nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (V.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-18 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (V.1.) önkormányzati rendelete
Kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés és 16.§. (1) bekezdése által adott felhatalmazással élve, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §. (1) bekezdésben foglaltakra a városért tevékenykedő polgárok, közösségek munkájának elismerésére kitüntető díjat alapít, amely megnevezésére és adományozása rendjének meghatározására a következő rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Jászapáti Városért kitüntető díj


1. §


(1) Jászapáti városért” kitüntetés adományozható annak a polgárnak, közösségnek, akik a város életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.


[1](2) A díj elhunyt személy részére is adományozható (a továbbiakban: posztumusz díj).


2.§

(1) A kitüntetéssel oklevél , plekett és pénzjutalom jár. 


(2) Az oklevél 30 x 40 cm-es álló téglalap alakú. Az oklevél felső részén középen Jászapáti város címere található. Felirata: “Oklevél”. Az oklevélen található szöveg:”........ részére Jászapáti város érdekében huzamosabb időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. PH. aláírások."


(3) A plakett díszdobozban elhelyezett 9 cm átmérőjű kör alakú, bronz domborítás, amelyen a Jászapáti Városi Könyvtár homlokzata látható. A dombormű felső részén “Jászapáti”, alsó részén “Városért” felirat olvasható. A plakett hátoldalán a város címere található.


(4) A kitüntetés adományozásával:

a.) személynek: 100.000 Ft.

b.) közösségeknek:

- 20 főig 100.000 Ft.

- 20 fő felett 150.000 Ft

nettó pénzjutalom jár.


3.§

(1) Évente egy kitüntetést adományozható – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel.[2]


(2) A kitüntetés ünnepélyes keretek között augusztus 20.-án a városi ünnepségen kerül átadásra.


(3) Aki a kitüntetés odaítélése és a díj átadás között elhalálozik, a kitüntetést az egyenes ágbeli hozzátartozónak kell átadni.


(4) Kitüntetés egyénnek és közösségnek csak egy esetben adományozható.


(5) A díj abban az esetben adományozható 2 fő részére, ha az egyik kitüntetés posztumusz kerül adományozásra.[3]


(6) A kitüntetés posztumusz odaítélése esetén a 2. §-ban foglalt juttatásokat a díjat elnyerő özvegye, hiányában az örökösei veszik át.[4]


II. Fejezet

Az adományozás rendje

4.§


(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a.) Jászapáti városi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, bizottságai,

b.) a városban működő politikai pártok, társadalmi szervezetek vezetői,

c.) intézmények, gazdasági egységek vezetői

d.) Kisebbségi Önkormányzat


(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:

a.) a javasolt személy, vagy közösség adatait,

b.) tevékenységének rövid leírását,

c.) a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.


(3) A kitüntetési javaslatot minden év május 31.-ig kell benyújtani a város polgármesteréhez.[5]


(4) A kitüntetés adományozására a képviselő-testület jogosult.


5.§


A kitüntetésre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, amelyet előzetesen a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága (továbbiakban: bizottság) megtárgyal.[6]


6.§


(1) Meg kell vonni a kitüntetést attól a személytől, akit szándékos bűncselekmény

elkövetése miatt szabadságvesztés büntetéssel sújtottak.


(2) A kitüntetés visszavonásáról a képviselő-testület dönt. A döntés előtt a bizottság véleményét ki kell kérni.


III. fejezet

Vegyes rendelkezések

7.§


(1) A kitüntetett személyekről és szervekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.


(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom fedezetét az önkormányzat a polgármesteri hivatal éves költségvetésében biztosítja.


(3) A kitüntetés, illetve visszavonás tényét az önkormányzati újságban közzé kell tenni.[1]

Beiktatta a 16/2015. (VI.18.) ÖR. Hatályos 2015. június 18. napjától.

[2]

Módosította a 16/2015. (VI.18.) ÖR. Hatályos 2015. június 18. napjától.

[3]

Beiktatta a 16/2015. (VI.18.) ÖR. Hatályos 2015. június 18. napjától.

[4]

Beiktatta a 16/2015. (VI.18.) ÖR. Hatályos 2015. június 18. napjától.

[5]

Módosította a 29/2007.(XII.1.) ÖR. Hatályos 2007. december 1. napjától.  

[6]

Módosította a 16/2010.(XI.1.) ÖR. Hatályos 2010. november 1. napjától.  

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!