nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 3/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-15 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 3/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Házasságkötés szabályai

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.törvény 93.§(2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Somberek község közigazgatási területén hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésekre terjed ki.


A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés


2.§ (1) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díjköteles, és kérelemre engedélyezhető. A díj összegét az 1.számú melléklet tartalmazza.


(2) A házasság megkötésének törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik. 


(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.


(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyezi, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül, és az anyakönyvi iratok védelme biztosított.


(5) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél. A díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére a döntés közlésével egyidejűleg vissza kell utalni.


(6) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, melynek eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.


A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés


3.§ (1) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjköteles, melynek összegét az 1.számú melléklet tartalmazza.


(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.


(3) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani. A kérelem jogerős elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére a döntés közlésével egyedejűleg vissza kell utalni.


(4) A 2010.évi I.tv. 27.§(2)bek. meghatározott napokon házasságkötés nem engedélyezhető.


(5) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjat e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.


Együttes kérelem


4.§ Hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés tárgyában előterjesztett kérelem (együttes kérelem) esetén a díj külön-külön fizetendő.


Az anyakönyvvezető díjazása


5.§ Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott mértékű szabadidő vagy eseményenként az 1.számú melléklet szerinti díjazás illeti meg.


Értelmező rendelkezések


6.§ Jelen rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiségnek minősül: a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal  (Kossuth Lajos utca 111.) Tanácskozó terme,, Művelődési Ház 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 113/A.  

b.) hivatali munkaidőben történő házasságkötés az, amely hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13 óra közötti időszakban kezdődik és fejeződik be.


Záró rendelkezések


7.§ (1)  E rendelet a 2017. április 15. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  a 2/2011.(IV.04.)önkormányzati rendelet.Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                         Csoboth Tamás

            jegyző                                                                                    polgármester


Jelen rendelet Sombereki Közös Önkormányzatik Hivatal hirdetőtábláján 2017. április 07. napján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.Somberek, 2017. április 07.

                                                                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
176.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!