nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-28 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


1.  § [5]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiadási és bevételi fő összeget 583.848.925 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 355.496.794 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 438.049.603 forintban állapítja meg. 

 (2) A 2018. évi költségvetés hiánya 82.552.809 forint, melyből a folyó évi hiány 82.552.809 forint.
 (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) igénybevételével és lekötött betét megszüntetésével finanszírozza.


2.  § [5]

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
 a) önkormányzat működésének támogatása    177.788.809 Ft
 b) közhatalmi bevételek    44.615.000 Ft
 c) működési bevételek     18.138.483 Ft 
 d) működési célú átvett pénzeszközök    20.851.701 Ft
 e) felhalmozási bevételek    522.000 Ft
 f) felhalmozási célú támogatások     93.580.801 Ft
 g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre 37.325.370 Ft 
 h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra 5.227.439 Ft
 i) betét megszüntetés 40.000.000 Ft
 j) irányító szervi támogatás bevétele    145.799.322 Ft
 
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) a kötelező feladatok bevételei:     583.848.925 Ft
 b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 Ft
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) működési bevételek:    484.518.685 Ft
 b) felhalmozási bevételek:     99.330.240 Ft


3.  §

(1) [5] Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
 a) működési költségvetési kiadások    304.140.290 Ft
 aa) személyi juttatások:     157.619.953 Ft
 ab) munkaadókat terhelő járulékok:     31.444.574 Ft
 ac) dologi kiadások:     93.980.499 Ft
 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     6.695.000 Ft
 ae) egyéb működési célú kiadások:    14.400.264 Ft
 b) felhalmozási költségvetés     99.330.240 Ft
 ba) beruházások, 21.466.950 Ft
 bb) felújítások      77.863.290 Ft
 c) kölcsönök     0 Ft
 d) tartalékok, pénzmaradvány      34.579.073 Ft 
 e) irányító szervi támogatás kiadása     145.799.322 Ft 

(2) [5] Az önkormányzat összesített kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai    583.848.925 Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 Ft.

(3)  [5]  A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások:

a). Informatikai fejlesztés 571.770 Ft
b). Hivatlai számítógép 479.000 Ft 
 c). Elektromos kerékpár 60.000 Ft
 d) Védőnői hálózat épület felújítás 15.618.000 Ft
 e) Petőfi utca felújítás 12.353.290 Ft
 f) Rákóczi utca felújítás 826.000 Ft
 g) Óvodai számítógép és egyéb 967.000 Ft
 h) Mobil színpadra ponyva 146.000 Ft
 i) Traktor pályázatból 16.871.950 Ft
 j) Védőnő eszköz beszerzés 1.132.280 Ft
 k) Közvilágítás lámpatest 604.000 Ft
 l) Energetikai pályázat 49.066.000 Ft
 m) Egyéb kisértékű eszközök 634.950 Ft

(4) [5] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai: 

Települési támogatás 6.695.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (12. melléklet).


4.  §
(1) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2018-ban (4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet  mutatja be.
(3) Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet  mutatja be.
(4) Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet  tartalmazza.


5.  § [5]

A költségvetési egyenleg
 a) működési cél szerint bevétel: 484.518.685 Ft
 kiadás: 484.518.685 Ft
 egyenlege: 0 Ft

 b) felhalmozási cél szerint bevétel: 99.330.240 Ft 
 kiadás: 99.330.240 Ft 
 egyenlege: 0 Ft

 A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.  §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 44,25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44,25 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.


7.  § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
 a) bevétele   186.780.296 Ft,
 b) kiadása      80.197.296 Ft


8.  § [5] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 34.579.073 Ft, a céltartalék 0 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.


2. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal  költségvetése


9.  § [5]Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 70.228.387 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)


10.  § [5] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    57.198.322 Ft
b) működési bevétel 95.224 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel    11.101.701 Ft
d) előző évi maradvány igénybevétele 1.833.140 Ft


11.  § [5] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés     70.228.387 Ft
 aa) személyi jellegű kiadások: 49.315.623 Ft 
 ab) munkaadókat terhelő járulékok 10.174.605 Ft
 ac) dologi jellegű kiadások:     10.738.159 Ft


12.  §
(1) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


3. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13.  § [5] Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 104.562.840 forintban állapítja meg.


14.  § [5] A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 88.601.000 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele 57.581 Ft,
c) intézményi működési bevétel 15.904.259 Ft


15.  § [5] A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 104.562.840 Ft
 aa) személyi jellegű kiadások:      57.188.031 Ft
 ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11.814.969 Ft
 ac) dologi jellegű kiadások:     34.479.340 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.080.500 Ft
 ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás 1.080.500 Ft


16.  §
(1) A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  18,75 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17.  §
(1) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
(2) A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
(3) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


18.  §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19.  §
(1) A képviselő-testület 2018. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
 b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
                      c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2) A képviselő-testület 2018. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottai részére havi nettó 10000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melynek közterheit az önkormányzat viseli.


20.  §
(1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2018. évre 500000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2018. évre 200 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2018. évre 500 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(4) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.


21.  § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.


5. Díjmegállapító rendelkezések


22.  §

(1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 160 forint/óra.
(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 365 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3)   A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4325 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1765 Ft/megjelenés.
(5)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 295 Ft/oldal.
(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.


6. Záró rendelkezések


23.  §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzat 2018. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2018. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.


[1] A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

[2] A 11/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. október 2-án.

[3] A 11/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. október 3-án.

[4] A 17/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. december 19-én.

[5] A 4/2019. (V. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2019. május 28-án.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
152.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!