benyújtani a hivatalba. A határidő jogvesztő.


4. § A Rendelet  14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat - költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig - évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül, Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező, az önkormányzat fenntartásában lévő intézménybe beíratott óvodás gyermek szülője, vagy törvényes képviselője részére óvodáztatási támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek óvodai beíratásával, rendszeres óvodába járásával kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.


5. § A Rendelet  14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek óvodai beíratását köteles igazolni. A kérelem és az igazolás beadására tárgyév szeptember 01. és október 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő jogvesztő. A kérelemről a polgármester dönt.


6. § A Rendelet  14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az óvodáztatási támogatás összege 10.000,- Ft.


7. § A Rendelet  15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat - költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig - évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül beiskolázási támogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.


8. § A Rendelet  15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A támogatást a Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező, általános iskolai vagy középiskolai nappali tagozatos tanuló szülője vagy más törvényes képviselője veheti igénybe.


9. § A Rendelet  15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A beiskolázási támogatáshoz a szülő vagy más törvényes képviselő a tanulói jogviszonyt köteles igazolni, továbbá nyilatkozni a (2) bekezdésben írt kizáró feltételről. A kérelem, és az igazolás beadására tárgyév szeptember 01. és október 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő jogvesztő. A kérelemről a polgármester dönt.


10. § A Rendelet  15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A beiskolázási támogatás összege 10.000,- Ft.


11. § A Rendelet  15. §- a az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

15/A. § (1) Az önkormányzat az adott évre szóló költségvetési rendeletében az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül, tankönyvtámogatást nyújt, melynek célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon. A támogatást Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező, általános iskolában vagy középiskolában tanuló gyermek szülője vagy más törvényes képviselője veheti igénybe.

A kérelemhez csatolni kell a tankönyvcsomag Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által kiállított számláját. A kérelem és az igazolás beadására tárgyév szeptember 01. és október 30. napja között van lehetőség. A beadási határidő jogvesztő. A kérelemről a polgármester dönt.

(2) A támogatás összege 5.000,- Ft.


12. § A Rendelet  16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig - az önálló otthon megteremtésének céljából - egyszeri, vissza nem térítendő települési támogatást nyújt azon a házastársak, élettársak, gyermekeiket egyedül nevelő szülők részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át nem haladja meg, és akik együttesen vagy külön-külön sem rendelkeztek, rendelkeznek lakásingatlannal, jövedelmük, és vagyoni viszonyuk nem teszi lehetővé az önálló otthon teremtését.


13. § A Rendelet  16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A támogatás összege 100.000,- Ft.


14. § A Rendelet  17. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt HPV oltáshoz Vérteskethely községben lakóhellyel rendelkező iskoláskorú lánygyermek részére, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.


15. § A Rendelet a következő 17/C §- sal egészül ki:


(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon szociális étkezést igénybe vevők esetében, ahol az igénybe vevő havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %- át, a megállapított intézményi térítési díjból adagonként 100,- Ft kedvezményt biztosít. A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete. Az önkormányzat költségvetési rendeletében az adott évi ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzat során meghatározott összeg erejéig azon szociális étkezést igénybe vevők esetében, ahol az igénybe vevő egyedülálló, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, a megállapított intézményi térítési díjnak megfelelő összegű támogatást biztosít adagonként.

(2) A támogatást a kérelem benyújtása napjától kezdődően tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. Újabb kérelem beadására tárgyévet követően van lehetőség.


16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vérteskethely, 2016. január 27.                         Tóth János                                                                           Dr. Cserhalmi Antal

                       polgármester                                                                                    jegyzőKihirdetés napja: 2016. január 28.                                                                                                                          Dr. Cserhalmi Antal

                                                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
228.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!