nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.6) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Pénzügyi, Humán és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, alapelvek, a rendelet hatálya


1. §


(1) Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást.


2. §


A város minden polgárának és közösségének joga, hogy

(1) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,

(2) igénybe vegye az önkormányzat által támogatott Dunavecsei Művelődési Ház által nyújtott szolgáltatásokat,

(3) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi-művelődési céljainak megvalósítása érdekében, az önkormányzat közművelődési intézményétől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.


3. §


E rendelet hatálya kiterjed:

 1. a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi személyekre,
 2. az Önkormányzat által alapított Dunavecsei Művelődési Házra (a továbbiakban:  művelődési ház), a közművelődési feladat célját szolgáló épületekre, közösségi színtereire és azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire;
 3. a Képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai


4. §


(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról az alábbi formákban és módon gondoskodik:


a) megszervezi a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közműv.tv.). 76. § (3) bekezdés a) és d) pontjaiban, valamint a (4) bekezdésében felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat,


b) szervezi és támogatja a kulturális programokat,


c) támogatja a település közigazgatási területén lévő közművelődési tevékenységet.


(2) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek közösségének joga, hogy


a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, így igénybe vegye az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket,


b) közösségi művelődési jogait érvényesítse,


c) művelődési céljainak megvalósítása céljából az önkormányzat közművelődési intézményeitől színteret, szakmai segítséget kapjon.


3. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának módja, formája


5. §


Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa alapított Dunavecsei Művelődési Ház   útján látja el, melyet a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet figyelembevételével működtet.


6. §


(1) Az Önkormányzat a Polgármester, az Alpolgármester, a közművelődéssel foglalkozó Bizottság útján gondoskodik a város közművelődési feladatainak koordinálásáról.

(2) A művelődési ház tevékenységét szakmailag önállóan látja el. Tárgyév október 15-ig elkészíti a következő évre szóló munkatervét - mely tartalmazza a szolgáltatási tervet a képzési és beiskolázási tervet is - és október 31. napjáig jóváhagyásra benyújtja az önkormányzatnak. Tevékenységéről évente szakmai beszámolót készít és azt a tárgyévet követő év február 28. napjáig megküldi az önkormányzatnak.


7. §


(1) A Dunavecse, Fő út 35. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület közművelődési célt szolgáló épület közművelődési célra vehető igénybe.

(2) Az épületben az alapító okiratban rögzített feladatok ellátásán kívül a közművelődési törvény és a helyi közművelődési rendelet céljaival egyező közművelődési igényekre szolgáltatások kínálhatók amennyiben azokra a lakosság igénye megvan és az épület és a szolgáltatások az épület minél színvonalasabb és gazdaságosabb üzemeltetésével összeegyeztethetők.


8. §


(1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:


 1. az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit;


 1. települési székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetet;


 1. nemzetiségi önkormányzat.


(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.


(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben szereplő intézményekkel és szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.


(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó alapítványt hozhat létre, illetve fontos közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogathat.


9. §


Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak tervezésében, megvalósításában és  értékelésében kiemelten bevonandó intézmények és szervezetek:

 1. Vikár Béla Könyvtár
 2. Gróf Teleki József Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégiuma,
 3. Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola
 4. Vikár Béla Női Kar,
 5. Gyöngyvirág Néptánccsoport,
 6. Kék Duna Népdalkör
 7. Danubia Vox Vegyeskar
 8. 7TV Reflex Szövetkezet
 9. Levendula Néptánccsoport
 10. Petőfi Baráti Társaság
 11. Dunavecsei Városfejlesztő Közösségi Egyesület
 12. Vecsei Színjátszók
 13. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
 14. Új Remény Egyesület

10. §


Az Önkormányzat a helyi sajtó útján is tájékoztatja a város lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy

 1. a közművelődési programokat ismertesse a helyi újságban (Dunamellék), a város hivatalos honlapján (www.dunavecse.hu)
 2. az önkormányzati fenntartású intézmények, a művelődési ház a programjaikat a város hivatalos honlapján, plakátokon, saját intézményi és önkormányzati hirdetőtáblákon és szórólapokon is közzé tegyék.

4. A közművelődési feladatellátás helyi intézmény struktúrája


11. §


A művelődési ház az alapító okiratban foglaltak keretén belül:

(1) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében

 1. a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
 2. a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
 3. fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.(2) Városi szintű közösségi – közéleti feladatai:

 1. Szervezi és rendezi Dunavecse Város évi rendezvényterve szerinti programokat, nemzeti, állami és Önkormányzati ünnepeket.
 2. Az Önkormányzati egyéb rendezvényeinek szervezése,
 3. Közreműködik az Önkormányzat és a civil szervezetek közös rendezvényeinek lebonyolításában
 4. a városban élő lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához színtér biztosítása,
 5. kulturális értékek közvetítése,
 6. a város közművelődési, közösségi igényeinek szolgálata,
 7. befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáló, szolgáltató szerepénél fogva ösztönzi, kezdeményezi a lakosság szerveződéseit, lehetőséget biztosít értékeik bemutatására,
 8. társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőségek biztosítása,
 9. közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr alkotóműhelyek működésének segítése, az önmegvalósítás, az alkotókedv felkeltése és fejlesztése, klubok, szakkörök létrehozása és fenntartása az életkori sajátosságok és eltérő érdeklődési körök figyelembe vételével,
 10. teret, lehetőséget ad művelődési, közérdekű, közhasznú közösségek, csoportok alakulására, működésére.


(3) A lakosság mindennapi életét segítő, életminőséget javító feladatai:

 1. személyiségfejlődést elősegítő művészeti tevékenységek, rendezvények működtetése, kikapcsolódási igények kielégítése, művészeti alkalmak, szórakoztató rendezvények szervezése,
 2. új ismereteket adó, képességeket feltáró, esztétikai érzéket fejlesztő formák működtetése.


(4) Társadalmi – közéleti feladatai:

 1. művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények művelődési tevékenységéhez szükséges helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi kiépítése,
 2. a helyi társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek támogatása,
 3. a város társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása, együtt-működés az aktuális program szervezőivel,
 4. együttműködés a különböző intézményekkel, társadalmi, polgári szervezetekkel.


(5) Egyéb, egyedi művelődési formákat szervező feladatai:

 1. kulturális értékközvetítőként a hagyományok, a művészeti alkotások bemutatása és befogadásának elősegítése, időszakos kiállítások szervezése,
 2. nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése,
 3. szórakoztató és kikapcsolódást biztosító programok kínálata,
 4. a helyi szellemi tőke ápolása, gyarapítása, közkinccsé tétele.
 1. Működteti és felügyeli a Helytörténeti Gyűjteményt (Petőfi tér 1.) és az Árpádkori Témaparkot (Dunavecse 549 hrsz.)

5. A közművelődési feladatok finanszírozása


12. §


(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátását a Közműv.tv. 89-92.§-ában foglalt alapelvek és források figyelembevételével finanszírozza.(2) A finanszírozás forrásai a következők:

 1. központi költségvetési támogatás
 2. helyi önkormányzati támogatás,
 3. pályázatok,
 4. az intézmények működési bevételei,
 5. támogatók felajánlásai,
 6. a tevékenységben résztvevők saját ráfordításai.


(3) Az Önkormányzat közvetlenül a közművelődési intézmény költségvetésén keresztül támogatja azokat a szakköröket, klubokat, amatőr művészeti csoportokat, egyéb civil szervezeteket, amelyek heti vagy havi rendszerességgel folytatják tevékenységüket, és amelyek tevékenysége beilleszthető a jelen rendeletben felsorolt közművelődési feladatok körébe.


(4) Az Önkormányzat a költségvetésében meghatározott kereteken belül finanszírozza a rendezvényeinek, ünnepségeinek költségét.


(5) Az Önkormányzat részben támogatja az alábbi közművelődési tevékenységeket:

 1. nemzetiségi önkormányzatok
 2. karitatív célú szervezetek jótékonysági rendezvényei
 3. helyi, egyházi szervezetek alkalmi rendezvényei
 4. civil szervezetek (nyugdíjasok, nagycsaládosok, sportegyesületek stb.) rendezvényei

(6) Az (5) bekezdésben felsoroltak a megjelölt esetekben térítésmentesen vehetik igénybe a Művelődési Ház közösségi helyiségeit és szakmai segítségét.


(7) Költségtérítés mellett vehetők igénybe a Dunavecsei Művelődési Ház helyiségei az alábbi esetekben:

 1. költségtérítéses tanfolyamok;
 2. bálok, lakodalmak, zenés rendezvények, táncmulatság;
 3. magánrendezvények;
 4. kereskedelmi célú vállalkozások részére bérbeadás.


(8) A (7) bekezdésben szereplő térítési díjat a Képviselő-testület határozatával állapítja meg.


(9) A Képviselő-testület évente költségvetési rendeletében határozza meg a civil szervezetek támogatására fordítható keretet, és határozatával határozza meg, hogy mely szervezeteket, művészeti csoportokat, milyen mértékben támogat.


(10) A közművelődési intézmény vezetője felelős azért, hogy a közművelődési tevékenység pénzügyi-technikai feltételeinek javítása érdekében pályázatokat nyújtson be, figyelemmel kísérje az ott működő közösségek pályázati lehetőségeit, szponzorokat szerezzen.


13. §


(1) A feladatellátás pénzügyi szükségletét, beleértve a kiadást és a bevételt, az intézmények költségvetésükben tervezik meg.

(2) A kiadás és a bevétel különbözetét az Önkormányzat a feladat ellátásához szükséges összegben támogatásként folyamatosan biztosítja.

(3) A működési kiadásokon felül a felújításokra az Önkormányzat költségvetésében fedezetet biztosít.


6. Záró rendelkezések


14. §


(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nyilvános könyvtári ellátással és helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatellátás megállapításáról szóló 18/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet.                              


                                   Vörös Sándor                                     Nagy Erzsébet

                                            Polgármester                                          jegyzőZáradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2018. december 12-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. december 13-án.


                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                               Jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!