nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-25 -tól
Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017.évi gazdálkodásáról

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában   meghatározott feladatkörében eljáró  Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:1. §


Szentistván nagyközségi Önkormányzat  képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

456.451 eFt költségvetési bevétellel

448.956 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyjamelyből intézményfinanszírozási bevétel és kiadás 101.369 eFt.

2. §


(1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.


(2) A tárgyévi maradványát 7.497 eFt-al (7.melléklet) jóváhagyja.


(3) A maradvány felhasználásáról a 2018. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.


(4) A tárgyévi mérlegszerinti eredményét -32.600 eFt-al (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.015.584 eFt-al (9.melléklet) elfogadja.


(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.


(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.


(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége: készfizető kezességvállalása a SZEMEGE Csatornaberuházó Víziközmű Társulat hitelfelvételénél 3,6 milliárd forint tőke és kamatai vonatkozásában, teljesítés esetén az önkormányzatra érdekeltségi egységek arányában jutó összeg mértékéig.


(8) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2017. évi gazdálkodásra vonatkoznak.


(2) A 2017-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) 1. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása

b) 2. sz. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként.

c) 3. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.

d) 4. sz. melléklet: a záró létszám.

e) 5. sz. melléklet: az önkormányzat pénzeszközeinek változása.

f) 6. sz. melléklet: vagyonkimutatás a befektetett eszközökről forgalomképesség szerint

g) 7. sz. melléklet: maradvány kimutatás

h) 8. melléklet: eredménykimutatás

i) 9. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege

Derekas Sándor                                                         Dobóné Koncz Judit

       jegyző                                                                         polgármester
A rendelet kihírdetve: 2018 május 25.                                                                                              Derekas Sándor


                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
393.48 KB
2.sz melléklet
327.02 KB
3.sz melléklet
344.47 KB
4.sz melléklet
192.03 KB
5.sz melléklet
335.38 KB
6.sz melléklet
255.7 KB
7.sz melléklet
213.38 KB
8.sz melléklet
273.51 KB
9.sz mellékelt
3.49 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!