nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 - 2018-07-31
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Rábakecöl községben történő lakásépítéshez, vásárláshoz nyújtandó támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja.


             A rendelet célja

1. §


A rendelet célja Rábakecöl községben a helyi letelepedés ösztönzése, a település népességmegtartó képességének növelése helyi támogatások igénybevételével.


A támogatásra jogosultak köre

2. §


A támogatás igénybevételére jogosult a

a) 40 év alatti fiatal házaspár vagy közjegyző által igazolt bejegyzett élettárs,

b) kiskorú gyermekkel rendelkező házaspár vagy közjegyző által igazolt bejegyzett élettárs,

c) kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő, aki lakást, családi házat vásárol – kivéve az egyeneságbeli hozzátartozótól vásárolt lakást vagy családi házat - vagy épít Rábakecölben.


A támogatás igénybevételének feltételei

3. §


(1) E rendelet alapján saját lakásigénye kielégítése céljából lakásépítéshez, vásárláshoz annak adható támogatás, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének lakástulajdona nincsen Rábakecöl község közigazgatási területén, vagy annak mértéke nem haladja meg az ½ tulajdoni részarányt.

(2) Családi ház építése esetén a lakásépítési támogatás az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított kettő éven belül igényelhető.

(3) Vásárlás esetén az adásvételi szerződést követő kettő éven belül lehet a lakásvásárlási támogatást igényelni.

(4) A támogatásra a 2. §-ában felsorolt kérelmezők csak egyszeri alkalommal jogosultak.


A támogatás mértéke

4. §


(1) Családonként

a.) a lakás vásárlásához vagy építéséhez legfeljebb 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatás adható egy alkalommal,

     a/1.  amennyiben a családban 0-5 év közötti gyermek életvitelszerűen lakik, vagy

a/2. a lakásvásárláshoz vagy építéshez az építési engedély jogerőre emelkedését követő 3 éven belül gyermekvállalási kötelezettségre nyilatkozatot tesznek.

           b.) új családi ház építéséhez a készlet erejéig közműves építési telket biztosít az önkormányzat három éves beépítési kötelezettség előírásával.


Visszatérítési kötelezettség

5. §


(1) A kifizetett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten vissza kell fizetni, ha

                  a.) azt jogtalanul vették igénybe,

                  b.) azt nem a támogatott célra használták fel,

c.) a vásárlást vagy használatbavételi engedély kiállítását követő fél éven belül nem költözik be az igénylő és családja,

d.) a beköltözéstől számított 10 éven belül a lakást vagy családi házat az önkormányzat hozzájárulása nélkül elidegenítik,

e.) az igénylő és közös háztartásban élő hozzátartozója Rábakecöl községben az adásvételi szerződés megkötésétől vagy a használatbavételi engedély kiadásától számított 1 éven belül nem létesítenek lakóhelyet (állandó lakcímet),

f.) az igénylő vagy hozzátartozója az e.) pontban meghatározott lakóhelyet 10 éven belül megszünteti a településen.

                  g.) az igénylő gyermekvállalási kötelezettségét nem teljesíti.

(2) Az önkormányzat által biztosított építési telket vagy annak értékét vissza kell szolgáltatni az önkormányzat részére, amennyiben azt 3 éven belül lakóházzal vagy családi házzal nem építik be.

(3) Az e rendeletben támogatott ingatlanra a Képviselő-testület az ingatlannyilvántartásban Rábakecöl Község Önkormányzata javára 10 éves elidegenítési tilalmat jegyeztet be.


Záró rendelkezés

6. §


Ezen rendelet 2018. április 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

  Tuba Erik                                                                                                             Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                   jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!