nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-02
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeleteknek a 2020. évi költségvetést megalapozó módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.     a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ében foglalt felhatalmazás alapján,
2.     a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
3.     az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva,
4.     Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
5.     a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése és 41. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében,
6.     az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében,
7.     az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján,
8.     az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában rögzített feladatkörében
9.     a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
10.     az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásai alapján
a következőket rendeli el:


2.    Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.     § 
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


5.    A temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.     § 
(1) A temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelet 14. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[14. §    A köztemetőben gépjárművel csak ]
a) a búcsú és a halottak napja előtti 6 napon, búcsú és a halottak napján, búcsút és a halottak napját követő 6 napon nyitvatartási időben
[szabad közlekedni.]
(2) A temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A köztemetőbe gépjárművel behajtani csak az Aradi utca felől, onnan kihajtani csak a Petőfi utca felé szabad. 
(2) Jelen § rendelkezéseit a temetkezési szolgáltató és a szertartást végző gépjárműveire nem kell alkalmazni.”
(3) A temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(4) A temetőről és a temetkezés helyi szabályairól szóló 12/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


7.    A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól szóló 9/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.     § 
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól szóló 9/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés ellentételezéseként]
„a)    külterületi helyszín esetén házasságkötésenként 26 505 forint díjat,
b)    belterületi helyszín esetén házasságkötésenként 13 145 forint díjat,”
[kell megfizetni. A jelen bekezdésben meghatározott díjak ÁFA-mentesek.]
(2) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól szóló 9/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentéte-lezéseként házasságkötésenként 7605 forint díjat kell megfizetni és akkor engedélyezhető, ha a felek e díjat megfizetik.”
(3) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól szóló 9/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyv-vezető nem a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, házasságkötésenként bruttó 5325 Ft közreműködési díj illeti meg.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt házasságköté-senként bruttó 12 780 forint közreműködési díj illeti meg.”


8.    A közterületek használatának rendjéről és díjairól szóló 17/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

8.     § 
(1) Hatályát veszti a közterületek használatának rendjéről és díjairól szóló 17/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 15. §-a.
(2) A közterületek használatának rendjéről és díjairól szóló 17/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


10.    Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

10.     § 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 165 forint/óra.
(2) A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 380 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4475 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1825 Ft/megjelenés.
(5) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 305 Ft/oldal.”


11.    Záró rendelkezések

11.     § 
 (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2020. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 1.§-a, 3. §-a, 4. §-a, 6. §-a és 9. §-a a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


1. melléklet a 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez

A háztartási szennyvíz elszállításának legmagasabb díja Gyöngyöstarján község közigazgatási területén:

1. alapdíj: 11 000 Ft/forduló+ÁFA

2. ürítési díj: 800 Ft/m3+ÁFA”

2. melléklet a 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez


1) Síremlék és sírkeret, valamint sírbolt építése esetén víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető:


a) Egyes sírhely esetében 4060 Ft,

b) Kettős sírhely esetében 5575 Ft,

c) Hármas vagy nagyobb sírhely esetében 5790 Ft,

d) Sírbolt esetében 11 590 Ft.


2) A síremlék alapozásához, lefedéséhez, temetőbe gépjárművel történő behajtással együtt járó felújításához szükséges víz, villamos áram és közterület használati díj címén az alábbi használati díjat köteles megfizetni az építtető:


a) Egyes sírhely esetében 1355 Ft,

b) Kettős sírhely esetében 1390 Ft,

c) Hármas vagy nagyobb sírhely esetében 1560 Ft,

d) Sírbolt esetében 2725 Ft.


3) Az 1-2. pontban meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.”


3. melléklet a 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 12/2016. (XII. 5.) önkormányzati rendelethez [3]


1) A díszsírhely és a díszurna fülke ingyenes.


2) Váltott sírhelyek ára:

Egyes sírhely 4750 Ft

Kettős sírhely 9500 Ft

Sírbolt (1 személyes) 8400 Ft

Sírbolt (2 vagy több személyes) 16800 Ft

Urna fülke 11600 Ft


A meghatározott díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.”


4. melléklet a 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 17/2017. (XII. 18.)  önkormányzati rendelethez


Ssz.

Eltérő használat célja, jellege


Mérték-egysége

1.


Üzletben végzett kereskedelmi tevékenységhez igénybevett közterület használata

1245

Ft/m2/hó

2.


Üzlethez nem kötött kereskedelmi tevékenységhez, árubemutatóhoz és egyéb promóciós tevékenységhez igénybevett közterület használata (mozgóbolt kivételével)

375

Ft/m2/nap

3.

Mozgóbolttal folytatott kereskedelmi tevékenység

5540

Ft/jármű/hó

4.

Mutatványos tevékenység

125

Ft/m2/nap

5.

forgatási terület

210

Ft/m2/nap

6.

forgatási terület töredéknapi díja

105

Ft/m2/nap

7.

technikai terület

160

Ft/m2/nap

8.

technikai terület töredéknapi díja

80

Ft/m2/nap

9.

Stáb parkolás

110

Ft/m2/nap

10.

Stáb parkolás töredéknapi díja

55

Ft/m2/nap

11.

kiürítési terület

110

Ft/m2/nap

12.

kiürítési terület töredéknapi díja

55

Ft/m2/nap

13.

forgalom-technikai biztonsági terület

10

Ft/m2/nap

14.

forgalom-technikai biztonsági terület töredéknapi díja

5

Ft/m2/nap


Az árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák.”Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!