nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
2013. évi költségvetés módosításáról

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.


2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 130.630 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            0  e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          18.199 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                         5.531  e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                         12.688  e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    5.825  e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  6.381  e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  0         e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     88         e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele              0         e Ft

h) kölcsön                                                                                                      289         e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   26.735 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                                            0  e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                      3.800 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                                        69.313 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                        0         e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                             0  e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:  130.630 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 126.453 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 4.177 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              126.830  e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              29.273 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   6.216 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  50.030 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         26.600 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      14.211e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         3.510 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   2.000 e Ft

      bb) felújítások                                                                      1.410  e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          100  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  290e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       500 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  130.355e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 275e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) óvoda napelemes rendszer beruházás 400 e Ft,

ab) kamerarendszer 1.270 e Ft

ac) tárgyi eszköz beszerzés 330 e Ft.  

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) orvosi rendelő járda, akadálymentesítés, áteresz felújítása 1.410 e Ft,


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély 1.645 e Ft

b) foglalkoztatást hely.támogatás: 14.700 e Ft

c) lakásfenntartási támogatás: 8.850 e Ft

d) ápolási díj: 375 e Ft

e) óvodáztatási támogatás: 280 e Ft

f) átmeneti segély: 330 e Ft

g) temetési segély: 15 e Ft

h) egyéb támogatás: 405 e Ft.


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)...............-.................... fejlesztési cél,

b) ...............-.................... fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.


5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 26.735  e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 377 e Ft többlet.


(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 26.735  e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                 26.735 e Ft,

      aa) működési célú                                                                 26.735 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            0  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 0 e Ft,

      ba) működési célú                                                                 0 e Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                               0 e Ft,

      ca) működési célú                                                                 0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                            0 e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése


9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 130.630 ezer forintban állapítja meg.


10. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     0  e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          18.199 e Ft,

amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       5.531 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                       12.668  e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    5.825 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  6.381 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  0  e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     88  e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  0e Ft

h) kölcsön                                                                                                      289 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   26.735 e Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

     ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei:                         0 e Ft

     jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei         3.800 e Ft

     jc) önkormányzatok költségvetési támogatása                             69.313 e Ft

k) egyéb bevételek                                                                                        0 e Ft

l) finanszírozási bevételek                                                                             0 e Ft


(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 130.630 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,


(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 126.453 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 4.177 e Ft.


11. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             126.830 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              22.460 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   4.865e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  47.535 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         26.600 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       14.211e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        3.510e Ft

      ba) beruházások,                                                                   2.000 e Ft

      bb) felújítások                                                                      1.410 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          100 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  290 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       500 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              10.659 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 130.355 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 275 e Ft,


12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.


4. Az önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szervének költségvetése


13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 10.659 ezer forintban állapítja meg.


14. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     10.659 e Ft


(2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 10.659 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,


(3) A  Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 10.659 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.


15. § (1) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             10.659 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              6.813 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   1.351e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  2.495 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        0 e Ft

      ba) beruházások,                                                                   0 e Ft

      bb) felújítások                                                                      0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0 e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         0 e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       0 e Ft

f) finanszírozás                                                                                              0 e Ft


(2) A Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 10.659 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,


16. § (1) A képviselő-testület a  Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése


17. § A  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 21. számú melléklet tartalmazza.


6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


19. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000 Ft/év/fő.


20. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


7. Egyéb rendelkezések


22. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.


23. § E rendelet  kihirdetés  napján lép hatályba.


                 Babina Sándor   sk.                                                               Dr. Berényi Sándor sk.

                     jegyző                                                                                polgármester
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet melléklet
187.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!