nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2019-02-15
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendelete
Közterület-használat rendjéről.

Bevezető


Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használat rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: [1] [2]


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed:

(1)[3] a.) Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett önkormányzati tulajdonban lévő területe.

b.) Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként bejegyzett belterületi földrészletekre.

Ilyenek: utcák, terek, gyalogjárdák, parkok, utakhoz, járdákhoz kapcsolódó füvesített, parkosított, fásított zöldterületek.

(2)[4] A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetekre, aki (amely) az (1) bekezdésben írt közterületet rendeltetéstől eltérően használja.


A közterület-használati engedély

2.§


(1)[5] [6] A közterület rendeltetéstől eltérően használni közterület-használati engedély alapján lehet, melyet a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell a közterület használat előtt legalább 15 nappal korábban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára. A kérelem nyomtatvány a www.jaszapati.hu honlapról letölthető.

(2) Közterület- használati engedélyt kell beszerezni:

a.) Közterületre 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető berendezés, cégtábla elhelyezésére,

b.) árusító és egyéb pavilon (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,

c.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

d.) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport,- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

e.)[7] Hatályon kívül helyezve.

f.) közterületen végzett szolgáltatásokra.

(3) Nem kell közterület-használati engedély:

a.) tüzelő, vagy egyéb dolog és tárgy vagy egyéb anyag ( pl.: költözködés során

bútorok és egyéb háztartási felszerelések esetén, feltéve, hogy a 24 órát nem haladja meg a tárolás és a közlekedést nem akadályozza),

b.) építéshez szükséges anyagok, segédeszközök és segédszerkezetek 48 óránál rövidebb időtartamú lerakására, illetve elhelyezésére, amely a közlekedést nem akadályozhatja,

c.) közmű és egyéb vezetékek ( elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, stb. ) halasztást nem tűrő hibaelhárítása esetén.

(4)[8] Hatályon kívül helyezve.

(5)[9]  [10]Nem engedélyezhető közterület- használat:

a.) sérült, roncs és forgalomból kivont jármű, szemét /háztartási vagy kommunális), valamint munkagép, lakókocsi közterületen történő tárolására,

b.) 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú jármú – autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vonatató,(nyerges vontató), lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép – közterületen történő tárolására,

c.) göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolására,

d.) parkolók területére.

e.)[11] A város főútvonal hálózatához tartozó közutak mentén, továbbá műemléki szempontból védett területen engedély közrend, közúti biztonság és városi környezet védelme érdekében nem adható ki.

(6) [12] A pótkocsi, tehergépjármű, autóbusz, mezőgazdasági vonatató, munkagép, lassújármű, nyergesvontató a Jászapáti Vasútállomás melletti, (a Concordia Közraktár bejáratával szembeni) 3291/12 hrsz-ú, beépítetlen, szilárd burkolattal ellátott szabad területen díjmenetesen helyezhetők el).

(7) Nem helyezhető el hirdető-berendezés és hirdetmény

a.) közparkban,

b.) középületek falain,

c.) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon,

d.) emlékműveken,

e.) szobrokon.

(8) [13]Közterület használati hozzájárulás határozott időre, legfeljebb 6 hónapra adható meg.


Az engedélyező hatóság

3.§


(1)[14] A közterület-használati engedély előkészítését a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya[15] végzi. A kérelmet a rendelet 4.§-ában előírtak szerint kell benyújtani. A közterület-használati engedélyt a Polgármester adja meg határozati formában. A döntés meghozatalára az önkormányzat hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 (2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(3)[16] Hatályon kívül helyezve.

(4) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át.


Az engedély iránti kérelem

4.§


(1)[17] Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) a kérelmező nevét,

b.) állandó lakóhely, székhely címét,

c.) közterület-használat célját, időtartamát,

d.)[18] közterület-használat helyét, mértékét (m2-ben),

e.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat számát.

(2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, városrendezési tervet, a városképi, műemléki feltételeket.

(3)[19] A közterület-használati engedélyről szóló határozatban elő kell írni: a járda,- és útburkolat, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, továbbá a közterület- használat folytán előállt rongálások saját költségen történő helyreállítását, a használt közterület folyamatos tisztántartását, rendjének fenntartását és visszaadás előtti feltakarítását.


A közterület- használat megszüntetése és az engedély megvonása.

5.§


(1)[20] Közterület-használat közérdekű célból: közrend, közbiztonság, közegészségügy, környezet védelme, közúti biztonság, bármikor megszüntethető, ilyen esetben az engedélyes részére - kérelmére - máshol kell közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2)[21] [22] Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(3)[23] Hatályon kívül helyezve.

(4) Aki a közterületen tartózkodik, vagy felszereléseit használja, köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy mások nyugalmát, pihenését, szórakozását, sportolását ne zavarja és a közerkölcsöt ne sértse.


A közterület-használati díj

6.§


(1)[24] Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni az e rendelet mellékletében meghatározott díjtáblázat szerint. A közterület-használati díj legkisebb összege 500 Ft.

 (2)[25] A díjfizetés szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter egésznek, a hónapra meghatározott díjaknál minden 15. napig tartó időszak fél hónapnak, a 16. naptól egész hónapnak számít.

(3) A létesítmények elfoglalt közterület nagyágának meghatározásáról a létesítmény közterületre eső vízszintes területét, cég, cím és hirdetőtábla, hirdető-berendezés esetén hirdetési felületét kell számításba venni.

(4)[26] A közterület-használati díj beszedését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi.


A közterület-felügyelet feladatai.

7.§ [27]


Hatályon kívül helyezve.


A közterület filmforgatási célú használata

7/A. §[28]


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használattal összefüggő képviselő-testületi hatásköröket (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.


(2) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(3) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 nap időtartamot, amely indokolt esetben egy alkalommal harminc nappal meghosszabbítható.


(4) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat, amelytől különösen indokolt esetben el lehet térni oly módon, hogy a lakosok nyugalmát ne zavarja. A vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.


(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamra kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot az akadály elhárulása után azonnal, a rendkívüli természeti viszonyokat követően pedig az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


(6) A turisztikailag kiemelt területen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.


(7) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Jászapáti városban a turisztikailag kiemelt terület:

   a) 5130 Jászapáti, Szent István park,

   b) 5130 Jászapáti, Hősök tere,

   c) 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 18. - Kiállítótér,

   d) 5130 Jászapáti, István király út 23. – Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény.


(8) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.


(9) A filmforgatás során az adott területen lakók ingatlanához való gyalogos vagy gépjárművel történő megközelítést az engedélyes köteles folyamatosan biztosítani.


(10) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


(11) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására az Mktv. rendelkezései az irányadók.


(12)A filmforgatási célú közterület-használat díjának 50 %-os mérséklése alkalmazható, ha a forgatott film célja a jászapáti közösség, egyház, civil kezdeményezések, egyesületek tevékenységének bemutatása.


(13) Különös közérdekből a filmforgatási célú közterület-használat díjára teljes mentesség a képviselő-testület egyedi döntésével adható.


A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

8.§[29]


A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére és a közterület - saját költségen, kártalanítási igény nélkül történő - eredeti állapotának helyreállítására.8/A.§[30]


Hatályon kívül helyezve.


8/B. § [31]

Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

(1) Tárolásnak minősül a gépkocsi – kivéve hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező személygépkocsi – az autóbusz, a tehergépkocsi, vontató, nyerges vonatató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, állati erővel vonatott jármű, valamint a pótkocsi egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan közterületen történő tartása.

(2) a.) gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt,

b.) pótkocsi: olyan jármű, amely gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. A legfeljebb 750 kg-mal megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi: könnyű pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegű pótkocsi: nehéz pótkocsi,

c.) személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülést is beleértve – legfeljebb 9 állandó ülőhely van,

d.) tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi,

e.) autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben a vezető ülést is beleértve - kilencnél több állandó ülőhely van,

f.) mezőgazdasági vontató: kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet,

g.) munkagép: minden szállító vagy vontató eszköznek – függetlenül a rendszámtábla jellegétől - nem minősülő jármű, amely önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,

h.) lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,

i.) nyerges vontató: olyan vontató, amely a rajta lévő nyeregszerkezet útján a vontatott félpótkocsi súlyának jelentős részét átveszi.


8/C. §[32]


A közterület foglalással kapcsolatos, szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.


Záró rendelkezések

9.§


(1) E rendelet hatálya Jászapáti város közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezései nem érintik a piac- vásár használat díjait.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többszörösen módosított 16/1993. (XII.31.) Kt. rendelet 3.§. (1) bekezdés, 16-27 §.-ig, Kt. rendelet IV. fejezetében szabályozott rendelkezései.


10.§[33]

Jogharmonizációs záradék


A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Kelt: Jászapáti város Képviselő-testületének 1997. június 19-i ülésén.

Török Sándor sk.                                                                            Andrási Lászlóné sk.

  polgármester                                                                                             jegyző1. számú melléklet a 15/1997.(VI.19.) önkormányzati rendelethez [34] [35] [36]


A közterület-használati díjak mértéke (ÁFA nélkül)


A közterület-használat jellege

A díj mértéke

Árusító és egyéb fülke, pavilon

440 Ft/m2/hó

Közterületen parkoló gépjármű – személygépkocsiként

470 Ft/hó

Önálló hirdető berendezések, táblák

550 Ft/m2/hó

Építési munkával kapcsolatos (lakás- és egyéb építés) állvány, építőanyag és kőtörmelék, építési gép

95 Ft/m2/hó

Alkalmi árusítás, javító, szolgáltató tevékenység

440 Ft/m2/hó

Idényjellegű árusítás (pl.: fenyő, dinnye, zöldség-gyűmölcs, koszorú, virág, mécses)

440 Ft/m2/hó

Üzlet elé saját termék kihelyezése, az üzlet előtt saját termék árusítása

260 Ft/m2/hó

Mutatványos tevékenység

34 Ft/m2/nap

Egyéb: a fenti kategóriába nem tartozó igények

210 Ft/m2/hó

2. számú melléklet a …../2009. (X.1.) önkormányzati rendelethez[37]


K É R E L E M

közterület használati engedélyre


Kérelmező neve: .............................................................................................................


Kérelmező lakóhelye, székhelye: ...................................................................................


Közterület használat célja: ..............................................................................................


Közterület használat időtartama: .....................................................................................


Közterület használat helye: ..............................................................................................


Közterület használat nagysága (m2): ...............................................................................


Cégbírósági bejegyzés száma vagy Vállalkozói igazolvány száma:

..........................................................................................................................................Jászapáti, 200....................................................                                                                                              ....................................................

                                                                                                                   aláírásSzükséges:

- vállalkozói igazolvány vagy társasági szerződés ill. őstermelői ig.

- élelmiszer esetében ÁNTSZ engedély
[1]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.

[2]

Módosította a 26/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[3]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.

[4]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.

[5]

Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos 2006. január 1. napjától.

[6]

Módosította a 26/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos 2006. január 1. napjától.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 26/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[9]

Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos 2006. január 1. napjától.

[10]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.

[11]

Módosította a 26/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[12]

Módosította a 23/2015. (IX.30.) ÖR. Hatályos 2015. október 1. napjától.

[13]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.

[14]

Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos 2006. január 1. napjától.

[15]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.

[16]

Hatályon kívül helyezte a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.

[17]

Módosította: a 24/2000.(XI.1.) Kt. rendelet.

[18]

Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[19]

Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos 2006. január 1. napjától.

[20]

Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[21]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatálytalan 2007. március 1. napjától.

[22]

Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[23]

Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos 2006. január 1. napjától.

[24]

Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos 2006. január 1. napjától.

[25]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatálytalan 2007. március 1. napjától.


[26]

Módosította a 10/2003.(III.27.) kt. rendelet.

[27]

Hatályon kívül helyezte a 33/2005.(XII.15.) ÖR. Hatályos 2006. január 1. napjától.

[28]

Módosította a 23/2015. (IX.30.) ÖR. Hatályos 2015. október 1. napjától.

[29]

Módosította: a 24/2000. (XI.1.) Kt. rendelet.

[30]

Hatályon kívül helyzete a 19/2012. (V.21.) ÖR. Hatálytalan 2012. május 25. napjától

[31]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.


[32]

Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[33]

Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[34]

Módosította a 33/2005.(XII.15.) ÖR. hatályos 2006. január 1 napjától.

[35]

Módosította a 6/2007.(III.1.) ÖR. Hatályos 2007. március 1. napjától.

[36]

Módosította a 23/2010. (XII.16.) ÖR. Hatályos 2011. január 1. napjától.

[37]

Módosította a 26./2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!