nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2005 (III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2005-03-01 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2005 (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

Csibrák községi önkormányzat képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


1. §.


(1) A képviselő-testület tiszteletdíjat  állapít meg – a polgármester és az alpolgármester kivételével – Csibrák község önkormányzata képviselő-testülete tagjainak (a továbbiakban: képviselő), valamint a bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak.


(2) A bizottsági elnök vagy tag e minőségében akkor is csak egy tiszteletdíjra jogosult, ha két vagy több bizottságnak is tagja.

2. §.

(1) A tiszteletdíj mértéke:


            a.) A képviselői tiszteletdíja (alapdíj)                        20000 Ft/hó[1]


 (2) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a körjegyző gondoskodik.


3. §.


(1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a testületi  üléseken – a képviselő-testület döntése alapján – a havi tiszteletdíj megvonásra kerülhet.


(2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj-megvonásra bármely képviselő, vagy a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt.

4. §.


(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a 2.§. rendelkezéseit 2005. január 1-től kell alkalmazni.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a  7/2002. /XII.20./ számú KT     rendelete a képviselőknek fizetendő havi tiszteletdíj mértékéről szóló önkormányzati rendelet.

          

Kardos János                        Horváthné Tóth Valéria

polgármester                                       körjegyző  A rendelet kihírdetése megtörtént.

2005.03.01.


Horváthné Tóth Valéria

körjegyző[1]

A rendelet szövegét a 7/2012 (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2013. május 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!