nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos község képviselő testületének 2/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-20 -tól
Újcsanálos község képviselő testületének 2/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átadásának és átvételének szabályairól

Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a költségvetésből céljelleggel (nem szociális ellátásként) juttatott összegek (támogatások) rendeltetésszerű felhasználásának egységes számadására és ellenőrzésére vonatkozóan  a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


 1. §    (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, közhasznú szervezetekre, akik részére Újcsanálos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


 1.  Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

 1. §   (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében  

              meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat.


        (2)Támogatásban részesülhet:

            a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került  megállapításra,

           b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,

           c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.


 1. §   (1) A támogatás iránti kérelmet a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatalban kell

                 benyújtani.

            A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján kiállított, öszeférhetetlenségről és érintettségről szóló nyilatkozatot is.


        (2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a Képviselő-testület elé terjeszti.

        (3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.

       (4) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.

       (5) A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.


 1. §   (1) Az Önkormányzat a Támogatottal írásban támogatási megállapodást köt, melynek

            tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás

            felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját. Az

            Önkormányzat a támogatási megállapodást közvetlenül a támogatást elnyerő

            szervezettel, személlyel köti meg.


       (2) A támogatási megállapodást a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.

       (3)  A támogatás kifizetése előtt, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a Támogatottnak a támogatási megállapodás mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie és alá kell írnia.

       (4) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a Képviselő-testület dönt.


 1. §    (1) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell

            függeszteni:

a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,

b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.


 1. §   A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre

            vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és

            közzétételi kötelezettség terheli.


 1. §    (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban

            megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem

            adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a támogatási megállapodás a Képviselő-

            testület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.


         (2) A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.

         (3) A támogatási megállapodás és e rendelet Támogatott által történő megszegése esetén a Képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.


 1. §    (1) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését,

            vagy a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül, vagy a támogatásról

            szóló döntésben meghatározott elszámolási határidőre elszámolást kell benyújtania az

            Önkormányzat felé. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási

            megállapodás tartalmazza.


         (2) Amennyiben a Támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Támogatottnak a támogatással és az önerő összegével kell elszámolnia.

        (3) A Támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a Polgármester dönt.
 1. §  (1) A Támogatott által benyújtott elszámolást a Hernádnémeti Közös Önkormányzati 

            Hivatal Pénzügyi Csoportja ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a

            célnak megfelelően és jogszerűen történt-e.

            (2) A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott

            elszámoláson illetve beszámolón dokumentálni kell.

            (3)  Ha a támogatott a megállapodásban foglalt határidőig nem, vagy nem szabályos

            módon számolt el a támogatás felhasználásáról, fel kell szólítani a számadási

            kötelezettségének teljesítésére, illetve hiánypótlásra.

      (2)  A Polgármester dönt az elszámolás elfogadásáról, és igazolja a szakmai megfelelőséget.

      (3)  A Polgármester a szakmai megfelelőség igazolását követően az elszámolást az Önkormányzati hivatal pénzügyi csoportja részére továbbítja a pénzügyi megfelelőség vizsgálata céljából. A Jegyző hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.

      (4) A pénzügyi csoport véleményezi az elszámolást, illetve igazolja a pénzügyi megfelelőséget.

      (5) A szakmai és pénzügyi megfelelőség igazolása esetén a Polgármester az elszámolást

          a) 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó támogatási összeg esetén írásban jóváhagyja,

          b) 1.000.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén az elszámolást döntés

céljából a képviselő-testület elé terjeszti.


     (6) Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a Támogatott felszólítását a támogatott összeg, illetve a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.


 1. §  A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a

            Képviselő­-testületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre

            átadott pénzeszközök teljesüléséről.


 1. Nyilvántartás

11.       § A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett szervezeti

egység köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a

támogatott szervezetek, magánszemélyek nevét, címét, döntést hozó megnevezését, a

támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a

 támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás

időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, bizonylat számát.


4.  Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai


 1. §  (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel

            következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a

            pénzeszköz átvétel következményeit.

         (2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

               a) 2.000.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve az

alapítvány forrás átvételét,

b)  2.000.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a forrás átvételről a képviselő-testület dönt.

          (3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait értelemszerűen kell  alkalmazni.

5. Záró rendelkezés

 1. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


  Csáki Lajos s.k.                                                                          dr. Szabó Zoltán s.k.

    polgármester                                                                                         jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!