nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1991. (X.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:1991-10-10 - 2017-10-20
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1991. (X.10.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.

1.§


(1) A helyi népszavazásban az a személy vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson Jászapáti város közigazgatási területén választójogosultsággal rendelkezik.

(2) A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ügyben, továbbá önkormányzati rendelet megerősítésére rendelhet el helyi népszavazást.

(3) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni az alábbi kérdésekben:

a.) községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése,

b.) közös képviselő-testület alakítása, a közös képviselő-testületből való kiválás.

(4) Nem rendelhető el népszavazás:

- a költségvetésről való döntésre,

- a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában,

- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti és működési, személyi kérdésekben, a képviselő-testület feloszlatásának a kimondásáról.


2.§


(1) Helyi népszavazás kiírását a helyi települési képviselők legalább egynegyede, a képviselő-testület bizottságai, a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei, valamint a választásra jogosultak legalább 15 %-a kezdeményezhetik.

(2) Abban az esetben, ha a választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezi a város polgármesterénél a helyi népszavazás kiírását, a képviselő-testület köteles kitűzni a népszavazást.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a képviselő-testület legközelebbi ülésén, de legkésőbb egy hónapon belül a határoz a helyi népszavazás kiírásáról.

(4) A népszavazást a képviselő-testület döntésétől számított két hónapon belül kell megtartani.


3.§


(1) A népszavazás eredménye a képviselő-testületre nézve kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet.

(2) Eredménytelen népszavazás esetén ugyanabban a kérdésben egy éven belül ismételt népszavazást nem lehet kiírni.

4.§


(1) Helyi népszavazás ügyében aláírást gyűjteni a települési önkormányzat jegyzője által - az átadást követő három napon belül - hitelesített ív másolatán lehet, amelyen fel kell tüntetni a szükséges aláírások számát.

(2) Helyi népszavazás kezdeményezése esetén minden aláírást gyűjtő ívnek azonos

módon kell tartalmazni:

a.) a népszavazásra bocsátandó kérdést (kérdéseket),

b.) az aláíráshoz szükséges rovatokat (olvasható név és lakcím, aláírás, személyazonosító).

(3) Meg kell tagadni az aláírást gyűjtő ív hitelesítését, ha:

a.) a megfogalmazott kérdésben helyi népszavazás nem írható ki,

b.) a gyűjtőív nem felel meg a 4.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontjában foglaltaknak.

(4) Aláírást gyűjteni az aláíró ívek hitelesítésétől számított legfeljebb harminc napig lehet.

Az aláírt ívek legkésőbb az ezt követő nyolcadik napon adhatók át a polgármesternek.


5.§


(1) Ha az aláírásgyűjtés eredménytelen, a képviselő-testület a népszavazásra irányuló kezdeményezést elutasítja.

(2) Az aláírásgyűjtés mindaddig nem minősül eredménytelennek, amíg a figyelembe vehető aláírások száma a választópolgárok számának 15 %-a alá nem csökken.


6.§


(1) A helyi népszavazás:

a.) érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott és

b.) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

(2) Érvénytelen a szavazat akkor, ha azt nem hivatalos szavazólapon adták le, vagy amelyből nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a választópolgár akarata a választáskor mire irányult.


6/A.§[1]


(1) A helyi népszavazás lebonyolításáról a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló törvénynek a választók nyilvántartásáról, a szavazókörökről, a választási szervekről, a szavazásról szóló rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a helyi népszavazás kiírásakor az önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló törvényben előírt határidőktől, határnapoktól eltérhet.

(3) A helyi népszavazás eredményéről a választási bizottságnak a képviselő-testületet tájékoztatni kell.7.§


(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Népi kezdeményezéssel a polgármesternél a választópolgárok legalább 10 %-a élhet. Ebben az esetben a képviselő-testület köteles megtárgyalni a benyújtott indítványt.

(3) A népi kezdeményezéssel kapcsolatos eljárási szabályok lényegében megegyeznek a népszavazással kapcsolatos eljárási szabályokkal.


8.§


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Kelt: Jászapáti város Képviselő-testületének 1991. október hó 10. napján tartott ülésén.
Török Sándor sk.                                                               Dr. Mihályi István sk.

polgármester                                                                                     jegyző[1]

Módosította a 12/1995.(VI.15.) ör.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!