nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:1. §  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként


                                                  6

    7.961.007 ezerFt bevétellel

    5.944.306 ezerFt kiadással,

                                       2.016.701 ezerFt költségvetési maradvánnyal

            jóváhagyja.


  1.  Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők   szerint szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadások                533.360 ezerFt,

- munkaadókat terhelő járulékok       137.409 ezerFt,

- dologi jellegű kiadások                   768.456 ezerFt,

- szociálpolitikai feladatok kiadásai       33.259 ezerFt,

- egyéb műk.célú kiadások                   56.457 ezerFt.


 (3)   Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:


- beruházási kiadások                        2.911.234 ezerFt

- felújítási kiadások                                19.350 ezerFt

- felhalm.c. Pénzeszköz átadás            158.000 ezerFt.


3. § Az önkormányzat  címek szerinti bevételi és kiadási teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben
           foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

                                          

4. § A képviselő-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben    fogadja el.


  1. §  (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek        célonkénti alakulását éves bontásban a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. Melléklet tartalmazza.6. §  Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.


7. §  A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások   mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletekben hagyja jóvá.


8. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a  7.1. tájékoztató táblában        szereplő adatok alapján  14.318.097 ezerFt-ban állapítja meg.(2) Az önkormányzat költségvetési maradványa 2.016.701 ezerFt, melynek a felosztását a
         képviselő-testület  a 6. Mellékletben elfogadta.
9. §  (1) Ez a rendeletet a kihirdetése napján lép hatályba.

       (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 17/2015.(VIII.14.), 20/2015.(IX.28.), 26/2015.(XII.10.), 4/2016.(III.3.), rendeletével módosított 2/2015.(II.18.)  rendelete.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 25. napján tartott nyílt, soros ülésén.

Győriné dr. Czeglédi Márta                                                       Dr. Voller Erika

                       polgármester                                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. május  25.

                                                                                                         Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
12.03 MB
1. melléklet
1.62 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!