nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-24 - 2019-05-25
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) számú rendeletének módosításáról

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. Általános rendelkezések


1.§

A rendelet 2§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépA képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 191.979.838 forintban állapítja meg.


2.§

A rendelet 3§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép


Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai                                                 13.825.549.- Ft

b) működési  célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével              4.851.977.- Ft

c) felhalmozási  célú támogatások ÁHT-n belülről                                     80.005.900.- Ft

d) közhatalmi bevétel                                                                                   39.901.517.- Ft

e) működési bevételek                                                                                    1.251.633.- Ft

f) tulajdonosi bevétel                                                                                         457.946.- Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                                           .- Ft

h)Működés célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT. kivülről               2.735.000.-Ft  

i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       -  Ft

Költségvetési bevételek                                                                              143.029.522.- Ft

j) hitel, kölcsön felvétele                                                                                              –   Ft

k) maradvány igénybevétele                                                                        48.950.316.- Ft

Finanszírozási bevételek                                                                              48.950.316.- Ft


3. §

A rendlet 4 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

(1) Az önkormányzat  2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz


a) működési költségvetés                                                                         181.752.753.-Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                          8.908.226.-Ft

      ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:                            1.460.367.-Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                  12.673.623.-Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          2.960.902.- Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   155.265.361.- Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                                       10.227.085.- Ft

      ba) beruházások                                                                                          135.905.- Ft

      bb) felújítások                                                                                        10.091.180.-Ft   

        bc) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                         -Ft       


Költségvetési kiadások                                                                             191.495.564.- Ft


c) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                     -  Ft

d) finanszírozási kiadás                                                                                   484.274.- Ft

Finanszírozási kiadások                                                                                  484.274.- Ft


(2) A helyi önkormányzat nevében végzett


a) beruházási kiadás                                                                                          135.905.- Ft


b) felújítási kiadások                                                                                     10.091.180.-Ft(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a) ellátottak juttatásai                                                                                       2.960.902.-Ft


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek     megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


4.§

A rendelet 5§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép


     (1) A költségvetés egyenlege 152.133.204.- Ft többlet.


(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                 -  Ft

      aa) működési célú                                                                                            -  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                       -  Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                                   -  Ft

      ba) működési célú                                                                                           -  Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                       -  Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                                 -  Ft

       ca) működési célú                                                                         72.134.204.- Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                     80.000.000.- Ft5. §

A rendelet 7 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

       (1) Az önkormányzat  költségvetésében a tartalék 152.133.204- Ft,


 ebből 3.859.578.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

       


6. §

A rendelet 21§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép


Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.7. §

A rendelet 22 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép


E rendelet a kihirdetést követ napon lép hatályba.


Szemely, 2019. 05. 22.P.H.…………………………………….                                       ………………………………

      Kumli József Ferenc                                                         Kisasszondiné Kavalecz Anita

          polgármester                                                                                    jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szemely, 2019. 05.23.P.H.

                                                                                                                         


                                                                                                Kisasszondiné Kavalecz Anita

                                                                                                                     jegyző1. számú melléklet a 4/2019. (V.23.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

kötelezettség

összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:


Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek          - Gépjárműadó

márc15/   szept.15.

    1.310.446 Ft

         -Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

  37.180.846 Ft

2. Működési bevételek

havonta

    1.709.579 Ft

Összesen


  40.200.871 FtMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!