nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-04 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Karancsberény község Önkormányzat Képviselő – testülete (továbbiakban: képviselő – testület) Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:  1. Fejezet


A rendelet hatálya

1. §


 (1) A rendelet hatálya kiterjed Karancsberény község Önkormányzat közigazgatási területén élő, az Sztv 3.§. (1)-(3) bekezdésében, és 7. §. (1) bekezdésében meghatározott személyekre. 


(2) A szociális ellátásokra való jogosultságot megállapítása a képviselő-testület hatásköre, melyet e rendelet keretei között szerveire ruház át az alábbiak szerint:


a.) Jegyző hatáskörébe: lakhatást segítő települési támogatás

b.) Polgármester hatáskörébe: tanszertámogatás, születési támogatás, karácsonyi támogatás, óvodások családjának támogatása, temetési támogatás, rendkívüli települési támogatásA szociális ellátások formái

2. §

(1) A szociális ellátások formái:


a)Települési támogatás

aa) lakhatást segítő települési támogatás

ab) tanszertámogatás

ac) születési támogatás

ad) karácsonyi támogatás

ae) óvodások családjának támogatása

af) temetési támogatás

[1]ag) természetbeni támogatás

b) Rendkívüli települési támogatás

c) Köztemetés

d) Étkeztetés

e) Házi segítségnyújtás

f) Családsegítés

g) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


(2) A helyi szociális támogatás a jogosult részére pénzbeli illetve természetbeni formában nyújtható.Eljárási szabályok

3. §


(1)  Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemmel igényelhetők. A kérelmeket formanyomtatványon, a Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal Karancsberényi Kirendeltségén (továbbiakban: Kirendeltség) kell benyújtani. Az ellátások iránti kérelmet jelen rendelet 1. és 2. számú függeléke tartalmazza. A kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy kérelmezőn milyen ellátásra nyújt be kérelmet. A kérelmező köteles:


a.) saját valamint  a vele közös háztartásban élő hozzátartozók személyi adatait igazolni azzal, hogy e rendelet alkalmazásában közös háztartásban élőnek kell tekinteni az egy lakcímen élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek összességét, függetlenül a közöttük lévő hozzátartozói viszony jellegétől


b.) a Sztv. 10. §-a szerinti jövedelmi, vagyoni viszonyait, valamint a tartásra köteles és

képes hozzátartozókra vonatkozó nyilatkozatokat kitölteni , 


c.) a jogosultság megállapításhoz, illetve a kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat,

iratokat a kérelemhez- annak benyújtásakor – csatolni vagy az igazolások Kirendeltség   által történő beszerzését kérni. Ilyen igazolásnak tekinthető különösen a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű kiadásokra, valamint a kérelem érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatok és igazolások.


d.) az azonos lakcímmel rendelkező, de nyilatkozatuk alapján különélő házastársak esetén

a különélés tényét a bírósági eljárás megindítását igazoló okirattal bizonyítani.  


e.) annak igazolásárára, hogy a szülő a gyermekét egyedül neveli, a családi pótlékot folyósító szerv kifizetési bizonylata szolgál.


(2) Amennyiben a kérelem elbírálásához, a tényállás tisztázásához szükséges a Kirendeltség környezettanulmányt készíthet. Különösen indokolt a környezettanulmány, ha a család nem rendelkezik jövedelemmel. Nem kell környezettanulmányt készíteni abban az esetben, ha az igénylő életkörülményei más ügy kapcsán már vizsgálat alá kerültek és nincs hivatalos tudomás arról, hogy azokban változás állt be.


(3) Sürgős szükség esetén – az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –  a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. Pénzbeli ellátások

4.§


(1) A kifizetés módját és idejét a támogatás megállapítására irányuló határozat tartalmazza. A pénzbeli támogatás felvétele a Kirendeltség Házipénztárából történik. A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése – minden hónap 5. napjáig történik a Kirendeltségen.


(2) A pénzbeli ellátás felvételére a határozatban megjelölt személy, illetve meghatalmazottja

jogosult.  Amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltehető, hogy a készpénz

támogatást a jogosult nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, akkor azt a családsegítő szolgálat családgondozója részére kell kifizetni, aki az összeg felhasználásáról 15 napon belül számlákkal köteles elszámolni.


(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást az Sztv. 17.§-ában szabályozottaknak megfelelően vissza kell fizetni. A visszafizetésre – méltányosságból- a döntéshozó részletekben történő fizetést engedélyezhet.  1. Fejezet


Lakhatást segítő települési támogatás


5. §


  (1) A jegyző – átruházott hatáskörben - lakhatást segítő települési támogatást állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére az e rendeletben meghatározottak szerint a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.


(2) A lakhatást segítő települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy részéről Karancsberény Község Önkormányzata felé fennállnak – kommunális adó, szemétszállítási díj, talajterhelési díj megfizetése -, ezen túlmenően azon kiadásokhoz, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

(3) Lakhatást segítő települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.


(4) A kérelem mellékleteként - a lakás tényleges használatának igazolása céljából – a kérelmező kettő darab közüzemi számlát köteles benyújtani.


(5) A lakhatást segítő támogatás havi rendszerességgel illeti meg a jogosultat.


(6) A lakhatást segítő támogatás összege 4.500 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. 


(7) A lakhatást segítő támogatás összege 3.500 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 % és 200 % közötti összeg. 


(8) A lakhatást segítő támogatás összege 2.500 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 % és 250 % közötti összeg.


(9) Lakhatást segítő támogatás nem nyújtható annak a kérelmezőnek, aki ingatlanának lakókörnyezete gondozatlan, gazos, ez az állapot a rendezett településképet zavarja, illetve a megállapított jogosultságot meg kell szüntetni abban az esetben, ha az ingatlan lakókörnyezetének gondozására történő felszólítást követő 10 napon belül a jogosult ezt az állapotot nem szünteti meg.


(10) A lakhatást segítő támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától tárgyév december 31-ig kell megállapítani annak a jogosultnak a részére, akinek a kérelem mellékleteként benyújtott közüzemi számlák a nevére szólnak. A kérelmező a támogatás megállapítását megalapozó körülményeiben történt változást 15 napon belül köteles a hivatalnál bejelenteni.


(11) Lakhatást segítő települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

 

(12) Ugyanazon lakásra vonatkozóan több jogosult esetében a lakásfenntartási támogatást a lakás tulajdonosa vagy bérlője vagy tényleges használója részére kell megállapítani.[2]Fűtési költségek egyszeri támogatása     


5/A. §.


 (1) A Polgármester –átruházott hatáskörben- jövedelemtől függetlenül, hivatalból indított eljárás keretében tárgyév szeptember-december hónapjában egyszeri támogatást nyújt a településen található lakott lakások fűtésével kapcsolatos költségek viseléséhez azon jogosult részére, akinek a települési önkormányzattal szemben kommunális adó tartozása nem áll fenn.


(2) A támogatás a lakás azon tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bérlője számára állapítható meg, aki életvitelszerűen az ingatlanban él, és ott állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A megállapítás szempontjából a kommunális adó alanyainak nyilvántartása, illetve a személyi adat- és lakcímnyilvántartás tárgyév szeptember 1-én érvényes adatai az irányadóak.


(3) Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg az ellátás, függetlenül az ingatlanban lévő háztartások számától.


(4)  Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke 5.000,- Ft/ingatlan. A támogatás készpénz formájában nyújtandó, a tárgyév szeptember-december hónapjában.[3]Tanszertámogatás

6.§[4](1) A Polgármester – átruházott hatáskörben - települési tanszertámogatást nyújt jövedelemtől függetlenül annak a Karancsberény településen állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, valamint annak a Karancsberény településen állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő nőtlen, vagy hajadon családi állapotú fiatal felnőttnek, aki köznevelési intézmény, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a tárgyév szeptember és október hónapjában igényelhető a tanköteles gyermek, vagy a felsőfokú nappali oktatásban résztvevő személy tanulói, hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás benyújtásával.


[5](3) A támogatás összege gyermekenként általános iskolai tanulók esetében 10.000,- Ft, középiskolai tanulók esetében 15.000,- Ft, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók esetében 20.000,- Ft.”Születési támogatás

7. §


(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben - települési támogatást nyújt a gyermek születésekor az anya részére, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a településen lakóhellyel rendelkezik.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a gyermek születési anyakönyvi kivonata.


(3) A támogatás összege gyermekenként 20.000,- Ft, mely a jogosult részére készpénzben, a Kirendeltség házipénztárából kerül kifizetésre.


[6]Karácsonyi támogatás

8. §


(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben - jövedelemtől függetlenül, hivatalból indított eljárás keretében a tárgyév december hónapjában karácsonyi támogatást nyújta

a) 65 éven felüliek,

b) 0-14 évesek,

c) fogyatékkal élők részére.


(2) A támogatás az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott személyek részére 4.000,- Ft/fő összegben, a képviselő-testület döntése alapján pénzbeli, vagy természetbeni juttatásként, utalvány formájában nyújtható. Az utalványt az önkormányzat által megjelölt üzletekben lehet beváltani. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek részére ugyancsak 4.000,- Ft/fő értékben az önkormányzat ajándékcsomagot biztosít.[7]Óvodások családjának támogatása

9. §.


(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben - települési támogatást nyújt hivatalból induló eljárás során jövedelemtől függetlenül annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, óvodáskorú gyermeket, gyermekeket nevelő családnak, akinek gyermeke 2017. február hónapban a Karancsberényi Margaréta Óvodában óvodai ellátásban részesült, vagy ezen időpontot követően vált óvodakötelessé és az óvodáztatási kötelezettségét a karancslapujtői Kastélykert Óvodában teljesíti.


(2) A Polgármester – átruházott hatáskörben – települési támogatást nyújt kérelme alapján jövedelemtől függetlenül annak a településen állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő, óvodáskorú gyermeket, gyermekeket nevelő családnak, akinek gyermeke 2017. február hónapban a Karancsberényi Margaréta Óvodában óvodai ellátásban részesült, vagy ezen időpontot követően vált óvodakötelessé és az óvodáztatási kötelezettségét nem a karancslapujtői Kastélykert Óvodában, hanem valamely más óvodai ellátást biztosító intézményben teljesíti.


(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának határideje a tárgyév szeptember 15. napja.


(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott támogatás a családokat szeptember hónaptól a nevelési év végéig, illetve az óvoda igazolása alapján az óvodai ellátás igénybevételének tényleges időtartamára, havonta illeti meg.


(5) A támogatás összege havonta családonként az (1) bekezdés szerinti esetben 10.000,- Ft, a (2) bekezdés szerinti esetben 5.000,- Ft.


Temetési támogatás

10.§


(1) Közeli hozzátartozó halála esetén a Polgármester – átruházott hatáskörben – kérelemre, jövedelemtől függetlenül települési támogatást nyújt az elhunyt azon közeli hozzátartozójának részére, aki az eltemettetésről gondoskodott.


(2) A temetési támogatásra való jogosultságot a halotti anyakönyvi kivonattal és a kérelmező nevére kiállított temetési számla benyújtásával kell igazolni. A támogatás a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kérelmezhető.


(3) A temetési támogatás összege 10.000,- Ft.[8]Természetbeni támogatás

10/A. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által szervezett rendezvényeken természetbeni támogatásként vendéglátást biztosít a településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számára. A vendéglátás – a Képviselő-testület döntésének függvényében – biztosítható hideg vagy meleg étkezés formájában.[9]Rendkívüli települési támogatás

11. §


(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben – alkalmanként, jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.


(2) Az (1) bekezdés szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:

  1. bekövetkezett elemi kár, vagy műszaki hiba elhárítása miatt felmerült rendkívüli anyagi kiadások a lakhatást, illetve a normális életvitelt veszélyeztető kár elhárításának mértékéig (pl.: elektromos, fűtési rendszer meghibásodása, épületmegrongálódása stb.)
  2. alkalmanként jelentkező nem rendszeres többletkiadás (egyszeri gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz beszerzése, iskoláztatáshoz szükséges eszközök beszerzése, rászorult gyermek segítése)

  

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott körülmények bekövetkezése miatti  rendkívüli települési támogatás összege – rászorultságtól függően-  alkalmanként maximum 15.000 Ft-ig terjedhet. Rendkívül indokolt esetben a polgármester – a képviselő-testület egyetértésével – ettől az összegtől eltérhet.


(4) A rendkívüli települési támogatás megállapítható vissza nem térítendő támogatás, illetve visszatérítendő, kamatmentes kölcsön formájában. A visszatérítendő kamatmentes kölcsön összege a 100.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A visszatérítendő kamatmentes kölcsön kérelmező részére évente 1 alkalommal adható, és legfeljebb 12 havi egyenlő részletben törlesztendő.


(5) A rendkívüli települési támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, élelmiszersegély, tüzelőtámogatás, Erzsébet-utalvány, gyógyszer kiváltás, illetve a hiba-, kárelhárítás számlával igazolt költségének, valamint közüzemi díj (vagy egy részüknek) közvetlen megfizetése útján.


(6) Nem részesíthető kamatmentes kölcsönben az a személy, aki

            a) rendelkezik olyan vagyonnal, amely válsághelyzetét megoldhatja, és

            b) a korábban igénybevett kölcsönét önhibájából eredően nem, vagy késedelmesen fizette vissza.Köztemetés

12.§


Az Önkormányzat költségvetésének terhére a Polgármester a Sztv. 48.§-ában foglaltaknak megfelelően köztemetést rendelhet el.


Étkeztetés

13.§


(1) Az étkeztetést az önkormányzat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján biztosítja a Társulással kötött társulási megállapodása alapján.


(2) Étkezésre jogosult

  1. az a 65 év alatti személy, aki

aa.) korhatár előtti ellátásban,

ab.) rehabilitációs, rokkantsági ellátásban,

ac.) fogyatékossági támogatásban

ad.) aktív korúak ellátásában részesül,

és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna.


Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki

  1. mozgásában korlátozott,
  2. krónikus vagy akut betegségben szenved,
  3. fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud,
  4. pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.


Házi segítségnyújtás

14.§


A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján biztosítja a Társulással kötött társulási megállapodása alapján.


Családsegítés

15.§


Az önkormányzat a családsegítést a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján biztosítja a Társulással kötött társulási megállapodása alapján.Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

16.§


Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján biztosítja a Társulással kötött társulási megállapodása alapján.Záró rendelkezések

17.§


(1) A Rendelet 2015. március 1-én lép hatályba.


(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg Karancsberény Község Önkormányzat Képviselő- testületének többször módosított 14/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.[1]

A rendelet szövegét az 5/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. április 26-tól

[2]

A rendelet szövegét a 9/2019. (IX.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. szeptember 4-től

[3]

A rendelet szövegét a 11/2015. (VIII.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. augusztus 5-től

[4]

A rendelet szövegét az 5/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. április 26-tól

[5]

A rendelet szövegét az 5/2016. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. augusztus 17-től

[6]

A rendelet szövegét a 12/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.október 19-től

[7]

A rendelet szövegét a 7/2018. (X.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. október 10-től

[8]

A rendelet szövegét az 5/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.április 26-tól

[9]

A rendelet szövegét a 14/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. szeptember 16-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. függelék
73 KB
2. sz. függelék
72.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!