nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-17 - 2020-11-25
Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.I. FejezetA költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


1. §[1]Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:  képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés


   a) bevételi főösszegét                                                              97 597 352 forintban

              b) kiadási főösszegét                                                               97 597 352 forintban

állapítja meg.


2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet

tartalmazza.


(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.


(5) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.


(6) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.


(7) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.


(8) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


3. § (1)[2] A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit                                   75 790 907 forintban;

     b) az önkormányzat működési célú kiadásait                                41 370 002 forintban,

     ebből:

     ba) a személyi juttatásokat                                                      10 647 590 forintban,

     bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó összegét                                                  1 627 914 forintban,

     bc) a dologi kiadásokat                                                            15 715 109 forintban,

    bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                           5 449 000 forintban,

    be) az egyéb működési célú kiadásokat                                      5 742 428 forintban,

    bf) a finanszírozási kiadásokat                                                    2 187 961 forintban;

     c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait                           56 227 350 forintban,

          ebből:

            ca) a beruházások összegét                                                       51 876 825 forintban,

            cb) a felújításokat                                                                       3 850 825 forintban,

            cc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                         500 000 forintban,

     d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit                             21 806 445 forintban

állapítja meg.


(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege - 33 949 609 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.


(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez


(4) Kamond Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2020. évi költségvetésében nem tervez.


(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2020. évben tervezett összege 1 650 273 Ft.


4.§ (1) Az önkormányzat 2020. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.


(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.


(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.


(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
II. Fejezet


A költségvetési tartalék előirányzatai


5.§ (1) A tartalék az évközi az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.


(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 100 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.III. Fejezet


Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál


6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási

előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere

keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.


(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.IV. Fejezet


A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,

az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi - forint támogatást biztosít.

A polgármester, az alpolgármester és a köztisztviselők részére - összesen évi bruttó 200 000 forint - Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.


(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.


(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónkként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.


9.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak

– biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.


(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 12.700 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.


(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.


(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.


(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.


(7)A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.


(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.


(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.


(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.V. Fejezet


Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok10.§ (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.


(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.


(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.


(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.


(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.VI. Fejezet


A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása


11.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek,

együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.


(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.


(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 12/2013. (IX.5.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
VII. Fejezet


Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések


12.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást,

részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.


13.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal,

sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.VIII. Fejezet


Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok


14.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.


(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.


15.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a

minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,

b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,

c) z intézményi kihasználtság elemzését.


16.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló

készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.


IX. Fejezet


Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok


17.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek

következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.X. fejezet


Vegyes és hatályba léptető rendelkezések


18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2020. január 1. napján nincs.


(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2020. január 1. napján nincs.


19.§. A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben 38 650,-Ft-ban állapítja meg.


20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási

rendeletei, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


21.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1.

napjától kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.[1]

Módosította a 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. június 17. napjától

[2]

Módosította a 4/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2020. június 17. napjától


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
689.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!