nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-27 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. Fejezet


Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Hosszúvíz községben a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.2. Az alapellátás körzetei


2. § (1) Hosszúvíz Községi Önkormányzat közigazgatási területe Mesztegnyő Községi Önkormányzat, Gadány Községi Önkormányzat és Kelevíz Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 8716. Mesztegnyő, Vörösmarty M. u. 27.


(3) A körzet telephelyei:

a) 8715. Gadány, Fő u. 81.

b) 8714. Kelevíz, Vörösmarty u. 45.3. § (1) Hosszúvíz Községi Önkormányzat közigazgatási területe Mesztegnyő Községi Önkormányzat, Gadány Községi Önkormányzat és Kelevíz Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 8716. Mesztegnyő, Vörösmarty M. u. 27.


(3) A körzet telephelyei:

a) 8715. Gadány, Fő u. 81.

b) 8714. Kelevíz, Vörösmarty u. 45.4. §  Hosszúvíz Községi Önkormányzat a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott I. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.5. § Hosszúvíz Községi Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által vállalt feladatellátás keretében megkötött megállapodás alapján biztosítja Marcali székhellyel.II. Fejezet


Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 4/2002. (VII.01.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hosszúvíz, 2017. január 25.
                   Máté-Botos Ivett                                                                          Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. január 26. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2017. január 26.                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!