nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-04-01 - 2012-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III.23.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V. 1.) önkormányzati rendelet 13. § -a, a következő  (4) bekezdéssel egészül ki:


„ 13.§ (4) A bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltsége: 3084.37 Ft/ gondozási nap.”


2. §.

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V. 1.) önkormányzati rendelet 13. § -a, a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„ 13.§ (5) A  bölcsődében a gondozásért gondozási díjat nem kell fizetni, az intézményi térítési díj összege nulla.”

3.§

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V. 1.) önkormányzati rendelet 13/A .§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ 13/A § (1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézményekben történő gyermekétkeztetés esetén az igénybevevő gyermekek részére a Gyvt. 150.§. (5)-(6) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeket biztosítja.”

4.§


 Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!