nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-13 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú igénybevételéről

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2013.(IX. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatási célú igénybevételéről


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgógépről szóló 2004. évi II. törvény 37. §. (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1. §

(1) A rendelet személyi hatálya a Járdánháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya a Járdánháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületekre terjed ki.


2. §

A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele során települési önkormányzat részére megállapított hatáskört Járdánháza Község Polgármestere gyakorolja.


3. §

A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín és kiszolgálás esetén 500 ft/m2/nap, stáb parkolása esetén 300 ft/m2/nap közterület-használati díjat kell fizetni.


4. §

Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film:

a./ oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú,

b./ a települést, vagy az önkormányzat intézményeit mutatja be,

c./ az önkormányzat rendezvényeiről készül.

5. §.

A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet csak 1 napig használja.

6. §

(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni az Önkormányzatnak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterület használatot az Önkormányzat az ok megszűnésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.


7. §

A közterületek filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg egybefüggően a 10 napot.


8. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
            Maximovits László sk.                                                        Dr. Tóth Rita sk.

              Alpolgármester                                                                            JegyzőZáradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2013. szeptember 12. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2013. szeptember 12.


                                                                                                          Dr. Tóth Rita sk.

                                                                                                                   Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!