nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata
Hatályos:2014-05-28 -tól
Csibrák Község Önkormányzata
Csibrák Község Önkormányzatának 8/2014.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013 évi gazdálkodászárszámadásáról

Csibrák Község Önkormányzat  Képviselőtestületének


8/2014.(V.27. ) önkormányzati

 Rendelete


az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás zárszámadásáról


A  Csibrák Községi  Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az  Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet  alkotja.


A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.


(2) Az önkormányzat által fenntartott, önállóan vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs, ezért a költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézményekre – Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal, és  Kurd-Csibrák Önkormányzatok Óvodai Társulása által fenntartott Kurdi Napsugár Óvodára – vonatkozó saját működési   előirányzatok  meghatározására, és ehhez kapcsolódó hozzájárulás mértékére terjed ki.


(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2.§.

I. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesített bevételei és kiadásai


A Képviselő-testület a Csibrák  Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                             61.437 e Ft,

aa) működési költségvetési bevételét:                                                        45.574 e Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                                                    15.863 e Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                              58.475 e Ft,

ba) működési költségvetési kiadását:                                                         42.679 e Ft,

- Személyi jellegű kiadások:                                                                      16.410 e Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok:                                                                  2.667 e Ft,

- Dologi jellegű kiadások(-felhalmozási kamat)                                               8.597 e Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                              e Ft,

- Speciális célú támogatások: (Társadalom-,szocpol.tám.)                              7.088 e Ft

   - ezen belül a lakástámogatás összegé t:                                                   1.791 e Ft

-működésre átadott pénzeszköz                                                                   5.651 e Ft


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                       15.796  e Ft,

 - beruházások előirányzat telj:                                                                     9.150 e Ft,

- felújítások előirányzata:                                                                              2.738 e Ft,

- egyéb kiadások, támogatások előirányzata(fejlesztési hitel kamata)                  202 e Ft

  - ezen belül kiemelt előirányzatként:

      - intézményi beruházások összegét:                                                             0 e Ft,

      - a lakásépítés összegét:                                                                             0 e Ft,

      - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás        

         előirányzatait: (Fejlesztésre átadott)                                                           0 e Ft

összegben állapítja meg.

c) költségvetési hiány kezelésére éven belüli  hitelfelvételt:                                    0 e Ft,

ca)  éven belüli működési költségvetési hitelét:                                                     0 e Ft,

cb)  éven belüli felhalmozási költségvetési hitelfelvételét:                                       0 e Ft,

d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát:                                         0 e Ft,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

       pénzmaradványát:                                                                                        0 e Ft,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       pénzmaradványát:                                                                                11.510 e Ft,

e) a finanszírozási célú műveletek bevételét:                                                          0 e Ft,

ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú

műveletek  bevételét:                                                                                           0 e Ft,

eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

      bevételét:                                                                                                       0 e Ft,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását:                                                         3.706 e Ft,

   fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                          

         kiadását:                                                                                                3.706 e Ft,

   fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló

műveletek kiadását                                                                                          3.706 e Ft

összeggel hagyja jóvá.  


(2) Az önkormányzat  2013. évi teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(3)Az önkormányzat  teljesített összes  kiadásait – működési, felhalmozási tételek, valamint  hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások  előirányzatát –   a  2. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §.

A működési kiadások


(1) Az önkormányzat teljesített  2013 évi  szakfeladati bontású működési   kiadásait  4.melléklet hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által folyósított  szociális ellátások  2013 évi  teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások teljesítésének összegét 7.088 e Ft-tal, a 3.melléklet szerinti részletezéssel  fogadja el.


4. §.

Felhalmozási kiadások


(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai   összesen:      15.796 e Ft.


(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és átadott pénzeszközeit a  4.melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2013 évi  teljesített felújítási és felhalmozási bevételei és kiadásai mérleg szerinti a kimutatását a  5. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzatnak  2013 évben UNIÓ-s forrásból megvalósuló pályázata nem volt.5. §


III. A költségvetési kiadások és bevételek éven belüli és túli hatásai


 (1)  Az önkormányzat szakfeladat szerinti  teljesített kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2)  Az önkormányzatnak  többéves kihatással járó kötelezettsége , és megállapított közvetett támogatása nincs.

 (3)  Az  Önkormányzatnak  2013 évben  kimutatott adósságállománya  nincs. Ű

(4)  Az önkormányzat 2013 évi teljesített  működési bevételeit  és kiadásait mérlegszerűen a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


IV. A költségvetési létszámkeret


6. §

(1) Az  önkormányzat  teljesített  létszám kerete  a következő:

Kinevezett dolgozók  átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő.

Közmunkát végző dolgozók létszáma: 13 fő

Átlagos statisztikai létszám: 14 fő


7.§.


A pénzmaradvány

(1) z önkormányzat 2013 Évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált és   pénzmaradványát   8.  szerint hagyja jóvá.


8.§.

Az önkormányzat összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Az önkormányzat, és költségvetési szerve egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének  előirányzatát –   a 9.melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§.

Az önkormányzat eredmény kimutatása


Az önkormányzat  vállalkozási tevékenységet nem folytat, 2013. évi egyszerűsített eredménye 0 Ft.


10.§.

Az  önkormányzat   mérlege

(1)  Az önkormányzat   bruttó könyvviteli mérlegét az önkormányzat a   10. melléklet  szerint hagyja jóvá.

11.§.

Az önkormányzati vagyonleltár


Az önkormányzat tulajdonában levő 2013.12.31-i állapot szerinti vagyonleltár  kimutatását  11. számú melléklet szerint fogadja el.


12. §

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetést a követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

        Szűcs János                                                Horváthné Tóth Valéria

         Polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihírdetése megtörtént.

2014.május 27.                                                           Horváthné Tóth Valéria

                                                                  jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
62.5 KB
2. melléklet
54.5 KB
3. melléklet
35.5 KB
4. melléklet
44 KB
5.melléklet
39.5 KB
7. melléklet
31 KB
8. melléklet
27.5 KB
9. melléklet
29.5 KB
10. melléklet
44.5 KB
11. melléklet
34.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!