nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-30 -tól
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról


Mernye Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról


 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


Mernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye  32.  cikk (1) bekezdés a.) és h.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. §. (1) bekezdés  13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. ( a továbbiakban: Htv)  törvény    1. §.  (1)  és a 6. §-ban  kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


 1. §.


Az adókötelezettségre, az adó alanyára, az adó kötelezettség keletkezésére, megszűnésére és az adó alapjára vonatkozóan a    Htv.   35. §. -  39/B §. –aiban   foglaltak   az   irányadóak.


Az adó mértéke


 1. §.


(1)Az  állandó  jelleggel  végzett  iparűzés i tevékenység  esetén  az  adó  évi  mértéke  az  adóalap  2 %-a.


(2)Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  végzése  esetén  az  adó mértéke:


-az  1990. évi C. törvény  37. §. (2) bekezdésének  a.) és b.) pontja szerinti tevékenység- végzés után       naptári naponként 1.000,-Ft.


Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése


 1. §.


Az   adóelőleg   megállapítására  és  az  adó  megfizetésére   a Htv.  41.  §. és a 42. §- aiban foglaltak az irányadóak.


 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 1. §. 1. Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény  és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit  kell alkalmazni.
 2. E rendelet 2014. szeptember 30.  napján lép hatályba.
 3. A rendelet kihirdetéséről az SzMSz előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző  gondoskodik.
 4. E rendelet hatálybalépésével  egyidejűleg hatályát veszti Mernye község helyi iparűzési adóról szóló 25/2004.(XII.31.) önkormányzati rendelet.Mernye, 2014. szeptember 15.


  


                                      Kisfalusi András                                                  Göndöcs Edina

                                      polgármester                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve:


Mernye, 2014. szeptember 30.


                                                                                                                      Göndöcs Edina

                                                                                                                         jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!