nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet (továbbiakban: R.) alapján a következőket rendeli el:


A rendelet célja


1. § A rendeletalkotás célja a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatkörébe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának helyi szabályozása, az emberi élet- és vagyonbiztonság, a természeti és épített környezet levegőtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében.


A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

(3) A rendelet személyi hatálya a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó, jelen rendelet 3. §-ában megnevezett szolgáltatóra, valamint Sopron Megyei Jogú Város területén lévő minden ingatlan tulajdonosára, kezelőjére, használójára (továbbiakban: Tulajdonos) terjed ki.


A kéményseprő-ipari közszolgáltató


3. § Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a KÉTÜSZ Sopron Kft. (9400 Sopron, Várkerület 27., a továbbiakban: Szolgáltató) látja el.


Általános rendelkezések


4. § A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására.


A Szolgáltató jogai és kötelességei


5. § (1) A Szolgáltató köteles a Tulajdonost a közszolgáltatás végzéséről a munka megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 munkanappal megelőzően - írásos értesítő útján, vagy a helyben szokásos módon értesíteni.

(2) A közszolgáltató sormunka végzés alkalmával az alábbi feladatokat is ellátja:

a) A darabnyilvántartás vonatkozó jogszabályok szerinti átdolgozása folyóméter alapú nyilvántartásra.

b) A szintek számának felmérése.

c) A bekötések számának (oldható és csak bontással oldható bekötés bontásban), valamint az összekötő elemek méreteinek felmérése.

d) A nyílt égésterű tüzelőberendezések üzemeltetése esetén a levegő utánpótlás vizsgálatát igénylő önálló légtér-összeköttetések számának felmérése.

e) A tüzelőberendezéseknél az égéstermék elvezetőre kötött tüzelőberendezések típusának és számának, tüzelőberendezésenként a használat céljának, az alkalmazott tüzelőanyagnak felmérése.

f) Felméri a 11 kW-nál nagyobb névleges hőteljesítményű gázzal üzemeltetett tüzelőberendezéseket, amelyeknél a levegővédelemről szóló kormányrendelet szerint elsőfokú hatóságként nem a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el.


A Tulajdonos kötelezettségei


6. § (1) A Tulajdonos az ellenőrzést, szükség szerinti tisztítást követően köteles a jelen rendelet mellékletében meghatározott díjat megfizetni.

(2) Díjfizetési kötelezettség csak a ténylegesen elvégzett és leigazolt szolgáltatás után keletkezik.

(3) Meglévő kémény felújítását, kémények számában bekövetkezett változást, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő alakítását vagy ismételt használatba vételét - a munka megkezdését megelőző 15 nappal - a Tulajdonos írásban vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján személyesen köteles bejelenteni.

(4) A tüzelési mód változását a Tulajdonos köteles a Szolgáltatónak írásban vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáján személyesen bejelenteni.

(5) A Tulajdonos jogosult tájékoztatást kérni az önkormányzat által rendeletben megállapított kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjról és a Szolgáltató a tájékoztatást köteles legkésőbb a munka megkezdése előtt megadni.

(6) A Tulajdonos köteles a közszolgáltatónak írásban igazolható módon megadni a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét, továbbá ennek változásait, illetőleg a szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, értesítési helyének címét.


Díjmegállapítás


7. § (1) A közszolgáltatás ellátásáért Sopron közigazgatási területén egységesen fizetendő díjakat jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Szolgáltató tárgyidőszakra megállapított díjakról és egyéb szolgáltatásairól díjjegyzéket készít és telephelyén azt látható módon kifüggeszti.

(3) Év közben használatba vett kéményeknél az időarányos évi díjat a használatbavételt követő hónap első napjától kell fizetni.

(4) A Tulajdonos a jelen rendelet melléklete szerinti díjat és járulékait fizetési felszólításra akkor is köteles megfizetni, ha a közszolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésének idejéről az 5. § szerint bizonyítható módon időben értesítette, de a munka elvégzésében megakadályozták, vagy a munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosították.


Záró rendelkezések

8. §Melléklet a 15/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethezÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSEK SORMUNKA KERETÉBEN ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI NETTÓ DÍJAI (LAKOSSÁGI)


Égés-termék-elvezetők jele

Tevékenységek

2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül

Egy egység ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül

2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása

Egy egység összekötő elem ellenőrzés, tisztítás díja 2015-től

2.3. Műszaki felülvizsgálat

Műszaki felülvizsgálat 2015. évre számított munkaegysége

Műszaki felülvizsgálat 2015. évi díja

Egy egység 2015. évi díja

Egy egységnyi munkaráfordítás ára

ENHS

0,37/db

521 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,80/db

0,20/db

282 Ft

803 Ft

1409 Ft

ENHG

0,30/db

600 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,20/db

400 Ft

1000 Ft

2000 Ft

KNHS

0,20/fm

400 Ft

0,20/fm

400 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

540 Ft

2000 Ft

KNHG

0,14/fm

280 Ft

0,14/fm

280 Ft

0,07/fm

140 Ft

420 Ft

2000 Ft

NNHS

0,30/fm

467 Ft

0,30/fm

600 Ft

0,28/fm

0,07/fm

109 Ft

576 Ft

1558 Ft

NNHG

0,21/fm

391 Ft

0,21/fm

420 Ft

0,07/fm

130 Ft

521 Ft

1864 Ft

ENTS

0,42/db

554 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,80/db

0,20/db

264 Ft

818 Ft

1320 Ft

ENTG

0,34/db

680 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,20/db

400 Ft

1080 Ft

2000 Ft

KNTS

0,24/fm

456 Ft

0,24/fm

480 Ft

0,28/fm

0,07/fm

133 Ft

589 Ft

1898 Ft

KNTG

0,17/fm

340 Ft

0,17/fm

340 Ft

0,07/fm

140 Ft

480 Ft

2000 Ft

NNTS

0,32/fm

470 Ft

0,32/fm

640 Ft

0,28/fm

0,07/fm

123 Ft

573 Ft

1470 Ft

NNTG

0,22/fm

396 Ft

0,22/fm

440 Ft

0,07/fm

126 Ft

522 Ft

1800 Ft

EZHS

0,37/db

540 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,80/db

0,20/db

292 Ft

832 Ft

1460 Ft

EZHG

0,30/db

600 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,20/db

400 Ft

1000 Ft

2000 Ft

KZHS

0,20/fm

400 Ft

0,20/fm

400 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

540 Ft

2000 Ft

KZHG

0,14/fm

280 Ft

0,14/fm

280 Ft

0,07/fm

140 Ft

420 Ft

2000 Ft

NZHS

0,30/fm

600 Ft

0,30/fm

600 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

740 Ft

2000 Ft

NZHG

0,21/fm

420 Ft

0,21/fm

420 Ft

0,07/fm

140 Ft

560 Ft

2000 Ft

EZTS

0,42/db

635 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,80/db

0,20/db

303 Ft

938 Ft

1513 Ft

EZTG

0,34/db

680 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,20/db

400 Ft

1080 Ft

2000 Ft

KZTS

0,24/fm

480 Ft

0,24/fm

480 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

620 Ft

2000 Ft

KZTG

0,17/fm

340 Ft

0,17/fm

340 Ft

0,07/fm

140 Ft

480 Ft

2000 Ft

NZTS

0,32/fm

640 Ft

0,32/fm

640 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

780 Ft

2000 Ft

NZTG

0,22/fm

440 Ft

0,22/fm

440 Ft

0,07/fm

140 Ft

580 Ft

2000 Ft

GNHS*

0,25/szint

500 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,36/szint

0,09/szint

180 Ft

680 Ft

2000 Ft

GNHG*

0,2/szint

400 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,09/szint

180 Ft

580 Ft

2000 Ft

GZHS*

0,25/szint

500 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,36/szint

0,09/szint

180 Ft

680 Ft

2000 Ft

GZHG*

0,2/szint

400 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,09/szint

180 Ft

580 Ft

2000 Ft

GZTS*

0,30/szint

574 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,36/szint

0,09/szint

210 Ft

784 Ft

1913 Ft

GZTG*

0,25/szint

438 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,09/szint

193 Ft

631 Ft

1750 Ft

ET

0,20/db

379 Ft

--

0 Ft

0,40/db

0,10/db

190 Ft

569 Ft

1897 Ft

KT

0,10/fm

200 Ft


0 Ft

0,14/fm

0,035/fm

70 Ft

270 Ft

2000 Ft

NT

0,15/fm

300 Ft


0 Ft

0,14/fm

0,035/fm

70 Ft

370 Ft

2000 Ft

GT*

0,10/szint

200 Ft


0 Ft

0,16/szint

0,04/szint

80 Ft

280 Ft

2000 Ft

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységként

0,10/db


200 Ft

2000 Ft

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése

0,30/paraméter


600 Ft

2000 Ft

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése

0,05/db


100 Ft

2000 Ft

2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A fenti közszolgáltatások

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakodott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

2,00/db/óra

3.470 Ft

3.470 Ft

1.735 Ft

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

0,34/db

680 Ft

680 Ft

2.000 Ft

A 10000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása

0,60/fm

1.200 Ft

1.200 Ft

2.000 Ft

A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

1,00

2.000 Ft

2.000 Ft

2.000 Ft


Megjegyzés:

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSEK SORMUNKA KERETÉBEN ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGEK 2015. ÉVI NETTÓ DÍJAI (KÖZÜLETI)Égés-termék-elvezetők jele

Tevékenységek

2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül

Egy egység ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül

2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása

Egy egység összekötő elem ellenőrzés, tisztítás díja 2015-től

2.3. Műszaki felülvizsgálat

Műszaki felülvizsgálat 2015. évre számított munkaegysége

Műszaki felülvizsgálat 2015. évi díja

Egy egység 2015. évi díja

Egy egységnyi munkaráfordítás ára

ENHS

0,37/db

740 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,80/db

0,20/db

400 Ft

1140 Ft

2000 Ft

ENHG

0,30/db

600 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,20/db

400 Ft

1000 Ft

2000 Ft

KNHS

0,20/fm

400 Ft

0,20/fm

400 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

540 Ft

2000 Ft

KNHG

0,14/fm

280 Ft

0,14/fm

280 Ft

0,07/fm

140 Ft

420 Ft

2000 Ft

NNHS

0,30/fm

600 Ft

0,30/fm

600 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

740 Ft

2000 Ft

NNHG

0,21/fm

420 Ft

0,21/fm

420 Ft

0,07/fm

140 Ft

560 Ft

2000 Ft

ENTS

0,42/db

840 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,80/db

0,20/db

400 Ft

1240 Ft

2000 Ft

ENTG

0,34/db

680 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,20/db

400 Ft

1080 Ft

2000 Ft

KNTS

0,24/fm

480 Ft

0,24/fm

480 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

620 Ft

2000 Ft

KNTG

0,17/fm

340 Ft

0,17/fm

340 Ft

0,07/fm

140 Ft

480 Ft

2000 Ft

NNTS

0,32/fm

640 Ft

0,32/fm

640 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

780 Ft

2000 Ft

NNTG

0,22/fm

440 Ft

0,22/fm

440 Ft

0,07/fm

140 Ft

580 Ft

2000 Ft

EZHS

0,37/db

740 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,80/db

0,20/db

400 Ft

1140 Ft

2000 Ft

EZHG

0,30/db

600 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,20/db

400 Ft

1000 Ft

2000 Ft

KZHS

0,20/fm

400 Ft

0,20/fm

400 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

540 Ft

2000 Ft

KZHG

0,14/fm

280 Ft

0,14/fm

280 Ft

0,07/fm

140 Ft

420 Ft

2000 Ft

NZHS

0,30/fm

600 Ft

0,30/fm

600 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

740 Ft

2000 Ft

NZHG

0,21/fm

420 Ft

0,21/fm

420 Ft

0,07/fm

140 Ft

560 Ft

2000 Ft

EZTS

0,42/db

840 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,80/db

0,20/db

400 Ft

1240 Ft

2000 Ft

EZTG

0,34/db

680 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,20/db

400 Ft

1080 Ft

2000 Ft

KZTS

0,24/fm

480 Ft

0,24/fm

480 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

620 Ft

2000 Ft

KZTG

0,17/fm

340 Ft

0,17/fm

340 Ft

0,07/fm

140 Ft

480 Ft

2000 Ft

NZTS

0,32/fm

640 Ft

0,32/fm

640 Ft

0,28/fm

0,07/fm

140 Ft

780 Ft

2000 Ft

NZTG

0,22/fm

440 Ft

0,22/fm

440 Ft

0,07/fm

140 Ft

580 Ft

2000 Ft

GNHS*

0,25/szint

500 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,36/szint

0,09/szint

180 Ft

680 Ft

2000 Ft

GNHG*

0,2/szint

400 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,09/szint

180 Ft

580 Ft

2000 Ft

GZHS*

0,25/szint

500 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,36/szint

0,09/szint

180 Ft

680 Ft

2000 Ft

GZHG*

0,2/szint

400 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,09/szint

180 Ft

580 Ft

2000 Ft

GZTS*

0,30/szint

600 Ft

0,17/bekötés

340 Ft

0,36/szint

0,09/szint

220 Ft

820 Ft

2000 Ft

GZTG*

0,25/szint

500 Ft

0,14/bekötés

280 Ft

0,09/szint

220 Ft

720 Ft

2000 Ft

ET

0,20/db

400 Ft

--

0 Ft

0,40/db

0,10/db

200 Ft

600 Ft

2000 Ft

KT

0,10/fm

200 Ft


0 Ft

0,14/fm

0,035/fm

70 Ft

270 Ft

2000 Ft

NT

0,15/fm

300 Ft


0 Ft

0,14/fm

0,035/fm

70 Ft

370 Ft

2000 Ft

GT*

0,10/szint

200 Ft


0 Ft

0,16/szint

0,04/szint

80 Ft

280 Ft

2000 Ft

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységként

0,10/db


200 Ft

2000 Ft

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése

0,30/paraméter


600 Ft

2000 Ft

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése

0,05/db


100 Ft

2000 Ft

2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek

A fenti közszolgáltatások

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakodott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

2,00/db/óra

4000 Ft

4000 Ft

2000 Ft

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

0,34/db

680 Ft

680 Ft

2.000 Ft

A 10000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása

0,60/fm

1.200 Ft

1.200 Ft

2.000 Ft

A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli

1,00

2.000 Ft

2.000 Ft

2.000 FtMegjegyzés:

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.Az égéstermék-elvezetők jelmagyarázatát a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A megrendelt égéstermék elvezetőkkel kapcsolatos műszaki vizsgálatok 2015. évi díjai

Nettó 2000 Ft/munkaráfordítással kalkulálva


Sorszám és

ENH

EZ

GNH

KNH

KZH

tevékenység

ENT

EZT

GZH

KNT

KZT


ETGZT

KT

NZH


GT

NNH

NZT
NNT


NT3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata


0,84/db

1 680 Ft

1,16/db

2 320 Ft

0,40/szint

800 Ft

2,60/db

5 200 Ft

3,40/db

6 800 Ft

3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata


1,34/db

2 680 Ft

2,00/db

4 000 Ft

0,70/szint

1 400 Ft

4,00/db

8 000 Ft

5,00/db

10 000 Ft

3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata


0,84/db

1 680 Ft

1,16/db

2 320 Ft

0,40/szint

800 Ft

2,60/db

5 200 Ft

3,40/db

6 800 Ft

3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat


0,68/db

1360 Ft

0,92/db

1 840 Ft

0,30/szint

600 Ft

2,10/db

4 200 Ft

2,72/db

5 440 Ft

3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli


1,00

2 000 Ft

4. műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 2015. évi díjai

Nettó 11 200 Ft mérnök óradíjjal kalkulálva

4.1.

egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén

1

11 200 Ft

4.2.

kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén

2

22 400 Ft

4.3.

hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként

3

33 600 Ft

4.4.

épület központi kéménnyel 60-140 kW

2

22 400 Ft

4.5.

ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett

2,5

28 000 Ft

4.6.

helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli)

1

11 200 Ft

4.7.

A 4.6. pont alatti tevékenységet további , a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheliMegjegyzés:

2015. évben a KÉTÜSZ Sopron Kft. a 4.1. alatti vizsgálatokra 50% kedvezményt ad.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!