nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-10 - 2019-05-15
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelete
a településen történő letelepedést elősegítő támogatásról.


MÉLYKÚT  VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2017.(IV.10.) önkormányzati rendelete[1]


a településen történő letelepedést elősegítő támogatásról.


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság, valamint Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1.   §   A  rendelet célja, hogy a helyben lakást elősegítő támogatás feltételeinek, mértékének és eljárási rendjének szabályozásával, Mélykút Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) gazdasági lehetőségeivel összhangban meghatározza azon rendelkezéseket, amelyekkel az önkormányzat a közigazgatási területén letelepedni szándékozó személyeket segíti.


2. A rendelet hatálya


2.   §  A rendelet személyi hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, valamint a Mélykút közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek munkavállalóira.


3.   §  A rendelet tárgyi hatálya kizárólag Mélykút város közigazgatási területén található, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakóingatlanokra terjed ki.3. Értelmező rendelkezések


4.   §   E rendelet alkalmazásában:


 1. Munkavállaló: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 34.§ (1) bekezdésében meghatározott személy,
 2. Munkáltató: az Mt. 33. §-ában meghatározott személy.
 3. Középfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott köznevelési intézményben szerzett végzettség.
 4. [2]Hitel és pénzkölcsön nyújtása: a hitelintézetekről és a pénzügyi szolgáltatásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 40. pontjában meghatározott szolgáltatás,
 5. Hitelígérvény: a kölcsönszerződés eőre meghatározott időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó megállapodás.


II. Fejezet


A LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁSHOZ JUTÁS FELTÉTELEI


4. A letelepedési támogatásra jogosultak köre,

a támogatással érintett ingatlanok meghatározása5.  § (1) Letelepedési támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában a településen letelepedni kívánó polgárok lakhatási feltételeinek elősegítése, lakásproblémáik megoldása  céljából nyújtható a (2) bekezdésben meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén.


         (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult az a személy, aki:

 1. Mélykút város közigazgatási területén a 4. § 1. pontjában meghatározott tevékenységet végez,
 2. a kérelem benyújtásakor nyilatkozik arról, továbbá a támogatási szerződésben vállalja, hogy a támogatással érintett ingatlan tulajdonjogának megszerzésétől számított legalább 5 évig a támogatással érintett ingatlanban életvitelszerűen ott lakik, azt legalább 5 évig nem idegeníti el és nem adja bérbe,
 3. jelenlegi munkáltatójánál határozatlan idejű vagy legalább két évre szóló határozott időtartamú munkaszerződéssel rendelkezik, illetve ennek hiányában a leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a támogatást kérő személlyel ilyen szerződést kíván kötni,
 4. a munkáltató részéről legalább 100.000,- Ft összegű lakáscélú munkáltatói támogatásban részesült, ennek hiányában a leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a támogatást kérő személyt legalább ilyen összegű lakáscélú munkáltatói támogatásban részesíti,
 5. a kérelem benyújtásakor legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkezik,
 6. legalább középfokú iskola végzettséggel rendelkezik,
 7. a kérelem benyújtásának időpontjában 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik,
 8. köztartozásmentes adózónak minősül.


6.   §  (1) A letelepedési támogatás Mélykút város közigazgatási területén belül a legalább víz- villany- és útcsatlakozással ellátott

 1. önálló helyrajzi számon nyilvántartott legfeljebb 80 m2 alapterületű új lakás, illetve legfeljebb 180 m2 alapterületű új családi ház építéséhez (továbbiakban együtt: új lakóingatlan),
 2. legfeljebb 80 m2 alapterületű használt lakás vagy legfeljebb 180 m2 alapterületű használt családi ház vásárlásához (továbbiakban együtt: használt lakóingatlan),
 3. olyan közművesített családi ház vásárlásához, amely lebontásra ítélt, és az épület elbontását követően a terület építési telekként szolgál,
 4. családi ház bővítéséhez (bővítés utáni alapterület legfeljebb 180 m2), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti felújításához.

nyújtható, feltéve, hogy a támogatást kérő személy az ingatlanban legalább 50% tulajdoni hányaddal rendelkezik és a fennmaradó tulajdoni hányaddal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója rendelkezik.

      (2) Használt lakóingatlan vásárlása esetén akkor nyújtható támogatás, ha a lakóingatlan együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett,
 2. per-, teher- és igénymentes vagy a lakóingatlant a tulajdonosa a vételárból tehermentesíti és ennek kötelezettségét az adás-vételi előszerződésben vagy adás-vételi szerződésben (továbbiakban együtt: adás-vételi szerződés) rögzítik,
 3. beköltözhető vagy 180 napon belül beköltözhetővé tehető,
 4. állaga alapján legalább 25 évig fenntartható.


7.    §  Nem részesülhet letelepedési támogatásban az a személy, aki

 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozótól vásárol ingatlant,
 2. aki a kérelem benyújtásakor a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette,
 3. akinek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója már részesült az önkormányzattól letelepedési támogatásban.


5. A támogatás fedezete, összege és folyósítása


8.   § A letelepedési támogatás fedezete a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat.


9.   § (1) A letelepedési támogatás összege – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 500.000.- Ft.

        (2) Amennyiben az ingatlan vételára az 1.250.000,- Ft-ot nem haladja meg, a támogatásként nyújtott összeg az adás-vételi szerződésben rögzített vételár 40%-a.


[3]10.   § A támogatás összegének folyósítása a támogatott személy bankszámlájára való utalással történik az önkormányzat és a támogatott személy között létrejövő támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül, feltéve, hogy 5. § (2) bekezdés d) pontjában megjelölt munkáltatói támogatás folyósítása megtörtént, és ennek ténye hitelt érdemlően bizonyításra került, továbbá a támogatott személy a vételár támogatásokon felüli részét, illetve hitel és pénzkölcsön nyújtása szolgáltatás igénybevétele esetén a pénzintézet által nyújtott hitel és pénzkölcsön felüli részét kiegyenlítette az eladó felé, és ennek tényét hitelt érdemlően bizonyítja.


III. Fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


6. A támogatás odaítélésének rendje


11.   § (1) A letelepedési támogatás iránti kérelem

 1. új lakóingatlan építése esetén legfeljebb az ingatlan használatbavételéig,
 2. használt lakóingatlan vásárlása esetén legfeljebb a szerződéskötést követő 180 napig,
 3. családi ház bővítése, felújítása esetén a bővítés, felújítás megkezdéséig

az e célra rendszeresített formanyomtatványon, a (2) bekezdésben meghatározott mellékletekkel együtt folyamatosan nyújtható be a Polgármesteri Hivatalhoz.

        

         (2) A kérelemhez mellékelni kell:

 1. a személyi adatok igazolására vonatkozó dokumentumokat,
 2. teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozat a rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségvállalásokról,
 3. a jelenlegi munkáltatónál fennálló határozatlan idejű vagy legalább két évre szóló határozott időtartamú munkaszerződést, illetve ennek hiányában a leendő munkáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezővel ilyen szerződést kíván kötni,
 4. a munkáltató igazolását arról, hogy kérelmező részéről legalább 100.000,- Ft összegű lakáscélú munkáltatói támogatásban részesült, vagy a leendő munkáltató nyilatkozatát arról, hogy a támogatást kérő személy részére ilyen támogatást fog nyújtani,
 5. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiállított okirat a 180 napos folyamatos biztosítási jogviszony meglétéről,
 6. iskolai végzettség igazolására: bizonyítvány(ok) egyszerű másolata,
 7. 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 8. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított okirat a köztartozásmentesség igazolásáról,
 9. lakóingatlan építése, továbbá bővítése esetén jogerős építési engedély másolata, vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a bejelentés másolata,
 10. használt lakóingatlan vásárlása esetén az ingatlan adás-vételére vonatkozó szerződés,
 11. lakás felújítása esetén előzetes költségbecslés,
 12. [4]hitel és pénzkölcsön nyújtása szolgáltatás igénybevétele esetén a pénzintézet által kiállított hiteligérvényt.


12.    §  A Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa a kérelmet és mellékleteit megvizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy a kérelmező a kérelmet nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy hiányosan nyújtotta be, legfeljebb 15 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel őt.


13.   §  A Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoportja a kérelem beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén annak teljesítésétől számított 15 napon belül ellenőrzi közművek meglétét, a támogatási cél valós műszaki tartalmát és annak megvalósíthatóságát, a 6. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel fennállását és megállapításait a helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyvben rögzíti. A helyszíni szemléről készített jegyzőkönyv az előterjesztés kötelező mellékletét képezi.


14.    §  A Képviselő-testület a  helyszíni szemlét követő 60 napon belül dönt a kérelemről.


15.    §  A kérelmet el kell utasítani, amennyiben az

 1. a kérelmező a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak az abban meghatározott időpontig hiánytalanul nem tesz eleget, vagy
 2. a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvben foglaltak alapján a támogatással érintett ingatlan nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek.


7. A támogatási szerződés


16.   §  (1) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 1. a szerződő felek pontos megnevezését, azonosításra szolgáló adatait,
 2. a döntéshozó megnevezését, a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,
 3. a támogatással érintett ingatlan azonosító adatait,
 4. a támogatás összegét és jogcímét,
 5. a támogatás folyósításának határidejét,
 6. a támogatással való elszámolás módját és az elszámolás határidejét,
 7. a támogatott hozzájárulását az elidegenítési tilalom és jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez,
 8. [5]a támogatott kötelezettségvállalását, hogy a támogatási szerződés megkötésével, valamint az elidegenítési tilalom és jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésével, és annak későbbi módosításával, törlésével járó költségeket viseli,
 9. a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
 10. a szerződéskötés helyét, idejét, az érintettek aláírását.

          (2) A támogatási szerződés aláírására az önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult.


IV. Fejezet

A SZERZŐDÉSSZEGÉS


8. A szerződésszegés esetei


17.  § A támogatásban részesített fél szerződésszegést követ el az alább felsorolt esetek valamelyikének megvalósításával:

 1. a támogatásban részesített fél valótlan adatok közlésével, megtévesztés útján jutott a letelepedési támogatáshoz,
 2. a letelepedési támogatást a támogatásban részesített fél nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,
 3. a támogatásban részesített fél a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű lakás/ családi ház vásárlására, építésére, bővítésére fordította,
 4. a támogatásban részesített fél a támogatás nyújtását követő 5 éven belül elköltözik Mélykútról,
 5. a támogatásban részesített fél a támogatással érintett ingatlan tulajdonjogának megszerzésétől számított 5 év alatt a támogatással érintett ingatlant elidegeníti, lebontja vagy bérbe adja,
 6. a tervezett építkezés meghiúsul.


9. A szerződésszegés jogkövetkezménye


18.  § (1) Szerződésszegés esetén – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltekintve - a megítélt letelepedési támogatás összegét az igénybevétel napjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

           (2) Az (1) bekezdés szerinti visszafizetésről a Képviselő-testület dönt.

          (3) Amennyiben a támogatásban részesített fél munkahelyét önhibáján kívül veszti el és emiatt nem tudja a 5. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeket teljesíteni, a Képviselő-testület – mérlegelési jogkörben – a letelepedési támogatás visszafizetésétől eltekinthet.


V. FEJEZET


A TÁMOGATÁSSAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK


19.  § (1) A támogatás felhasználására építés, bővítés esetén legfeljebb 2 év, használt lakóingatlan vásárlása esetén legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.

             (2) A támogatással a támogatási célt alátámasztó számlák, vagy szerződés benyújtásával kell elszámolni.

            (3) [6]

VI. FEJEZET

Záró rendelkezés


20.   §   A rendelet 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.Mélykút, 2017. március 28.            Kovács Tamás                                                         Vargáné dr. Egyed Ilona

               polgármester                                                                       jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Mélykút, 2017. április 10.


                                                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző[1]

A rendelet szövegét a 14/2017 (X.9.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017. október 10-től

[2]

A 4. és 5. pont szövegét a 14/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a állapította meg.

[3]

A § szövegét a 14/2017 (X.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 10-től

[4]

Az l. pont szövegét a 14/2017.(X.9.) önkormányzati rendelet állapította meg.

[5]

A pont szövegét a 14/2017 (X.9.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 10-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 14/2017 (X.9.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. október 10-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!