nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-09 - 2017-12-31
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról


(Egységes szerkezetbe foglalva, és lezárva 2017. május 03.)Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. § Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete illetékességi területén jelen rendeletével az alábbi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) telekadó,

            c) magánszemély kommunális adója,

            d) helyi iparűzési adó.


  1. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. üzleti célt szolgáló épület, telek: olyan épület, telek, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel,- nyereség,- jövedelemszerzés érdekében használja, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.

2.[1], [2]

3.[3], [4]


  1. Építményadó


3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


4. § Az adó évi mértéke 500 forint/m2.


5. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően, mentes az adó alól:

            a) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás,

b) az üzleti célt nem szolgáló, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület közül a garázsnak, gépjárműtárolónak, pincének, présháznak, gazdasági épületnek minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész.  1. Telekadó


6. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


7. § Az adó évi mértéke:

                        a) 1500 m2-ig 10 forint/m2,

                        b) 1501 - 3000 m2- -ig 2 forint/m2,

                        c) 3000 m2 feletti területrészre 0 forint/m2,


8. § A beépített belterületi földrészlet esetén a telekadóból 50% kedvezmény illeti meg Balatonszabadi településen állandó lakóhellyel, vagy telephellyel rendelkező adózót.


  1. Magánszemély kommunális adója


9. § Az adó évi mértéke adótárgyanként:

a) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás esetén: 28 500 forint,

b) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló belterületi, zártkerti és külterületi egyéb nem lakás céljára szolgáló (gazdasági) épület – pince, présház – esetén: 8 000 forint,

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga esetén: 8 000 forint.


10. § A 9. § a) pontjában meghatározott adóból adókedvezmény illeti meg azt a lakás tulajdonjogával illetve vagyoni értékű jogával rendelkező adóalanyt, aki az adóév első napján a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkezik Balatonszabadi Községben. Az adókedvezmény évi mértéke lakásonként 20 500 forint.

     

11. § Mentes az adó alól:

            a) a Htv. 24. §-ában meghatározott adóalany, az adótárgya tekintetében, az alábbi kivételekkel:

                        aa) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás,

ab) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló belterületi, zártkerti és külterületi egyéb nem lakás céljára szolgáló épület közül a pincének, présháznak minősülő, vagy ilyenként feltüntetésre váró (gazdasági) épület, épületrész,

                        ac) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.


  1. Helyi iparűzési adó


12. § (1)[5] Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3 500 forint.


12/A.[6] § (1) Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


(2)-(9) [7]


  1. Záró rendelkezések


13. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


14. §    (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a helyi adókról szóló 14/2015.(VIII.24.) önkormányzati rendelete.


(3) E rendelet hatályba lépését megelőző, korábban keletkezett adókötelezettségekre, az adókötelezettség keletkezésekor hatályos rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

14/A.§ [8], [9] 


Balatonszabadi, 2015. november 27.
           dr. Töpler Eszter                                                  Király Kálmán

                 jegyző                                                           polgármester    
Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. május 2. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.                                                                                   dr. Töpler Eszter

                                                                                               jegyző

 1. melléklet a 21/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelethez[10], [11]
2. melléklet a 21/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelethez[12], [13]


[1]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[3]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[5]

Módosította a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[6]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[8]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[10]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[12]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
21/2015.(XI.26.) a helyi adókról egységes
135 KB
21/2015.(XI.26.) a helyi adókról egységes
70.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!