nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 8/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-02 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 8/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairólMikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

8/2015. (II.27.) számú rendelete


a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairólMikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közterületek elnevezéséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól a következő rendeletet alkotja:


  1. A Rendelet célja


1.§


Mikepércs község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


  1. Értelmező rendelkezések


2.§


     E rendelet alkalmazásában:

Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja.


3. A közterületek elnevezésének általános szabályai


3.§


(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú, és a lakónépességet nem érintő dűlőutakat. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

  (2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


4.§


(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Mikepércs község történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen.

(3) Közterületet személyről, történelmi eseményről, földrajzi névről, tárgyról, állatról, növényről, vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és/vagy

b) élete, munkássága valamely módon Mikepércshez kötődik.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.


4. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai


5.§


(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti:

a) polgármester

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Mikepércs község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Mikepércs község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

6.§


(1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján közzé kell tenni.

(2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül megszűnik.

(3) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket az Mikepércsi Polgármesteri Hivatal vezeti.


5. A házszámozás rendjének megállapítása


7.§


(1) A névvel ellátott közterületen a beépített építési telkeket házszámmal kell, a beépítetlen építési telkeket házszámmal lehet ellátni.

(2) A házszám arab egész szám.

(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok) az ABC betűjének alátörésével.

(4) Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab számokkal történik.

(5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.


6. Eljárási szabályok


8.§


Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.9.§A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.10.§


(1) A rendelet 2015. március 02-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Mikepércs, 2015. február 27.


  Tímár Zoltán sk.                                         ph.                   dr. Vántus Tamás sk.

    polgármester                                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 27.


                                                                                                  dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!