nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-01 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete


a lakáscélú támogatások helyi rendszeréről
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet célja, hogy Nova Község Önkormányzata a rendelkezésre álló gazdasági lehetőségeivel összhangban szabályozza a község lakosságszámának növelése és az állampolgárok lakásigényének megoldása érdekében nyújtható lakáscélú támogatások feltételeit.


2. §


(1) A rendelet hatálya Nova község közigazgatási területén történő első lakás építésére vagy első lakás vásárlására, vagy az első lakóingatlan építése céljából történő önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlására, valamint meglévő lakás bővítésére, a lakás felújítására, és korszerűsítésére terjed ki.


(2) A támogatás az első lakás építéséhez, az első lakás vásárlásához, az első lakóingatlan építése céljából történő önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlásához, meglévő lakás bővítéséhez, felújításához, vagy korszerűsítéséhez szükséges, saját erő kiegészítésére szolgáló, egyszeri, visszatérítendő támogatás lehet.


3. §


(1) Lakáscélú támogatást igényelhet, aki Nova község közigazgatási területén kívánja az első lakóingatlanát megvásárolni vagy felépíteni, vagy a meglévő lakását bővíteni, felújítani, vagy korszerűsíteni, és


      a) magyar állampolgár;

     b) nem töltötte be a 45. életévét (ezen feltétel házasok, élettársak esetén legalább az egyiknél kell, hogy fennálljon), kivéve a lakás felújítását vagy korszerűsítését, ezen célra igényelt támogatásnál nincs korhatár;

     c) Nova község közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy munkaviszonnyal, vagy vállalkozással rendelkezik (ezen feltétel házasok, élettársak esetén legalább az egyiknél kell, hogy fennálljon) vagy vállalja, hogy ő és családja a támogatásról szóló szerződéskötés napjától – az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától - számított 5 éven belül állandó lakcímet létesít a támogatással érintett lakásban;

     d) aki a vele együttköltöző, együttlakó hozzátartozókkal együtt a támogatással érintett ingatlanban az állandó lakcím fenntartása mellett 10 évig fennálló életvitelszerű bentlakási kötelezettséget vállal;

    e) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a másfélszerese, de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét;

     f) legalább 6 hónapja folyamatosan fennálló igazolt munkahellyel rendelkezik (ezen feltétel házasok, élettársak esetén legalább az egyiknél kell, hogy fennálljon);

     g) családjában 2 vagy több gyermeket nevel, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik legalább 2 gyermek vállalásáról a (2) bekezdésben foglaltak szerint, kivéve a lakás felújítását vagy korszerűsítését;

     h) a támogatást a méltányolható lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó lakásra fordítja a (3) bekezdés szerint;

     i) a család tagjai lakóingatlan tulajdonjogával nem rendelkeznek, kivéve a 4.§ (1) bekezdés c) pontját, valamint a lakás bővítését, felújítását vagy korszerűsítését; és

     j) akinek a családja ugyanazon célra támogatást eddig Nova Község Önkormányzatától nem kapott.


(2) A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő:


    a) egy meglévő gyermek mellé további egy gyermek vállalása esetén a támogatásról szóló szerződéskötés napjától – az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától - számított 4 év,

    b) legalább két gyermek vállalása esetén a támogatásról szóló szerződéskötés napjától – az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlás esetén az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától - számított 8 év.


(3) Lakáscélú támogatásban az az igénylő részesíthető, aki a méltányolható lakásigény mértékének felső határát meg nem haladó lakást épít, vásárol, korszerűsít, illetve akinél a tervezett lakásbővítés a meglévő lakrésszel együtt számítva a méltányolható lakásigény mértékének felső határát nem haladja meg.


4. §


(1) E rendelet alkalmazásában  

 

   a) család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyek közössége, akik a támogatással érintett ingatlanba együtt beköltöznek, illetve a támogatással érintett ingatlanban együtt laknak;

    b) élettárs: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;

    c) első lakáshoz jutás: a rendelet alkalmazása szempontjából első lakáshoz jutásnak minősül az az eset is, amikor a kérelmezőnek, vagy a vele együtt költöző családtagjának olyan lakásban van tulajdoni hányada, amely öröklés jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező benne lakik;

  d) fiatal házasok: a házastársak közül legfeljebb csak egyikük életkora haladja meg a 40. életévet a kérelem benyújtásának a napján;

   e) gyermek: az a kiskorú, aki az igénylővel közös háztartásban él és még nem töltötte be a 14. életévét;

   f) gyermekét egyedül nevelő: az az anya vagy apa, aki gyermekét, gyermekeit a másik szülő nélkül neveli saját háztartásában, és aki hajadon, nőtlen, özvegy, vagy elvált, és nincs élettársa;

    g) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jövedelem;

    h) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;

    i) közös háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

    j) lakásbővítés: a lakás legalább egy helységgel bővül, legalább 12 m2 nagyságban;

  k) lakáskorszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése, fűtéskorszerűsítés, fürdőszoba kialakítása, a lakás energetikai korszerűsítése;

   l) méltányolható lakásigény: a támogatást igénylő és a vele együttköltöző közeli hozzátartozók számától függően

la) 1 – 2 személy esetében legalább 1, de legfeljebb 3 lakószoba,

lb) 3 – 4 személy esetében legalább 1 és fél, de legfeljebb 4 lakószoba,

lc) 4 személynél több személy esetében minden további személy után fél szobával nő a lakásigény alsó és felső határa,

ld) fiatal házasok esetében két gyermeket akkor is figyelembe kell venni a méltányolható lakásigény felső határának megállapításakor, ha  támogatási kérelem benyújtásakor még nincs gyermekük, vagy 1 gyermekük van;

  m) önkormányzati tulajdonú telek: Nova Község Önkormányzata tulajdonában álló, Nova közigazgatási területén elhelyezkedő telek;

    n) szerkezetkész állapot: a lakásnak az az állapota, amikor az épület teherhordó szerkezete és tetőhéjazata elkészült;

    o) telek: lakóingatlan építésére alkalmas beépítetlen terület;

    p) többgyermekes házasok: az a házaspár, aki három vagy háromnál több gyermeket nevel saját háztartásában.


(2) A támogatott együttköltöző házastársa, élettársa a támogatás szempontjából adóstársnak minősül, egyetemlegesen felelnek a támogatás felhasználásáért, valamint a támogatás visszatérítése, visszafizetése esetén. A támogatott együttköltöző házastársa, élettársa teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, hogy vállalja a bekezdésben foglaltakat.


5. §


Az önkormányzat a rendeletében foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében erre a célra biztosított előirányzat terhére mérlegelési jogkörében eljárva visszatérítendő támogatást nyújthat


   a) az első lakóingatlan építése céljából történő önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlására,

   b) az első lakás vásárlására,

   c) az első lakás építésére,

   d) meglévő lakás bővítésére,

   e) meglévő lakás felújítására, valamint

   f) meglévő lakás korszerűsítésére.


6. §


(1) A lakáscélú támogatás iránti kérelmet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – évente április 30. napjáig, valamint szeptember 30. napjáig az önkormányzat hivatalánál lehet benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.


(2) A lakóingatlan építése céljából történő önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlására irányuló lakáscélú támogatás iránti kérelmet egész évben bármikor, határidő nélkül be lehet nyújtani az önkormányzat hivatalánál.


(3) A támogatás iránti kérelmet lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötése napjától számított 1 éven belül, utólag lehet benyújtani, ez esetben a támogatás utófinanszírozás keretében történik, a rendeletben szabályozott többi célra történő támogatás előfinanszírozás keretében történik.


(4) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:


a) a támogatást kérő családjára vonatkozóan jövedelemnyilatkozatot a jövedelmek igazolásával;

b) a munkaviszony igazolására a munkáltatói igazolást, vállalkozás esetén az illetékes hatóság igazolását;

c) a további jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatokat, amennyiben azok igazolhatóak, alátámaszthatóak, azok igazolását, alátámasztását; és

d) pénzintézeti hitel esetén elvi hozzájáruló nyilatkozatot a hitelt folyósító pénzintézettől arra vonatkozóan, hogy a támogatás nyújtása esetén a pénzintézet hozzájárul a támogatás erejéig a jelzálogjog, valamint elidegenítési tilalom önkormányzat javára történő bejegyzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba; valamint

e) lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés egy példányát;

f) lakásépítés, lakásbővítés, lakásfelújítás és lakáskorszerűsítés esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően építési engedélyt vagy az építésügyi hatóság által írásban kiállított dokumentumot arról, hogy a bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént;

g) lakásépítés, lakásbővítés, lakásfelújítás és lakáskorszerűsítés esetén a tervezett munkálatok költségvetését.


(5) A (4) bekezdés e) és f) pontja szerinti eredeti dokumentumok másolatát az önkormányzat hivatala hitelesíti, ezt követően az eredeti dokumentumokat a kérelmező visszakapja.


(6) Amennyiben a támogatás elbírálásához, vagy a támogatás felhasználása ellenőrzéséhez, a rendeletben és a támogatásról szóló szerződésben meghatározott feladatok ellátásához az szükséges, az adatok, jogosultsági feltételek valódiságának ellenőrzésére, a kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzésére, a rendeletben és a támogatásról szóló szerződésben szabályozottak ellenőrzésére az önkormányzat hivatala környezettanulmányt készíthet, adatokat, igazolásokat bekérhet, igényelhet, az adatok megismerésére, kezelésére jogosult.


(7) A jegyző az általa vezetett nyilvántartásokból külön kérelem nélkül is felhasználhat, illetve szolgáltathat adatot az önkormányzat képviselő-testületének, polgármesterének, illetve az önkormányzat hivatala ügyintézőjének a rendeletben és a támogatásról szóló szerződésben meghatározott feladatai ellátásához.


(8) A lakáscélú támogatás ugyanazon célra, ugyanazon személynek és családjának csak egy alkalommal adható.


(9) A lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálásánál az alábbi sorrend szerint előnyben kell részesíteni:


   a) a fiatal házasokat,

   b) a gyermeküket egyedül nevelőket,

   c) a többgyermekes házasokat.


(10) A lakáscélú támogatás felhasználására előírt, meghatározott határidő:


   a) lakásépítés, lakásbővítés esetén a támogatásról szóló szerződéskötés napjától számított 4 év;

   b) lakás felújítása, lakás korszerűsítése esetén a támogatásról szóló szerződéskötés napjától számított 2 év.


(11) Nem részesíthető támogatásban az, aki a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek nem felel meg, továbbá aki:


   a) családjának az önkormányzattal szemben jogosulatlanul igénybe vett támogatásból származó adóssága vagy adótartozása áll fenn; vagy

   b) lakásvásárlásra irányuló támogatás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozójától, valamint hozzátartozójától szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát.


7. §


(1) A lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálásáról mérlegelési jogkörében eljárva – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - évente május 31. napjáig, valamint október 31. napjáig dönt a képviselő-testület.


(2) A lakóingatlan építése céljából történő önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlására irányuló lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálásáról mérlegelési jogkörében eljárva 30 napon belül dönt a képviselő-testület.


(3) A képviselő-testület mérlegelési jogkörében eljárva a kérelem formai és tartalmi megfelelősége esetén is dönthet a kérelem elutasításáról.


(4) Amennyiben a támogatás elbírálásához az szükséges, a támogatást kérő 15 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívható fel. A hiánypótlás során a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester jár el.


(5) Amennyiben a támogatást kérő a hiánypótlásnak nem tesz eleget, úgy a támogatás nyújtásáról a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni, illetve a kérelmet el lehet utasítani.


(6) A támogatásra nem jogosult kérelmek, valamint a tárgyévi költségvetési rendeletben erre a célra meghatározott összegen felüli kérelmek elutasításra kerülnek, az elutasításról a képviselő-testület dönt.


(7) A jogvesztő határidőt követően beérkező kérelmek elutasításra kerülnek, az elutasításról a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


(8) A megítélt támogatásról, a támogatás visszatérítésének szabályairól a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt.


(9) A támogatott köteles írásban bejelenteni a jogosultsági feltételekben, a támogatás szempontjából érintettek adataiban bekövetkezett változást, a támogatás szempontjából lényeges tény, körülmény bekövetkezését, változását, annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával.


(10) A támogatás folyósításáról az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrzi.


8. §


(1) A visszatérítendő támogatás mértéke – a lakóingatlan építése céljából történő önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása kivételével - 100.000,- Ft és 500.000,-Ft közötti összeg lehet.


(2) A támogatás összegét a képviselő-testület mérlegelési jogkörében eljárva a benyújtott kérelmek száma és a mindenkori költségvetési lehetősége függvényében, a tárgyévi költségvetési rendeletében erre a célra meghatározott összeg erejéig, annak figyelembevételével, egyedileg határozza meg.


9. §


(1) A lakóingatlan építése céljából történő önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása támogatásának formája: az önkormányzat a tulajdonában lévő, lakóingatlan építésére alkalmas telket kedvezményes áron biztosít azon kérelmezőnek, aki megfelel a rendeletben szabályozottaknak, továbbá vállalja, hogy a megszerzett telket az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától számított 4 éven belül használatbavételre alkalmas lakóingatlannal beépíti.


(2) A kedvezményesen biztosított önkormányzati tulajdonú telek vételi ára bruttó 10.000 Ft. A vevőt terheli továbbá minden költség, amely az ingatlan adás-vételével jár.


(3) A támogatottnak az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától számított legalább 3 éven belül az építkezést meg kell kezdenie, az építkezés megkezdésének minősül az építési napló megnyitása, és azt az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától számított legkésőbb 4 éven belül be kell fejeznie, amelyet a hatályos jogszabályoknak megfelelően az építésügyi hatóság által írásban a lakás használatbavételének tudomásulvételéről kiállított dokumentummal kell igazolnia.


(4) Az építkezés 3 éven belüli megkezdésének kötelezettsége nem teljesítése esetére az ingatlan adásvételi szerződésében a szerződés megkötése napjától számított 3 éves időtartamra a támogatással érintett ingatlanra vételi jog kerül bejegyzésre az önkormányzat javára. A vételi jog gyakorlása esetére az ingatlan vételi ára bruttó 10.000 Ft. Az eladót terheli minden költség, amely az ingatlan adás-vételével jár.


(5) Amennyiben a támogatott az építkezést az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése napjától számított 3 éven belül megkezdi, de azt az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától számított 4 éven belül nem fejezi be, akkor a telek 300 Ft/m2 + ÁFA értékben meghatározott árát köteles a támogatott megfizetni az önkormányzat részére azonnal, egy összegben, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal együtt – amely a telek tulajdonszerzése napjától esedékes; a kamat számításakor az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére -.


10. §


(1) A gyermekvállalás teljesítését a támogatott a gyermek(ek) megszületésétől számított 6 hónapon belül a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának bemutatásával köteles igazolni.


(2) A lakáscélú támogatás felhasználását a hatályos jogszabályoknak megfelelően az építésügyi hatóság által írásban a lakás használatbavételének tudomásulvételéről kiállított dokumentummal kell igazolni


a) a lakásépítés, lakásbővítés esetén a támogatásról szóló szerződéskötés napjától számított 4 éven belül;

b) a lakásfelújítás, lakáskorszerűsítés esetén a támogatásról szóló szerződéskötés napjától számított 2 éven belül.


(3) Lakásépítés, lakásbővítés, lakásfelújítás, és lakáskorszerűsítés támogatása esetén a támogatottnak a támogatás iránti kérelemhez becsatolt és a támogatással elfogadott tervezett munkálatok költségvetésének végrehajtásával el kell számolnia a támogatás felhasználására előírt, meghatározott határidőn belül.


11. §


A támogatás, az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén a telek 300 Ft/m2 + ÁFA értékben meghatározott ára – a 9. § (5) bekezdésben foglalt eseten túl -, azonnal, egy összegben, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal együtt – amely a támogatás folyósításának a napjától esedékes, az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén a tulajdonszerzés napjától esedékes; a kamat számításakor az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére - visszafizetendő, amennyiben a támogatott:


   a) a támogatást jogosulatlanul vette igénybe;

   b) a támogatást bizonyíthatóan nem a meghatározott célra, vagy nem a meghatározott időn belül használta fel;

   c) a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a támogatásról szóló szerződéskötés napjától – az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától - számított 5 éven belül elidegeníti, és ugyanezen időn belül nem vásárol vagy épít helyette Nova község területén másik lakást;

   d) a támogatással létesített, vagy megvásárolt lakást a támogatásról szóló szerződéskötés napjától – az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától - számított 5 éven belül elajándékozza, nem vonatkozik ez a házastársa, vagy gyermeke részére történő elajándékozás esetén;

   e) a támogatásról szóló szerződéskötés napjától – az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén az ingatlan adás-vételi szerződésének megkötése napjától - számított 5 éven belül családjával nem létesít állandó lakcímet a támogatással érintett lakásban;

   f) és a vele együttköltöző, együttlakó hozzátartozó a vállalt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget megszegi; vagy

   g) a gyermekvállalásra vonatkozó kötelezettségét a teljesítésére előírt határidőben nem teljesíti.


12. §


(1) A képviselő-testület a támogatás egészének visszatérítése, visszafizetése alól az adóst mentesíti, amennyiben a támogatást teljes mértékben a meghatározott célra használta fel, valamint vállalásainak teljes mértékben eleget tett. Nincs helye a mentesítésnek a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele, felhasználása esetén.


(2) A képviselő-testület a támogatás egy részének vagy egészének visszatérítése, visszafizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben az adóst mentesítheti, különösen amennyiben a támogatást legalább részben a meghatározott célra használta fel, valamint vállalásainak eleget tett, vagy rajta kívül álló okból nem tett eleget. Nincs helye méltányosságnak a támogatás rosszhiszemű, jogtalan igénybevétele, felhasználása esetén.


13. §


(1) A támogatással érintett ingatlanra az önkormányzat javára a támogatás összegének erejéig – az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén a telek 300 Ft/m2 + ÁFA + járulékai értékben meghatározott ára erejéig - a támogatásról szóló szerződésben – az önkormányzati tulajdonú telek kedvezményes vásárlása esetén az ingatlan adás-vételi szerződésében - előírt kötelezettségek teljesítésének időtartamára jelzálogjog, valamint elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, amelynek költségeit a támogatott viseli.


(2) A lakáscélú támogatások biztosítására bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törlésére vonatkozó hozzájárulást a polgármester adja ki. A törléssel kapcsolatos költségeket a támogatásban részesült személy viseli.


(3) Amennyiben a jelzálogjog, valamint elidegenítési tilalom bármely oknál fogva az ingatlan-nyilvántartásba nem bejegyezhető, a támogatási szerződés az önkormányzat részéről felmondásra kerül.


(4) A lakáscélú támogatás a jelzálogjog, valamint elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésétől számított 15 napon belül pénzintézeten keresztül vagy házipénztárból való kifizetéssel kerül folyósításra.


14. §


(1) E rendelet 2016. szeptember 1. napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Nova Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítés és vásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 3/2001. ( II. 23. ) ÖKT. számú rendelete és annak módosításai.


(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyző
Záradék:

Kihirdetve: 2016. augusztus 26.                                                           Pallér Edina s.k.

                                                           aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!