nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2016(II.22.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Görcsönydoboka Község Képviselő-testületének 1/2016(II.22.)önkormányzati rendelete
Görcsönydoboka Község 2016. évi költségvetéséről


Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében  - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló  2011. évi  CLXXXIX. tv  23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1)f. bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


1.§ A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban:

Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a

bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő

korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) Költségvetési tv.: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi

C. törvény

c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.

rendelet

g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet


A rendelet hatálya


3.§ (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


4.§ A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2016. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1/A-3/D mellékleteinek szerkezetében és a 4.-15. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2016. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2015. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.5.§ (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.


(2) Az Áht.23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 3. számú mellékletei

b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú mellékletei tartalmazzák.6.§(1) A rendelet a helyi önkormányzat és szakfeladatai költségvetését az Áht. 23.§(2)b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.


(2) Közösen fenntartott intézmények:


a) Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét az 1.számú függelék, bevételeit és kiadásait bontásban a 2.számú függelék,

b) a Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. sz. függelék, kiadásait és bevételeit bontásban a 4. sz. függelék

c) Sombereki Óvoda mérlegét az 5. sz. függelék, költségvetési bevételeit és kiadásait bontásban a 7. sz. függelék mutatja be tájékoztató jelleggel.


(3) Képviselő-testület a közösen fenntartott intézmények költségvetését a 2/2016.(I.26.)határozatával fogadta el.7.§ A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2016. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., 3. és 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.8.§ (1) A Képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatait a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2016. évben működési és beruházási hitellel nem rendelkezik.


9.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekttel nem rendelkezik. Pályázat esetén a költségvetési rendeletét módosítja.


10.§ Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a szakfeladatok engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül az Ávr. 24.§ (3) bekezdése szerint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.


11.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2016. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza. A 6.melléklet a 2016. évi támogatások kiadásait célonkét tartalmazza.


12.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 12. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.


13.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.


A költségvetés bevételei és kiadásai


14.§ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:


    53 614 ezer Ft költségvetési bevétellel

           72 494 ezer Ft költségvetési kiadással

           99 368 ezer Ft finanszírozási bevétellel

           80 488  ezer Ft finanszírozási kiadással  állapítja meg.15.§ (1)A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 3. sz. melléklete tartalmazza.


(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2016. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. sz. melléklet részletezi.


(3) Sombereki Óvoda 2016. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait tagintézményenként a 6. sz. függelék tartalmazza tájékoztató jelleggel.16.§ A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 3. számú melléklet szerint:


     135 960 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:

16 581 ezer Ft személyi juttatással

  3 304 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

14 953 ezer Ft dologi kiadással

     952 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

  5 162 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

14 520 ezer Ft általános tartalék

80 000 ezer Kincstárjegy vásárlás

    488 ezer forint 2016. évi előleg visszakönyvelése


 17 022 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

   3 244 ezer Ft beruházási célú kiadással

   9 804 ezer Ft felújítási célú kiadással

   3 402 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

      572 ezer Ft céltartalékkal      állapítja meg.


17.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és szakfeladatai kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 1.,3, 6., sz függelék szerint, valamint a közösen fenntartott költségvetési szervek támogatását a 10. sz. melléklet állapítja meg.18.§ (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a.) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

b.) a beruházási kiadásokat beruházásonként e rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai


19.§ (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).


(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.


(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.


(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c. B4 működési bevételek,

d. B5 felhalmozási bevételek,

e. B6 működési célú átvett pénzeszközök,

f. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.


(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.


(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.


(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.20.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3)bekezdésben foglalt eltérés szerint. .


(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.


(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.


(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata

- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.21.§ Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51.§ (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.


22.§ (1) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának 2016. évi összege: 38.650.-Ft.


(2) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 200.000.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000.-Ft/év.
23.§ A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyed évenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.


24.§ A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.


25.§ A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.26.§ Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.27. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.


28.§ Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.


29.§ (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.


(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.


(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.


30.§ (1) Az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.


(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.31.§ A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.


32.§ Az önkormányzat a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.33.§ (1) Ha a helyi Önkormányzat 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.


(3) A (2)bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.34.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.


(2) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a segélyek előirányzataira.


(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.


35.§ A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések


36.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                                                      Troszt József

            jegyző                                                                                                 polgármester 


Záradék:

Jelen rendelet 2016. február 22. napján Görcsönydoboka községben a helyi hirdetőtáblán keresztül kihirdetésre került.


Görcsönydoboka, 2016. 02. 22.                                             Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző   Csatolmányok

Megnevezés méret
4. melléklet
15.74 KB
5. melléklet
12.31 KB
6. melléklet
9.83 KB
7. melléklet
8.02 KB
8. melléklet
12.9 KB
9. melléklet
12.08 KB
10.melléklet
18.5 KB
11. melléklet
21.73 KB
12. melléklet
29.29 KB
6. függelék
30.15 KB
1.melléklet
32.25 KB
2. melléklet
24.5 KB
3.melléklet
212.42 KB
1. függelék
27.96 KB
2. függelék
58.1 KB
3. függelék
25.5 KB
4. függelék
40.94 KB
5. függelék
41.57 KB
7. függelék
77.91 KB
1. melléklet
384.85 KB
3. melléklet
592.44 KB
4. melléklet
339.76 KB
6. melléklet
276.56 KB
10. melléklet
276.36 KB
1. függelék
370.79 KB
3. függelék
375.49 KB
5. függelék
365.79 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!