nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-01 - 2012-04-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország címerének és zászlajának  használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1.§ Ez a rendelet Jászapáti Város területén lévő alap – középfokú oktatási -, egészségügyi intézményekben, illetve Városi Könyvtár és Művelődési Központban, Egyesített Szociális Intézményben, a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó, valamint kulturális illetve vállalkozói tevékenységet folytató személyekre terjed ki.”2.§ (1) A Rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:


„3/A.

Egészségügyi díj

A díj adományozható a város egészségügyi feladatainak ellátásában tartósan, példamutató, kimagasló teljesítményt nyújtó köztiszteletben álló személynek, aki tevékenységével hozzájárult eme közszolgáltatás minél magasabb színvonalon történő ellátáshoz, fejlesztéséhez.”


(2) A Rendelet a következő 3/B. §-sal egészül ki:


„3/B.

Az év vállalkozója díj

Azon Jászapáti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője (továbbiakban vállalkozó) részére adományozható, aki huzamosabb ideje sikeresen működik, stabil eredményes gazdálkodással bír, szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a város fejlődéséhez, hírnevének megbecsüléséhez.”


(3) A Rendelet a következő 3/C. §-sal egészül ki:


„3/C.

Pájer Antal díj

A díj a városi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más Jászapáti lakos számára adományozható, aki a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végez.”3.§ (1) A Rendelet 4.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4.§ (4) A kitüntetések - a Pájer Antal díj kivételével – ünnepélyes keretek között augusztus 20 -án a városi ünnepségen kerülnek átadásra. A Pájer Antal díj a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényen kerül ünnepélyes keretek között átadásra.


(2) A Rendelet a 4.§ - a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:


„4.§ (6) A kitüntetések posztumusz is adományozhatóak. A kitüntetések posztumusz adományozása esetén pénzjutalom nem jár.”4.§ A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5.§ (3) A kitüntetési javaslatot -a Pájer Antal díj kivételével – minden év május 31. napjáig, a Pájer Antal díjra vonatkozó kitüntetési javaslatot minden év október 31. napjáig kell benyújtani Jászapáti Város Polgármesteréhez.”5.§ Ez a rendelet  2012. április 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!