nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-16 -tól
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 16.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az Étv. 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 29.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §


 1. Balatonmáriafürdő Község településfejlesztési koncepciójának (TF), integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), a településrendezési eszközeinek a Balatonmáriafürdő Településszerkezeti Terv (TSZT), az Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településképi rendelet (TR), a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a TFR és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.


 1. E rendelet alkalmazásában:


állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati szervek

                                                                                                                       

eseti partnerek: érintettség esetén a TFR. előírásainak megfelelően a területi önkormányzat, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek.


Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§


 1. Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR alapján az 1. sz. függelék táblázata tartalmazza.


 1. Az előzetes tájékoztatás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.


 1. A véleményezési eljárás során a közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határ idejéről;


 1. Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


 1. Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett és írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.


 1. Érdekképviseleti szervek, a helyi önkormányzati szervek a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, ha nincs lakossági fórum, a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül, a polgármesterhez címezve, papíralapon vagy elektronikus úton teheti meg észrevételeiket, javaslataikat.


Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§


 1. Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület külön határozattal dönt.


 1. Az eseti partnerek az előzetes tájékoztatási, és a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.


 1. Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a Polgármesterhez címzett és benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele

4.§


 1. A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TFR-ben rögzített szabályok szerint történik.


 1. A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.


 1. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.Záró rendelkezés

5.§


Ez a rendelet  2017. március 16-án lép hatályba.


Galácz György                                                                                         Mestyán Valéria

                     polgármester                                                                                             címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. március 14-énMestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Az állandó partnerek minimális tájékoztatása
15.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!